Oude berichten

Hieronder vindt u een selectie van berichten over Rijn-West over het werk aan de eerste generatie Stroomgebiedbeheerplannen en waterplannen.

Informatie over de Adviesnota Schoon Water staat op deze pagina

Informatie over de studiereis naar de Bovenrijn in 2008

Terug naar Actueel

Synergieprojecten: Impuls voor uitvoering

De ministerraad heeft op 27 juni 2008 besloten om 115 miljoen euro beschikbaar te stellen voor projecten die KRW-doelstellingen combineren met andere beleidsdoelstellingen (de zogeheten synergie projecten). Voor Rijn-West is 21,5 miljoen euro goedgekeurd voor 25 projecten. 8 andere projecten lopen nog mee in een 2e ronde.

De commissie Heijkoop, die de projecten beoordeelde, gaf aan dat het programma in Rijn-West een goede opzet kent en de criteria specifiek voor het deelstroomgebied heeft doorvertaald. Daarbij is er rekening mee gehouden dat Rijn-West het meest verstedelijkte en drukste deelstroomgebied is. De uitwerking van de uitgangspunten komt op projectniveau niet altijd even scherp terug, maar de opzet van het programma en het doorlopen selectieproces van de projecten (oorspronkelijk kon het budget wel 3 keer worden overvraagd) is goed onderbouwd op de aspecten legitimiteit en doelmatigheid.

Overzicht projecten:

Verenigde polders Bergen
Zwinnen Anna Paulowna
Kleine Polder/Schulpvaart Castricum
Verbetermaatregelen Nieuwkoopseplassen
Groene As Bovenlangen-Ringvaart
Baggerwerk Polder Stein
Bochtafsnijding Schie (Spaanse Bocht)
Kadeverbeteringsprojecten Commandeurspolder
Kralingse Plas
Krimpenerwaard samen naar goed water
Nieuwe Dordtse Biesbosch
Herstel kwelstroom Oostelijke Vechtplassen
Verbeteren ecologie Vecht
Aanpak immissies Sloterplas
Natuurontwikkeling waterberging Grecht
Duurzame inrichting Kromme Rijn
Langs de Linge
KRW maatregelen Groesbeek
Groene Berging Millingen
Vliegveld Bergen
Vlotwatering
Maatregelen waterlichaam De Waal
Watervoorziening Voorne Oost/Hellevoetsluis

Inspraak waterplannen

Van 5 januari tot en met 15 februari 2009 was inspraak mogelijk op de waterplannen van waterschappen en provincies waarin de krw-doelen en maatregelen zijn opgenomen. Ook de stroomgebiedbeheerplan Rijndelta, het Nationaal Waterplan en het Beheerplan Rijkswateren lagen ter inzage.

Op alle plannen tesamen zijn een kleine 600 inspraakreacties binnengekomen. Omdat de plannen en daarmee de inspraakreacties, op veel punten samenhangen is er veel overleg geweest over het afstemmen van de antwoorden. De antwoorden zijn opgenomen in de verschillende Nota's van Antwoord van de waterschappen, provincies en het Rijk.

RBO: doelen in beeld houden

Het RBO sprak op 12 maart 2008 haar waardering uit over de concept Adviesnota Schoon Water en is in hoofdlijnen akkoord met het definitief concept. Op een aantal punten is echter nog een controleslag nodig om er zeker van te zijn dat alle getallen over doelbereik, maatregelen en kosten in alle gebieden op dezelfde manier zijn gehanteerd. Daarom kon de Adviesnota nog niet definitief worden vastgesteld. Dit zal nu op 22 april gebeuren.

Ook al wordt er flinke vooruitgang geboekt, in 2027 zal voor een flink aantal waterlichamen het krw-doel niet worden gehaald. Dit gaf de nodige discussie, Het RBO kiest er voor om de doelen voorlopig niet aan te passen. Het RBO gaat uit van de volgende uitgangspunten:

 1. De maatregelen focussen vooral op 2015. Er zit dus nog rek in het pakket en hiernaar wordt bij het 2e SGBP gekeken.
 2. Er is Û 80 miljoen voor innovatie en onderzoek. Dit is niet meegenomen in het doelbereik, maar genereert wel goede effecten.
 3. Ook het Rijk zal generiek nog extra aanvullende maatregelen nemen met betrekking tot mest, bronnen en zuiveringen, hetgeen wellicht extra regionale maatregelen triggert.
 4. Voor de doelen die na alle maatregelen en investeringen nog niet zijn gehaald, wordt aan Brussel doelverlaging gevraagd.

