Regionale KRW Adviesnota

De grote lijn van de Adviesnota Schoon Water, die het RBO Rijn-West in 2008 heeft vastgesteld.

Flinke stap voor de waterkwaliteit

Een stevig pakket maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit is het resultaat van een intensieve samenwerking de afgelopen jaren tussen waterschappen, gemeenten, provincies en Rijk in het deelstroomgebied Rijn-West. Er wordt al decennia hard gewerkt aan de waterkwaliteit in Rijn-West en er is al veel bereikt, denk aan
riolering en afvalwaterzuivering. Jaarlijks wordt nu al ruim 1 miljard euro besteed aan het waterkwaliteitsbeheer, maar daarmee zijn we er nog niet. De huidige ecologische toestand voor bijna alle oppervlaktewateren in Rijn-West is matig tot slecht en ook voor het grondwater wordt niet overal voldaan aan de normen.

Adviesnota geeft impuls

De Adviesnota Schoon Water Rijn-West uit 2008 brengt de opgave in beeld waar we in Rijn-West de komende jaren voor staan, en van de mogelijkheden die opgave goed en praktisch in te vullen.

Door het nemen van alle maatregelen die haalbaar en betaalbaar zijn, wordt een grote stap gezet in de richting van de KRW-doelen. Het aantal oppervlaktewaterlichamen met een slechte of ontoereikende ecologische waterkwaliteit zal afnemen van 80% in 2008 tot 49% in 2015 en slechts 4% in 2027. Uiterlijk in 2027 - zo is de inschatting nu - heeft tenminste 41% van de 261 waterlichamen een goede ecologische waterkwaliteit. Dat is een voorzichtige schatting. Met onder andere aanvullende innovatieve maatregelen en aanvullend beleid na 2015 zal in 2027 een flink groter aantal waterlichamen een goede kwaliteit hebben. Voor de waterlichamen waar dit niet haalbaar blijkt, moet worden overwogen de doelen te verlagen.

Samenwerking als succesfactor

De samenhang die de KRW vraagt, betekent voor Nederland intensievere samenwerking in het stroomgebied, samenwerking over bestuursgrenzen heen, een gelijktijdige planvorming van alle overheidslagen, een integrale benadering en afstemming van op resultaatgerichte kosteneffectieve maatregelen.
Die samenwerking leidt tot resultaten op regionaal niveau, op nationaal niveau en ook internationaal. Want waterkwaliteit houdt natuurlijk niet op bij de landsgrenzen en een Europese aanpak is dan ook mede een Nederlands belang.
Nederland heeft een goede positie in het Europese waterbeheer en het is zaak deze te behouden. Via een goed Stroomgebiedbeheerplan laten we zien dat we voor een goede waterkwaliteit en daarmee voor de KRW een stap extra willen doen bovenop onze bestaande inspanningen. Ook de resultaten van het huidige beleid willen we daarom laten zien. Zo bereiken we onze doelen op drie niveaus: op EU-niveau leveren alle lidstaten hun bijdrage, een extra impuls aan de aanpak van de waterkwaliteit in de regioÕs en een op nationale schaal bezien voldoende samenhangende aanpak, inhoudelijk en bestuurlijk. Dat is het resultaat van de samenwerkende overheden in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West.

Breed en compleet beeld

Er is nu een breed en compleet beeld van wat er moet gebeuren om tot een goede waterkwaliteit te komen, met haalbare en uitvoerbare maatregelpakketten, opgesteld in samenhang met andere beleidsterreinen, zoals Waterbeheer 21e Eeuw (WB21), natuurbeleid (Natura2000) en ruimtelijke ordening. De maatregelen die in het kader van de KRW worden genomen zijn in feite het doortrekken en vooral intensiveren van het bestaande waterkwaliteitsbeleid.

De kosten van de maatregelen

Wat doen we nu al? In Rijn-West wordt jaarlijks door alle overheden gezamenlijk 1,1 miljard euro per jaar besteed aan het instandhouden van de waterkwaliteit ("stand-still"). Dit betreft met name het inrichten, beheren en onderhouden van afvalzuiveringsinstallaties en aanleg en beheer van riolering.
Wat waren we al van plan? Op dit moment worden al maatregelen genomen die bijdragen aan de KRW-doelen en die zijn opgenomen in de huidige begrotingen en tarieven. Het betreft onder andere inrichtingsmaatregelen, uitvoer van maatregelen gemeentelijke waterplannen en verdrogingsmaatregelen. In totaal gaat het in Rijn-West om circa 0,8 miljard euro aan maatregelen (autonoom beleid) die zijn begroot tot 2015.
Wat doen we extra voor de KRW? Om te voldoen aan de eisen uit de KRW zijn in de gebiedsprocessen extra maatregelen in beeld gebracht. De totale extra kosten als gevolg van deze extra KRW-maatregelen worden geraamd op 1,1 miljard euro voor de periode tot 2027. De totale kosten van het geprogrammeerde KRW-maatregelpakket in Rijn-West tot 2027 bedraagt daarmee circa 1,9 miljard euro (1,1 miljard extra maatregelen + 0,8 miljard autonoom beleid).