Ontwikkelingen in 2015

Nieuwe pagina met basisinformatie

Er is een speciale downloadpagina gemaakt waar u alle documenten met basisinformatie over Rijn-West en haar projecten bij elkaar vindt.

Rijn-West ondertekent Paris Pact on Water

Jacqueline Verbeek-Nijhof, voorzitter van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West en Gedeputeerde van de provincie Utrecht, heeft namens het RBO het Paris Pact on Water ondertekend op 19 november jl.. Het Paris Pact on Water is een initiatief van INBO, een wereldwijd platform van overheden en organisaties die werken aan watergerelateerde onderwerpen in de stroomgebieden. Het Paris Pact is op 2 december onderwerp van bespreking tijdens de themasessie “Water and Adaptation to Climate Change” van de VN Klimaatconferentie in Parijs en bepleit een grotere aandacht voor waterproblemen in de Klimaatagenda, in het bijzonder de noodzaak van maatregelen voor klimaatadaptatie in stroomgebieden, rivieren, meren, kanalen en andere wateren.Ondertekenen verklaring COP

Beperken gevolgen klimaatverandering

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu al merkbaar. Het is daarom van groot belang voor de veiligheid, economische ontwikkeling en behoud van de natuurlijke omgeving dat de hoeveelheid en kwaliteit van de watervoorziening en van aquatische ecosystemen beschermd worden. De ondertekenaars van het Paris Pact benadrukken dat op korte termijn verdere maatregelen moeten worden genomen om de gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken. Een aanpak per stroomgebied, zoals inmiddels met succes is toegepast bij de Kaderrichtlijn Water, is een sleutelfactor voor een effectieve aanpak.

Maatregelen

Het Paris Pact roept op tot het versterken van de financiering voor waterbeheer en tot intensievere samenwerking en kennisuitwisseling tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, zowel nationaal als internationaal.

De ondertekenaars van het Paris Pact zullen zich inspannen om in waterplannen voor stroomgebieden maatregelen op te nemen voor klimaatadaptatie en te zorgen voor een efficiënte en duurzame watervoorziening. In Rijn-West is, net als in de rest van Nederland, klimaatverandering een onderwerp van aandacht in de Stroomgebiedbeheerplannen en de waterplannen, die eind 2015 zijn vastgesteld voor de periode 2016-2021.

Zie ook: http://www.inbo-news.org/IMG/pdf/COP21_-_Paris_Pact_ENG_-_INBO_V16-3.pdf

Rijn-West op fish passage Conferentie in Groningen

Op 22 en 23 juni was een Rijn-West delegatie aanwezig op de internationale Fish Passage Conferentie in Groningen, waar zo'n 500 visexperts uit de hele wereld aanwezig waren. Het vismigratieproject van Rijn-West is daar gepresenteerd op een stand en in een werksessie.

Voortgangsrapportage over 2014 Schoon Water in Beeld is verschenen

2014 is een productief jaar geweest in Rijn-West. Er is flinke voortgang geboekt bij de uitvoering van KRW-maatregelen, vooral bij de inrichtingsmaatregelen. Het RBO heeft de Adviesnota 2016-2021 vastgesteld, de inspraak op de waterplannen is voorbereid en er is verder gewerkt aan het nutriëntenproject en de vismigratie. Lees meer in Schoon Water in Beeld (pdf, 908 kB).

Rijn-West bezoekt EU-conferentie in Brussel

De EU vraagt om duidelijke inspanninen om de waterkwaliteit verder te verbeteren. De EU vraagt daarbij een goede strategie om de uitstoot van nutriënten en gewasbestermingsmiddelen uit d eagrarische sector te verminderen. Ook onze Duitse buren worstelen met dit probleem.

Dat zijn enkele bevindingen naar aanleiding van het bezoek van een Rijn-West delegatie aan de 4e EU-conferentie over de voortgang van de KRW. Download een meer uitgebreid verslag. (pdf, 1.4 MB) Voor meer informatie kunt u trecht bij Steven Visser, Peter Philipsen of Otto Cox.

Actuele projecten voor schoon water

Startsein voor “Samen werken aan schoon water” in Noord-Holland

Hoogheemraad Cees Mantel en gedeputeerde Joke Geldhof gaven op het bedrijf van Ted Vaalburg van akkerbouwbedrijf Vaalburg het startsein voor het project “Samen werken aan schoon water”. 'Boer Ted' is een bevlogen agrariër die zijn bedrijfsvoering combineert met ‘groenblauwe diensten’ zoals de aanleg van akkerranden.