Belangrijk is de resultaatsverplichting die de KRW aan lidstaten oplegt. Die verplichting gaat over de maatregelen, en niet over de doelen. Ambitieuze doelen mogen er niet toe leiden dan bijvoorbeeld alle bouwplannen vastlopen. Met de manier waarop de doelen nu worden bepaald zal dat niet gebeuren, zo is de verwachting.
Klankbordgroep tevreden, verschil van mening over doelen

De Klankbordgroep besprak op 5 maart de concept Adviesnota Schoon Water en dat leidde onder andere tot de volgende uitspraken:

 • Meer duidelijkheid gewenst over de internationale kant van de KRW, zowel over wat we van de bovenstroomse landen mogen verwachten als over wat de Nederlandse inzet is in de Brusselse onderhandelingen.
 • De vertegenwoordigers van de landbouwsector vinden de doelen te hoog gesteld en zien liever doelen die in 2027 zeker gehaald worden.
 • De vertegenwoordigers van natuur- en milieu-organisaties en de drinkwaterbedrijven zijn juist tevreden met de doelen. Zo komt goed in beeld wat er nog nodig is. Doelverlaging is voor hen pas in 2021 aan de orde.
 • Iedereen hecht groot belang aan pilots, monitoring, en innovatie. Het RBO moet hier bovenop blijven zitten. Innovatie structureel maken en stimuleren van creativiteit.
 • De afwenteling moet nog beter in beeld worden gebracht.
 • LTO en Kamer van Koophandel vinden dat zij onvoldoende duidelijkheid hebben over de impact van de maatregelen op de bedrijfsvoering van de industrie.
 • De leden van de Klankbordgroep zijn tevreden over de manier waarop in het deelstroomgebied is samengewerkt. Dat is winst die je ook in de komende periode niet moet loslaten.

De opmerkingen van de Klankbordgroep zijn ingebracht in het RBO van 12 maart. Een compleet overzicht kan hier worden gedownload.

Gelukkig geen onverklaarbare verschillen

Op 31 januari boog het RBO zich over de uitkomsten van de meer dan 50 gebiedsplannen in Rijn-West. Gelukkig voor de RBO-leden hoeven zij zich niet in detail over al die plannen uit te spreken. Dat is ook niet de taak van het RBO, het doel van de bespreking was het signaleren van te grote of onverklaarbare verschillen tussen de plannen om zo te komen tot een goede presentatie richting Den Haag en Brussel. Deze resultaten worden in maart neergelegd in de Adviesnota Schoon Water Rijn-West.
Echte onverklaarbare verschillen in de maatregelen van de gebiedsprocessen zijn nog niet naar voren gekomen. Over de presentatie zijn wel enkele nadere afspraken gemaakt. In antwoord op een eerdere brief zullen deze afspraken aan de staatssecretaris worden verduidelijkt.
Een voorbeeld is de nutriëntenproblematiek (te grote voedselrijkdom door uitstoot van mest uit landbouw, afvalwaterketen of andere bronnen) of verontreiniging met chemische stoffen. De waterbeheerders hebben onvoldoende instrumenten om dat aan te pakken en ook de KRW biedt hen geen nieuwe mogelijkheden. Het Rijk is primair verantwoordelijk en heeft ook de meest effectieve instrumenten, vindt het RBO. Rijk en regio moeten daarom binnenkort nadere afspraken gaan maken over landelijke maatregelen. Voor de positie van Nederland in Europa is het belangrijk, zo voegt het RBO daaraan toe, dat alle betrokkenen hun afspraken nakomen: waterschappen, Rijk Žn landbouw.
Ook op een aantal andere punten zijn afspraken gemaakt en uitgangspunten vastgelegd.

