Schoon Water in Beeld 2016

Schoon Water in Beeld 2016 geeft een overzicht van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in de periode 2009-2015: wat is er bereikt in de 1e uitvoeringsperiode, hoe is de toestand van de waterkwaliteit, wat zijn lessen en opgaven voor de periode 2016-2021?

Erratum bij Schoon Water in Beeld: op pagina 8 op de 10e regel staat; ‘ van puntbronnen op de zogenoemde saneringslijst worden ….’ Dat moet zijn signaleringslijst.