Starthandeling project Samen werken aan schoon water, foto Loek Londo
Het startsein voor ‘Samen werken aan schone sloten’ door HHNK bestuursvoorzitter Cees Mantel en gedeputeerde Provincie NH Joke Geldhof
foto Loek Londo

Groenblauwe diensten

“Samen werken aan schoon water” wil agrariërs stimuleren via groenblauwe diensten bij te dragen aan een betere waterkwaliteit, bijvoorbeeld door bloeiende akkerranden, aanleg natuurvriendelijke oevers, verminderen erfafspoeling en natuurvriendelijk oever- en slootkantbeheer.
In het project werken het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Vereniging agrarische natuur- en landschapsbeheer Water, Land & Dijken (WLD) samen. In 2014 hebben verschillende agrarische bedrijven al groenblauwe diensten geleverd en dit aantal moet in 2015 en 2016 met financiering vanuit de provincie Noord-Holland, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en de EU flink gaan toenemen. Water, Land en Dijken is het gebiedscollectief waarmee straks de provincie de overeenkomsten voor groenblauwe diensten zal afsluiten. De effectiviteit van de maatregelen is inmiddels al in de praktijk gebleken.

Voor meer informatie over schoon water, kijk op www.hhnk.nl/schoonwater
Meer informatie over boer Ted is te vinden op www.boerted.nl

Uniek getijdengebied in stedelijke omgeving

Tussen Bedrijventerrein Vijfsluizen en de Beneluxtunnel is op dinsdag 13 januari een uniek water geopend. In het najaar van 2014 is druk gewerkt om de haven deels dieper te maken en te voorzien van hele flauwe oevers. Tevens is er een brede doorgang naar de Nieuwe Maas gemaakt. Het is hierdoor een heus getijdengebied geworden met een unieke biotoop. Aan de haven komen 2 grote informatieborden te staan. Er zijn vergevorderde plannen om een educatieprogramma voor de scholen op te zetten rond dit project.
Een video van de opening door Ineke van der Hee ( Hoofd Ingenieur Directeur Rijkswaterstaat) en Cor Lamers ( burgemeester van Schiedam): http://www.popuptv.nl/pop-up-tube/vijfsluizerhaven-schiedam-officieel-geopend

018

Interessante publicaties en filmpjes over schoon water

Breed beeld van kwaliteit rivierengebied

http://dwaalfilm.eu biedt 200 korte filmpjes over de kwaliteit van het rivierengebied en het werk aan schoon water. Er zijn filmpjes te zien over natuurlijke rivieren, planten- en dierenleven (bijvoorbeeld http://dwaalfilm.eu/otter), over klimaatbuffers en andere projecten, over natuurontwikkelingsprojecten, over stad en natuur en veel andere onderwerpen. Panoramafoto’s laten karakteristieke plekken zien. Veelzijdig en fraai!

Medicijnresten

Informatief filmpje over medicijnresten in het oppervlaktewater en manieren om dat te verminderen. Het Waterschap Groot Salland en het Deventer Ziekenhuis onderzoeken hoe er minder medicijnresten in het rioolwater terecht kunnen komen.

KRW-aanpak De Stichtse Rijnlanden

Informatief filmpje van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over de KRW-aanpak in de komende periode: “Samen werken aan schoon water” https://www.youtube.com/watch?v=_5mrrDPokjQ&rel=0

Vismigratie

En natuurlijk “De weg naar gezond water”, de Rijn-West film over het belang van samen werken aan vismigratie en de routegerichte aanpak.

Schuim, algen en andere effecten van eutrofiëring

De website www.iseca.eu/nl biedt een schat aan informatie over de eutrofiëing van de kustwateren en de Noordzee. De site biedt zowel populaire als wetenschappelijke informatie over de stand van zaken, oorzaken en gevolgen van eutrofiëring. Er zijn ook paginas over communicatie en educatie met korte uitleg en media waaronder videofilms. Het grensoverschrijdend project ISECA is een samenwerkingsverband van Vlaamse, Nederlandse, Franse en Britse kennispartners.

Beheer van natuurvriendelijke oevers

Na aanleg van een natuurvriendelijke oever is goed beheer een sleutelfactor voor het halen van de KRW-doelen: Artikel in vakblad H2O