Behalve de maatregelen moeten ook de doelen die we met deze maatregelen nastreven goed worden weergegeven. Het blijkt nog een lastige opgave om dit op zoÕn manier te doen dat doelen voor verschillende waterlichamen vergelijkbaar zijn en ze ook duidelijk en transparant zijn geformuleerd. Het RBO praat hier in maart verder over.
Ten slotte is ook de besluitvormingsagenda voor 2008/9 gepresenteerd. Duidelijk is dat alle overheden flink aan de bak moeten om te zorgen dat alle besluiten op het juiste moment worden genomen.
Duidelijke nota, een aantal onderwerpen vraagt meer aandacht

De Klankbordgroep Rijn-West vindt de concept-Adviesnota Schoon Water een leesbaar, duidelijk stuk. Het geeft een goed overzicht van de opgave en maatregelen in het deelstroomgebied, zo constateerde men op de klankbordgroepvergadering van 30 januari 2008.
Maar er vielen nog wel de nodige kanttekeningen te plaatsen.
Een belangrijk punt blijft de resultaatsverplichting naar Brussel. Er is nog meer duidelijkheid nodig: gaat het inderdaad over de maatregelen, en zijn die dan voldoende helder en scherp geformuleerd? Met name de landbouw-vertegenwoordigers spraken de vrees uit dat een brede formulering zoals "alle effectieve maatregelen" mogelijk later tot problemen kan leiden.
De natuur- en milieu-organisaties bepleiten een duidelijker status van de waterparels, ook al zijn ze geen onderdeel van de krw-verplichtingen. Nu loop je het risico dat ze te weinig aandacht krijgen. De maatregelen voor de zwemwateren zouden ook een duidelijker plaats moeten krijgen.
Ook is nadrukkelijker aandacht gewenst voor grondwater en drinkwater.

Nadrukkelijk vroegen klankbordgroepleden om aandacht voor de watertemperatuur. Deze is van invloed op de ecologie, maar krijgt tot nu toe nauwelijks aandacht. Ook internationaal is dit van belang.
Bij de discussie over generiek beleid tan aan zien van nutrinten en probleemstoffen gaf de klankbordgroep aan dat rijk en regio de problematiek niet naar elkaar moeten toeschuiven, maar dat het erom gaat om gezamenlijk te kijken was mogelijk en effectief is.
En niet in de laatste plaats vroeg de klankbordgroep opnieuw om meer duidelijkheid over de kostenverdeling, vooral de gevolgen voor burgers en bedrijven.

Steven Visser nieuwe procesmanager Rijn-West

Per 1 juli 2007 heeft Rob Immink zijn werk als procesmanager Rijn-West beëindigd. Hij gaat aan de slag bij waterschap Rijn en IJssel als Unitmanager Kennis en Advies.
De opvolger van Rob is Steven Visser. Hij heeft als coördinator KRW van de provincie Gelderland al ruime ervaring met het KRW-proces.

Telefoon Steven Visser: 026 359 8814
Mail: s.visser bij prv.gelderland. nederland
(29062007)

Statenleden buigen zich over de KRW

Ruim 40 leden van Provinciale Staten bogen zich op 6 juni -ook letterlijk- over de Langbroeker Wetering. Dat leidde tot levendige discussie over het ambitieniveau voor schoon water en tot vragen over de invloed die je als provincie kunt hebben op de uitkomsten van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Wees er op tijd bij, was
(29062007)

Afstemming KRW en Natura 2000

Natura 2000 is een Europees initiatief voor bescherming van waardevolle natuurgebieden. Hierin zijn de gebieden opgenomen die vallen onder Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR). Verslag Rijn-West Top beschikbaar

De uitgebreide impressie van de Rijn-West Top op 17 Oktober kunt u onderaan deze pagina downloaden.

(261106)

RBO benadrukt transparantie en afstemming

Het RBO van 14 juni 2007 stond in het teken van de voortgang van het gebieds- en besluitvormingsproces en de afstemming.

Het RBO benadrukte nogmaals dat het essentieel is dat concept-(tussen)resultaten over ?doelen, maatregelen en kosten? open en transparant vroeg in het gebiedsproces aan overheden en belangenorganisaties voorgelegd worden. In het najaar zal de afstemming tussen gebieden, maar ook met andere landen in het Rijnstroomgebied veel aandacht vragen.

