Rijn-West: Organisatie

De regionale organisatiestructuur bestaat voor Rijn-West - net als in de andere regio's - uit:
  • een Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)
  • een Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO)
  • een Regionale Klankbordgroep (KBG)
  • een Kernteam

ORGANISATIESCHEMA

KRW kolom 2015

HET REGIONAAL BESTUURLIJK OVERLEG (RBO)

Het RBO bestaat uit:
• De gedeputeerden Water van de vier provincies;
• De hoogheemraden van de acht waterschappen;
• De directeuren van de vijf regionale diensten van RWS;
• 8 wethouders, namens de gemeenten
• Ministerie van IenM (Stroomgebiedscoördinatie);
• Ministerie van Economische Zaken.
Het RBO is een hulpstructuur en heeft een adviserende rol: de besluitvorming over doelen en maatregelen vindt plaats in de individuele besturen.

Samenstelling en komende vergadering RBO

REGIONAAL AMBTELIJK OVERLEG (RAO)

Het RAO Rijn-West (RAO-RW) bestaat uit ambtenaren van de organisaties die in het RBO zitten en overheden. Het RAO Rijn-West (RAO-RW) adviseert het RBO en is het platform waar overleg en afstemming kan plaatsvinden tussen alle betrokken partijen.

Samenstelling en komende vergadering RAO

KLANKBORDGROEP:

De klankbordgroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. De klankbordgroep signaleert en adviseert naar de bestuurders, en komt voorafgaand aan de RBO vergaderingen bij elkaar.

Voor de samenstelling van de Klankbordgroep

KERNTEAM:

Organiseert de werkzaamheden van het RAO en het RBO proces.

Het Kernteam wordt ondersteund door een aantal werkgroepen, waaronder Doelafleiding, Grondwater en Monitoring.