Feitenrapport Rijn-West

In juni 2019 heeft Rijn-West een feitenrapport uitgebracht, dat de ontwikkeling van de waterkwaliteit en de toestand eind 2018 in beeld brengt. Het feitenrapport is gebaseerd op de analyses die de waterbeheerders (waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat) hebben uitgevoerd. De toestand in 2018 is vergeleken met die van 2009 en 2015.

Hoofdlijnen feitenrapport

De chemische toestand van het oppervlaktewater voldoet voor het merendeel van de 252 waterlichamen in Rijn-West niet aan de normen. De beoordeling van de biologische beoordelingscriteria is positiever: daarbij is ook sprake van een meer gevarieerd beeld. Het grootste knelpunt ligt bij Overige waterflora (waterplanten). In de beken en regionale rivieren vormen vissen het grootste knelpunt.

MacrofaunaWaterflora

FytoplanktonVis

De toestand van de 4 grondwaterlichamen is in het algemeen goed. Binnen die grondwaterlichamen hebben echter 9 grondwater-afhankelijke natuurgebieden en 2 drinkwaterwinningen geen goede toestand.

Belangrijkste knelpunten

Analyses met de Ecologische Sleutelfactoren laten zien dat in de meeste/heel veel waterlichamen de belangrijkste knelpunten zijn ESF1 Productiviteit water (te veel stikstof en fosfor) en ESF4 Habitatgeschiktheid (inrichting van water en oevers).

ESF4

Voor Rijn-West als geheel zijn de landbouw (circa 59%) en de afvoer van riolering en waterzuiveringsinstallaties (circa 38%) de grootste bronnen van fosforbelasting (P). De belasting met stikstof (N) is daarmee vergelijkbaar, met daarnaast een aandeel van 10% uit atmosferische depositie.

ESF1

Dit is een gemiddeld beeld, per waterlichaam kan de situatie flink verschillen.

Trend

Sinds 2009 is er een lichte verbetering bij de biologische beoordelingscriteria. De verbetering is het grootst bij vis en het kleinst bij waterplanten. Het aantal waterlichamen met een beoordeling slecht of ontoereikend blijft echter aanzienlijk. Als de trend over periode 2009-2018 in de komende jaren zo blijft, dan worden de doelen voor 2027 niet tijdig gehaald.

Voor de chemische toestand geldt dat vergelijking tussen 2009 en 2018 lastig is omdat voor verschillende stoffen de normen of meetmethoden zijn gewijzigd.

Download het Feitenrapport

Terug naar pagina Toestand