Alle overheden zullen ook hun eigen besluitvorming in 2008/9 moeten gaan voorbereiden. Dat kan door het herzien van bestaande waterplannen of beheersplannen, in veel gevallen zal gekozen worden voor een apart besluit van Raad of Bestuur over de KRW-maatregelen.

De betrokkenheid van de gemeenten bij de grondwaterprocessen en de inbreng door provincies op het gebied van ruimtelijke ordening zijn punten die de komende tijd extra aandacht vragen.

Verder zal het RBO waar nodig ook internationale contacten zoeken in het Rijnstroomgebied.

(29062007)

Klankbordgroep vraagt aandacht voor afstemming grondwater

De Klankbordgroep Rijn-West heeft op haar vergadering van 7 juni meer duidelijkheid gevraagd over het gebiedsproces voor grondwater, de afstemming met de andere gebiedsprocessen en de besluitvormin gover normstelling. Over de processen bij oppervlaktewater is men tevreden, met de aantekening dat de informatie vaak erg laat beschikbaar komt. Verder vraagt de Klankbordgroep meer informatie over de vergelijking tussen lidstaten.

Brief RBO-voorziters

De RBO-voorzitters hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan Staatssecretaris Huizinga over de Rijksbijdrage. U kunt de brief hieronder downloaden.

Agenda RBO-vergadering 8 maart

Het RBO Rijn-West vergaderde op 8 maart 2007. Hoofdonderwerpen waren de voortgang van de gebiedsprocessen en een open gedachtenwisseling over ?significante schade aan functies of het milieu?. De agenda kan hieronder gedowload worden, de stukken zijn te vinden in het virtueel kantoor. De volgende RBO-vergadering is op 14 juni.

Verslagen van de RBO-vergaderingen in 2006 en 2007 vindt u onder "publicaties".

Aantal gemeentebestuurders in RBO uitgebreid

Sinds kort is er ook een stevige delegatie van negen gemeentebestuurders in dit RBO opgenomen. De leden van deze delegatie zijn afkomstig uit verschillende delen van het deelstroomgebied Rijn-West. Iedere bestuurder heeft de gemeenten in één van de acht waterschapsgebieden van Rijn-West tot zijn aandachtsgebied. Vanwege het karakter van het gebied gebeurt dat in het waterschapsgebied van Rivierenland door twee gemeentelijke RBO-leden.

De RBO-gemeentebestuurders werken nauw samen met de Gemeenteambassadeurs Water. Iedere ge-meenteambassadeur heeft de gemeenten in één van de acht waterschapsgebieden tot zijn aandachtsgebied. Schieland en Krimpenerwaard en Hollandse Delta samen vallen onder de aandacht van één ambassadeur.

Reactie RBO op landelijke Decembernota


Het RBO is tevreden over de goede verwerking van de regionale agendapunten in de landelijke Decembernota 2006. Het RBO dringt echter aan op het hanteren van een bandbreedte tussen variant I en II voor de gebiedsprocessen in plaats van variant fors als uitgangspunt te benoemen.


Duidelijkheid gewenst over financiering door Rijk

Zij benadrukt echter dat rijksmedefinanciering nodig is voor de KRW-opgaven en adviseert nadrukkelijk om wel een bedrag voor rijksbijdrage op te nemen in de decembernota, waarbij in het midden wordt gelaten of het bedrag uit de LBOR-versie (1,4 miljard) voldoende is. Een substantiele Rijksbijdrage is nodig om de gemiddelde lastenstijging bij waterschap en gemeenten acceptabel te houden terwijl tegelijkertijd een pakket van maatregelen van voldoende niveau kan worden uigevoerd om de doelstellingen van 2015 te halen.


Stoffenbeleid onvoldoende

Het brongericht stoffenbeleid blijft onvoldoende. De eerste rijksmaatregelen voor generiek stoffenbeleid zijn te verwachten begin 2007. Dat is voor de start van het detailproces te laat. Het RBO benadrukt dat regionale aanvullingen mogelijk moeten zijn in beperkte zones en kwetsbare gebieden. Ook vraagt het RBO spoedige uitwerking van het begrippenkader omdat het de vraag is of de huidige omschrijving van de begrippen (significante schade etc.) ook werkbaar zijn in de praktijk.

Verder is intensiever contact met de EU gewenst.

