Ontwikkelingen in 2012 en eerder

Op dit moment werken de krw-partners in Rijn-West aan de uitvoering van de krw-maatregelen in de verschillende deelgebieden. Verder wordt al hard gewerkt aan de voorbereiding van het 2e Stroomgebiedbeheerplan, dat in 2015 gereed moet zijn. Op deze pagina vindt u een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen in 2012:

Pagina met een overzicht van de ontwikkelingen in 2011 en eerder.

Schoon Water in Beeld

RBO Nieuwkoop Meijegraslanden

Het jaar 2011 was voor Rijn-West vooral een jaar van voortbouwen. Slim en efficiënt samenwerken was daarbij een sleutelbegrip. De uitvoering van de KRW-maatregelen is na de krachtige start in 2010 voortgezet, waarbij veel maatregelen in uitvoering zijn genomen maar nog niet gereed zijn. Ook in 2011 heeft de discussie over de bezuinigingen aandacht gevraagd, met name de bezuinigingen op natuurbeleid (EHS en ILG). Bij de projecten Nutriënten en Stroomgebiedsafstemming is voorgebouwd op de fundamenten die in 2010 zijn gelegd. 2012 zal een oogstjaar worden met de eindrapportages van deze projecten, met het beschikbaar komen van veel kennis uit onderzoeken en uitvoering en met een kader voor de voorbereiding van de nieuwe waterplannen, die in 2013 zal starten.

“Schoon Water in Beeld”, de voortgangsrapportage van Rijn-West geeft een handzaam overzicht van de ontwikkelingen. Het geeft een overzicht van de uitvoering van de KRW-maatregelen. Schoon Water in Beeld geeft een kwantitatief overzicht van de stand van zaken op 31 december 2011 en daarnaast een beschouwing over de voortgang bij de waterbeheerders: achtereenvolgens de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat.

Verder beschrijft de publicatie de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen bij het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West en signaleert het een aantal ontwikkelingen op landelijk en internationaal niveau die voor Rijn-West van belang kunnen zijn.

Schoon Water in Beeld downloaden

Voor een gedrukt exemplaar kunt u contact opnemen met Otto Cox

Nutriëntenmaatwerk in de polder

RBO ondersteunt nutriëntenadvies

Het RBO Rijn-West is zeer tevreden over de voortgang en de concreetheid van het concept Nutriënten-advies, waarvan zij het eerste concept op de vergadering van 28 november 2012 heeft besproken. Met als titel “Nutriëntenmaatwerk in de polder” doet dit advies voorstellen voor een gebiedsgerichte aanpak van de nutriëntenproblematiek in Rijn-West. Zo zijn er onder meer 19 bestuurlijke aanbevelingen geformuleerd en een groot aantal factsheets over kansrijke maatregelen. Het advies is opgesteld in samenwerking met de agrarische sector en wordt ook gesteund door bijvoorbeeld LTO en KAVB. Ook het ministerie van I&M heeft haar waardering uitgesproken voor het advies, dat waarschijnlijk ook breder toepasbaar is dan alleen Rijn-West.

Het RBO heeft ingestemd met verdere uitwerking en concretisering. Het RBO geeft daarbij onder andere als aandachtspunten de wenselijkheid van regionaal maatwerk, een goede afstemming met het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) en een goede inbreng van het advies bij de regionale en plaatselijke agrarische organisaties, zodat ook op dat niveau voldoende draagvlak ontstaat.

In de vergadering van maart 2013 zal het RBO het definitieve nutriëntenadvies bespreken. Dan zullen het advies, de factsheets en ander achterliggend materiaal ook online beschikbaar komen. Voor achtergronden van het Rijn-West Nutriëntenproject zie de pagina nutriënten.

RBO geeft uitgangspunten voor gebiedsprocessen

Het RBO zal in maart 2013 een document vaststellen dat de Rijn-West inbreng in de gebiedsprocessen zal aangeven. Hierin komt een overzicht van onderwerpen die wat Rijn-West betreft aan de orde moeten komen, enkele uitgangspunten voor het proces en een eerste aanduiding van het ambitieniveau voor waterkwaliteit in de komende periode.