(101106)

RBO: breng indirecte kosten en baten goed in beeld


Het RBO constateert dat de gebiedsprocessen goed zijn opgestart. Men maakt zich wel zorgen over de te late aanlevering van bouwstenen, de onduidelijkheden over MEP-GEP-aanpak en over het signaal van de KBG over te beperkte deelname lokale belangengroepen.

Het RBO benadrukt de noodzaak om de indirecte kosten en baten goed in beeld te brengen in 2007. De manier waarop dat gebeurt mag niet te ingewikkeld zijn. De hoofdlijn is: KEA (kosteneffectivieitsanalyse) altijd doen, MCA (multicriteria-analyse) als hulpmiddel bij doelbepaling en eventueel een MKBA (maatschappelijke kosten en baten analyse) voor enkele hot issues. De aanpak voor de MCA moet niet te complex zijn. Het RBO bepleit een criteria-scorekaart als bestuurlijk, maatschappelijk overzicht van kosten en baten.

De monitoringsprogramma?s voor grondwater en oppervlaktewater zijn vastgesteld. Het RBO complimenteert betrokkenen met het het werk en het behalen van de deadline.

Het werkplan 2006-2008 is met enkele wijzigingen vastgesteld.

(091106)


Realistisch maar niet te bescheiden

"Het is tijd om heel concreet aan de slag te gaan."

Dat was de belangrijkste conclusie op de bestuurlijke conferentie Rijn-West in Rotterdam op 17 oktober waarbij onder andere de gevolgen van de Zomernota werden besproken. Zo?n 50 gedeputeerden, wethouders, dijkgraven en andere bestuurders discussieerden over start van de volgende fase in het KRW-proces. Over de vraag hoe hoog de lat moet worden gelegd waar het gaat om de uiteindelijke waterkwaliteit is het laatste woord zeker nog niet gezegd. De bestuurders op de bijeenkomst kozen in meerderheid voor het uitgangspunt "realistisch maar niet te bescheiden". De mogelijkheden om de waterkwaliteit te verbeteren moeten worden gezocht en benut, en dat zal ook investeringen vragen. "Er is niks mis met ambities voor schoon water", werd er geconcludeerd.


Maar het gehele pakket moet wel haalbaar en betaalbaar blijven.

De KRW biedt goede mogelijkheden om te zorgen dat iedere lidstaat zijn bijdrage levert en dat is ook in het belang van Nederland. Ons gebied ligt immers aan het eind van het stroomgebied, en de waterkwaliteit is dus mede afhankelijk van de inspanningen van de andere lidstaten. Maar wil Nederland de anderen op hun inspanning kunnen aanspreken, dan moeten we wel zelf het huiswerk op orde hebben.

Een meer uitgebreide impressie zal binnenkort via deze site beschikbaar komen.

(101106)

Klankbordgroep: kwaliteit analyse kosten en baten is cruciaal


De Klankbordgroep Rijn-West vindt het van cruciaal belang voor draagvlak dat de gevolgen voor sectoren scherp in beeld komen. Dat bleek op de vergadering van 31 oktober. Alleen op basis van scherpe inzichten in de indirecte kosten en baten van de KRW kan de participatie van belangengroepen tot recht komen en kunnen er evenwichtige keuzes gemaakt worden. De participatie bij de landelijke MKBA was onder de maat was en de uitkomsten bedroevend. De kwaliteit van de regionale analyses naar kosten en baten zijn een belangrijke succes- dan wel faalfactor.


De Klankbordgroep vindt een goede participatie in de gebiedsprocessen hierbij van essentieel belang. Zij vraagt aandacht voor betrokkenheid van lokale belangengroepen en voor het ondersteunen met faciliteiten als vergaderlocaties. De Klankbordgroep maakt zich zorgen over participatiemogelijkheden bij het proces van Rijkswaterstaat.


Verder sprak de Klankbordgroep over een rapport van de Kamers van Koophandel over de stijgende kosten van het waterbeheer. Ook benadrukte zij het belang van een vergelijking met de gevolgen voor sectoren in andere EU-lidstaten voor het invullen van het begrip ?level playing field?

(261106)
Leerzaam bezoek aan de Povlakte

In alle Europese lidstaten is men druk bezig om de Kaderrichtlijn Water invulling te geven. Om van elkaar te kunnen leren heeft een delegatie RBO-bestuurders op 20 en 21 oktober een werkbezoek gehad in het Po-stroomgebied van Noord-Itali‘. Het Po-stroomgebied is op veel punten vergelijkbaar met het stroomgebied Rijn-West. De Nederlandse delegatie bestond uit bijna alle watergedeputeerden en dijkgraven uit Rijn-West en de regionale directeuren van LNV en Rijkswaterstaat. Er werd veel kennis uitgewisseld met de waterbestuurders en de ambtelijke leiding in het gebied en er werden diverse locaties bezocht die belangrijk zijn voor het waterbeheer. Zo bracht de delegatie een bezoek aan de Po River Basin Authority (Autorita di bacino del fiume Po), werd de grootste rioolwaterzuiveringsinstallatie van Milaan bezocht (Nosedo) en vond er een interessante uitwisseling van kennis plaats met een Italiaans waterschap, de zogenaamde irrigatie en drainage cošperaties (Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana).
Het bleek een zeer leerzaam werkbezoek waarbij opviel dat men in Itali‘ op dit moment hard bezig is om een flinke achterstand in te lopen voor wat betreft de rioolwaterzuivering en emissiebeperking van de landbouw.

Haalbare ambitie - Zomernota vastgesteld (140906)

De Zomernota Rijn-West laat zien dat een zekere ambitie voor schoon water haalbaar is. Het vraagt wel een voortzetting en intensivering van de samenwerking. Dat was een belangrijke constatering van het RBO over de Zomernota, die zij op haar vergadering van 8 september heeft vastgesteld. Er zijn nog een paar wijzigingen aangebracht. Zo zal het hoofdstuk over de kosten nog worden aangepast en vooral de globale cijfers bevatten. Ook zal duidelijker worden aangegeven dat variant 2 (forse inspanning) de bovenkant van de bandbreedte is waarbinnen maatregelen worden gezocht, en dat ro-maatregelen, bronmaatregelen en maatschappelijke effecten in de vervolganalyses nog beter in beeld moeten worden gebracht.

Het RBO was in het algemeen tevreden over de Zomernota, men ziet het als een goed ?tussenstuk? ten behoeve van de samenwerking in de vervolganalyses. De zomernota wordt door de gemeenten in het RBO gezien als een goede kans om alle gemeenten te informeren en te betrekken bij de KRW.

De Zomernota zal, na het doorvoeren van de wijzigingen, onder betrokkenen en belangstellenden worden verspreid. Er komt ook een publieksversie met de belangrijkste punten.


Zomernota moet nog even doorbakken (070706)


Het RBO heeft op haar vergadering op 1 juni geconstateerd, dat er nog een kwaliteitsslag nodig is voordat de Zomernota definitief kan worden gepubliceerd. Dat betekent dat die publicatie wat later komt dan in het oorspronkelijke tijdschema was voorzien.

De verbeteringen aan de Zomernota betreffen vooral de mogelijkheden van generieke en ro-maatregelen, kosten en aanvullende financieringsmogelijkheden en het nog beter vergelijkbaar maken van de uitkomsten per waterbeheerder. Inmiddels is een flink deel van de aanvullende gegevens binnen.

De Zomernota moet nu volgens planning gereed zijn op 1 augustus.


Reacties van gemeenten

Er is speciale aandacht voor gemeenten: zij zullen nadrukkelijk worden uitgenodigd te reageren. Gezien de krappe tijdsplanning zal dat in de meeste gevallen niet lukken voor het RBO van 8 september, daarom worden zij (en ook anderen die alsnog willen reageren) uitdrukkelijk uitgenodigd dit alsnog te doen, bij voorkeur voor het RAO van 9 oktober en uiterlijk ruim voor het RBO van 3 november. De reacties zullen dan waar nodig worden meegenomen in de reactie vanuit Rijn-West op de Decembernota, en anderzijds als input dienen voor de fase van de detailanalyse.


Boekje open over waterkwaliteit (28-6-06)


Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft een boekje uitgebracht over de waterkwaliteit in dit gebied. Het vertelt welke factoren invloed hebben op de waterkwaliteit, hoe het met de waterkwalitiet in het Noorderkwartier is gesteld en wat er gedaan kan worden om deze te verbeteren. Ook de KRW komt kort aan de orde.