Het gaat in die gebiedsprocessen om de waterkwaliteit in het hele gebied, dus zowel de KRW-wateren als de overige wateren. Deze hangt immers nauw met elkaar samen. Uitgangspunt is een krachtig en compact gebiedsproces, waarbij iedere overheid verantwoordelijk is voor het eigen planproces maar waarbij de mogelijkheden van samenwerking maximaal worden benut.

Zie voor een compleet overzicht de pagina Gebiedsprocessen

Download RBO-notitie gebiedsprocessen (doc, 95 kB)

RBO: Bestuurlijke agenda 2013-2015

Het RBO heeft een bestuurlijke agenda vastgesteld voor de periode 2013-2015. Er zijn voorlopig 7 RBO-vergaderingen voorzien.

Verder heeft het RBO een aantal afspraken gemaakt over de samenwerking in Rijn-West en de betrokkenheid van de verschillende partners. De kerninhoud van het RBO is waterkwaliteit met als doel afspraken te maken in de plancyclus op stroomgebiedsniveau. Gerelateerde beleidsdossiers worden gericht ingebracht. De agenda van het RBO wordt meer strategisch en besluitvormend.

Het RBO heeft in november ook kennis genomen van de EU Blueprint en afspraken gemaakt over commentaar hierop. Er is duidelijk behoefte aan een internationale vergelijking.

Een gebied om te koesteren

RBO Rijn-West bezoekt de Nieuwkoopse Plassen

RBO Nieuwkoop Petgat

“We moeten koesteren hoever we gekomen zijn,” zo drukte bestuurslid Aad Straathof van Hoogheemraadschap Rijnland een bont gezelschap van RBO- bestuurders, klankbordgroepleden en medewerkers uit Rijn-West op het hart. De groep bracht op een zonnige vrijdagmiddag in november 2012 een veldbezoek aan de Nieuwkoopse Plassen. De Nieuwkoopse Plassen zijn een prioritair gebied waar het gaat om waterkwaliteit. Straathof gaf aan dat er veel is geïnvesteerd in het gebied, zowel in geld als in een goede samenwerking. En de resultaten daarvan zijn zichtbaar.

Meer informatie over Nieuwkoop en een meer uitgebreid verslag van het veldbezoek (pdf, 464 kB)

Projectinformatie: http://www.rijnland.net/werk_uitvoering/plassen_meren/nieuwkoopse_plassen

Brochure over de aanpak in de Nieuwkoopse Plassen

Bezoekerscentrum: http:// www.natuurmonumenten.nl/bcnieuwkoopseplassen

Klankbordgroep inventariseert wensen gebiedsprocessen

Maatschappelijke organisaties vragen integrale aanpak in gebiedsprocessen

Vertegenwoordigers van een groot aantal maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven uit Rijn-West hebben in een uitgebreide Klankbordgroep van 22 november 2012 inbreng geleverd bij de vraag hoe de volgende generatie SGBP's tot stand moet komen en wat daar in moet staan.

Het advies geeft een overzicht van de onderwerpen die aan de orde moeten komen in de gebiedsprocessen. Daarnaast geven de organisaties hun wensen en suggesties aan voor het planproces en hun betrokkenheid daarbij.

De organisaties verwachten een integrale aanpak van waterkwaliteit, in samenhang met veiligheid en zoetwatervoorziening. Onderwerpen zijn onder meer verzilting, verdroging, stabiliteit, peilbeheer en eutrofiëring, maar ook leveringszekerheid, toegang voor vis, zwemmen, klimaatbuffers en Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Ook stedelijk water en innovatie zijn belangrijke aandachtspunten.

Verder vraagt de Klankbordgroep om publieksaandacht te genereren voor waterkwaliteit.

Download het advies (docx, 40 kB) en de bijlagen (doc, 107 kB) .

Uit de Klankbordgroepvergadering van 22 november 2012

De Klankbordgroep heeft met genoegen kennis genomen van het tussenresultaat van het nutriëntenadvies. Ze vraagt bij de verdere uitwerking aandacht voor de financiering (een lobby hiervoor is noodzakelijk); regionaal maatwerk; het goed betrekken van de ruimtelijke inrichting bij de nutriëntenaanpak en het betrekken van het bedrijfsleven bij het ontwikkelen van innovatieve maatregelen.