U kunt het boekje bestellen bij M. Schaatsbergen, tel. 0299 - 663909


RBO bespreekt Zomernota (9-6-06)

De concept-zomernota was het belangrijkste bespreekpunt op de RBO-vergadering van 1 juni.

De RBO-leden uitten veel waardering en complimenten voor de globale verkenningen en voor de wijze waarop de inzichten in beeld zijn gebracht met de Zomernota. Deze geven volgens het RBO goede munitie voor keuzes en afspraken voor de volgende fasen van de KRW. De Zomernota laat ook zien dat een gecombineerde aanpak van Rijk en Regio essentieel is.


Het RBO onderschrijft de voorgestelde afspraken worden onderschreven met daarbij onder meer de volgende opmerkingen:

 • Faseren is prima, vergeet echter niet dat doelverlaging nodig is als bepaalde zaken überhaupt niet haalbaar blijken.
 • In Variant II zijn nu de niet realistische maatregelen niet opgenomen. Het RBO is het daarmee eens, maar vindt wel dat expliciet wordt aangegeven welke maatregelen als onrealistisch worden aangemerkt en waarom.
 • De provincies willen (samen met het rijk) snel aan de slag om helderheid te krijgen over de begrippen afwenteling, disproportionaliteit, significante schade, onomkeerbaarheid.

De concept-zomernota maakt ook duidelijk dat op een aantal punten een kwaliteitslag nodig en mogelijk is. Het RBO wil de Zomernota op een aantal punten verbeteren, vooral ten aanzien van de mogelijkheden van generiek en ro-maatregelen, de kosten en aanvullende financieringsmogelijkheden en het nog beter vergelijkbaar maken van de uitkomsten per waterbeheerder.

De kwaliteitsslag moet in juli zijn afgerond, zodat op 1 augustus een bijgestelde Zomernota beschikbaar is. In de tussentijd kan het huidige concept benut worden voor interne bestuurlijke behandeling.

Behalve over de zomernota sprak het RBO over de monitoring, de VHR-gebieden en de afstemming op de zwemwaterrichtlijn.


Bezwaren tegen indeling VHR-gebieden

Het RBO was unaniem in haar bezwaren tegen de conclusies van LNV over de indeling van gebieden in tranche 1. De waterschappen en RWS hebben bijvoorbeeld grote bedenkingen bij de voorgestelde VHR-doelen ivm de waterkeringsfuncties van de duinen en de rijkswateren. Het RBO concludeerde dat er dus geen instemming kan zijn en dat de afspraak blijft staan dat bij twijfel gebieden NIET in de 1e tranche kunnen. LNV zegde uiteindelijk toe om haar conclusies over de tranche-indeling te gaan herbezien obv deze signalen.

(VHR: Vogel- en Habitat Richtlijn)

Levendig watersymposium


Op 17 mei 2006 organiseerde Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier een groot symposium over waterkwaliteit en samenwerking. Zo?n 300 bestuurders, ambtenaren, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en adviesbureaus kwamen hiervoor naar schouwburg 't Park in Hoorn. Er was veel ?theater?, bijvoorbeeld in de aankleding en door de inzet van lakei Jean. In het ochtendprogramma stond een aantal lezingen op het programma, ?s middags gingen de bezoekers zelf aan het werk in ateliers. Meer informatie: http://www.hhnk.nl/


Team gemeente-ambassadeurs compleet (9-6-06)


Het team gemeente-ambassadeurs voor Rijn-West is compleet. Het team bestaat nu uit 8 mensen, er is één gemeente-ambassadeur voor elk waterschap in Rijn-West: In een flyer vindt u een korte presentatie van de gemeente-ambassadeurs.


Schoon Water Leeft: eerste nieuwsbrief Rijn-West verschenen (31-05-06)


"Schoon water leeft" is de titel van de digitale nieuwsbrief over de ontwikkelingen in Rijn-West, waarvan het eerste nummer op 26 mei is verschenen. Dit eerste nummer bevat onder andere interviews met Harry Keereweer (voorzitter RBO) en Maren Slijkhuis (gemeente-ambassadeur), informatie over het monitoringprogramma en over de ontwikkelingen rond de Zomernota.