De organisaties in de Klankbordgroep Rijn-West vragen dringend om meer inzicht in wat bovenstrooms gebeurt in onze eigen stroomgebieden en hoe de rest van Europa omgaat met gewijzigde financieel-economische omstandigheden. Dat is belangrijk voor het draagvlak voor maatregelen in Nederland.

Rijn-West werkprogramma

Hier vindt u een beknopte versie van het Rijn-West werkprogramma. In maart 2013 zal een bijgewerkte versie verschijnen.

Download hier de uitgebreide versie (pdf, 2.5 MB), inclusief achtergrondinformatie .

Flexibel peilbeheer: veelbelovend maar vraagt maatwerk

Het pilotproject flexibel peilbeheer (Flexpeil) laat veelbelovende resultaten zien, zo bleek op een drukbezocht symposium op 13 september. Maar het raakt ook tal van belangen en dat vraagt maatwerk en een goed gesprek met betrokkenen. Meer informatie vindt u op de pagina projecten.

Nutriëntenmaatwerk in de polder: RAO Atelier Nutriënten mei 2012

OP 16 mei is een gevarieerd gezelschap een dag intensief aan de slag geweest met de nutriëntenproblematiek in Rijn West. Belangrijkste conclusies van een energieke dag:

  • er is steeds meer en betere kennis beschikbaar als onderlegger voor een slimme aanpak
  • de discussie over nutriënten kan inmiddels genuanceerd worden gevoerd
  • er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid, maar die kan niet zonder scherp te benoemen wat de eigen verantwoordelijkheden van afzonderlijke partijen zijn
  • (door)ontwikkeling van het financiële instrumentarium (“tussen voorlichting en wetgeving”) heeft een hoge prioriteit. Zet daarbij het begrip ‘multiplier’ centraal en benut de mogelijkheden die de hervorming van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid daarbij biedt.

Het gezelschap van 50 personen bestond uit leden van het RAO Rijn-West, de nutriëntenexperts van de waterschappen, projectleiders uitvoering KRW, vertegen­woordigers van Rijkswaterstaat en de ministeries EL&I en I&M en andere betrokkenen bij Nutriëntenadvies Rijn-West.

“Nutriëntenmaatwerk in de polder” is de werktitel van het eindadvies van het nutriëntenproject Rijn-West en op 16 mei is daarvoor weer een betekenisvolle stap gezet. In het programma nutriënten verkent Rijn-West de mogelijkheden om wat te doen aan de overmaat aan nutriënten in het oppervlaktewater, één van de grote knelpunten in Rijn-West. De inzet is gericht op:

  • het in beeld brengen van emissies en nutriëntenstromen op polderniveau
  • het identificeren van kansrijke maatregelen
  • het uitwerken van instrumenten voor implementatie
  • implementatie van de ontwikkelde aanpak

Bij Publicaties - Verslagen bijeenkomsten kunt u het verslag en de presentaties downloaden.

Overzicht presentaties:

Presentatie Harm Gerrits (Hoogheemraadschap Rijnland)
Stappenplan nutriëntenmaatregelen
“Er is nog veel te doen, maar niet alles is overal mogelijk, En zelfs waar niets mogelijk lijkt, is altijd wel iets mogelijk”

Presentatie Peter Schipper (Alterra)
Nutriënten - waar vandaan, waar naar toe? Herkomst en beïnvloedbaarheid van nutriëntenstromen

Presentatie Adrie Geerts (Provincie Noord Brabant)
Inzet GLB-geld voor aanpak nutriëntenproblematiek

Presentatie Kees van Rooijen (LTO Nederland)
Ruimte voor landbouw en water: Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer

Presentatie Wanda Zevenboom (Rijkswaterstaat Noordzee)
Stand van zaken stroomgebiedsafstemming

Presentatie Wim Dijkman (CLM)
Veenweiden en KRW Nutriënten - Verbinden van doelen en instrumenten

Presentatie Corine van den Berg, Nicolaas van Everdingen en Jos Geenen (trekkers van de gebiedswerkgroepen)
Slimme maatregelen in Rijn West

Presentatie Dorothee van Tol-Leenders
Inrichting en beheer van het watersysteem en nutriëntenstromen

Notitie Alterra
Nutriëntenbelasting oppervlaktewater; Herkomst en bijdrage landelijke gebied
Notitie ter ondersteuning KRW-Rijn West aanpak Nutriënten