Ontwikkelingen in 2011

Op dit moment werken de krw-partners in Rijn-West aan de uitvoeringvan de krw-maatregelen in de verschillende deelgebieden. Verder wordt al hard gewerkt aan de voorbereiding van het 2e Stroomgebiedbeheerplan, dat in 2015 gereed moet zijn. Op deze pagina vindt u een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen in 2011:

Schoon Water in Beeld - voortgangsrapportage 2010

In de vergadering van maart 2011 heeft het RBO de voortgangsrapportage voor Rijn-West over 2010 vastgesteld. "Schoon Water in Beeld" geeft een beknopt overzicht van de uitvoering van de KRW in Rijn-West, ontwikkelingen die van belang zijn voor het gebied en werkzaamheden van het RBO.

RBO Rijn-West 9 november 2011: bezuinigingen, vis en nutrienten

Bezuinigingen

De bezuinigingen van het kabinet, onder andere op de KRW, de EHC en de ILG-gelden zullen gevolgen hebben voor et bereiken van de KRW-doelen. Een aantal maatregelen en daarmee het bereiken van doelen zal moeten worden gefaseerd tot na 2015. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de bezuinigingen op EHS en ILG concreet gaan betekenen voor het uitvoeren van KRW-maatregelen. In de loop van 2012 ontstaat er meer duidelijkheid over de precieze gevolgen. Het RBO dringt aan op spoed, omdat onduidelijkheid zorgt voor vertraging van projecten.

Verplichting visplannen

Het RBO ondersteunt de verplichting tot het opstellen van visplannen, die door Staatssecretaris Bleker is aangekondigd. Het RBO vraagt hierbij nadrukkelijk aandacht voor de rol van de waterbeheerders. Visstandsbeheer is immers een belangrijk onderdeel van de ecologische doelstellingen van de KRW. De voorstellen van de Staatssecretaris geven tot nu toe te weinig duidelijkheid op dit punt.

Programma Nutriënten

Het RBO hecht groot belang aan het betrekken van de agrarische sector bij de uitvoering van dit programma. In de komende periode zal dit nadrukkelijk aandacht krijgen, waarbij ook de inzet van de sector essentieel is. De bestuurlijk ambassadeurs zullen zich hier specifiek voor inzetten.
Eind 2012 moet het eindresultaat van het programma nutriënten beschikbaar zijn.
De discussie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en het nutriëntenprogramma van de EU zijn van groot belang voor het bereiken van de KRW-doelstellingen. De overmaat aan stikstof en fosfaat is daarvoor een bedreiging. Het RBO ziet een rol voor haat leden in de discussie over dat beleid. De rol zal in de eerste plaats ingevuld worden via de koepels zoals UvW en IPO. De RBO-leden zullen elkaar op de hoogte houden van de ontwikkelingen in deze discussie.

Stroomgebiedafstemming

Het RBO is akkoord met de invulling van de tweede fase van dit project (zie de pagina stroomgebiedafstemming). Er is inmiddels zowel op nationaal als internationaal niveau veel belangstelling voor de aanpak in Rijn-West.

Verder is het RBO akkoord gegaan met agenda en begroting voor 2012 en met een voorstel om structureler aandacht te besteden aan communicatie over waterkwaliteit.

---

RBO ziet effecten van maatregelen in het veld

In juni bezocht het RBO 2 projecten in de Hoeksche Waard en de Kralingse Plas in Rotterdam. De projecten geven een goed beeld van wat de maatregelen in de praktijk kunnen betekenen. Ook Vissteiger en plasberm Hoekse Waardhoorde het RBO welke ervaringen bij de uitvoering zijn opgedaan.
Doel van het Vlietproject in de Hoekse Waard was het creëren van ruimte langs de kreken voor waterberging, natuurontwikkeling en verbetering van de waterkwaliteit. Het Akkerrandenproject, een initiatief uit de streek, verbetert de waterkwaliteit door te zorgen dat er minder mest en bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen
In de Kralingse Plas wordt het water helderder, op veel plaatsen is de bodem zichtbaar. De visstand is gevarieerder en het aantal onderwaterplanten neemt toe. In het algemeen blijken gebruikers van de plas de veranderingen te zien en te waarderen.
Het RBO-veldbezoek illustreert opnieuw dat krw-maatregelen zichtbaar effect op waterkwaliteit en omgeving kunnen hebben en geeft weer wat meer inzicht in succesfactoren bij de uitvoering. Samenwerking tussen verschillende partijen blijft daarbij de sleutel.

Download een wat uitgebreider impressie van de excursie.

(30062011)---

RAO-atelier mei 2011: Kennisagenda 2011-2012

Kennis is een onmisbare grondstof voor de KRW. Kennisontwikkeling draagt bij aan slimme en (kosten)efficiënte uitvoering van maatregelen. En kennis is ook hard nodig voor de volgende ronde SGBP's, die we vanaf 2013 gaan opstellen.

Overzicht nodig

Op veel verschillende plekken wordt gewerkt aan kennis en instrumenten om meer inzicht te krijgen in problemen, mogelijke maatregelen en de effecten daarvan. Op het atelier is een overzicht geboden van de onderzoeken en instrumenten die in ontwikkeling zijn. Het delen van informatie en inzichten leidt tot een effectiever en kostenefficiënte aanpak en voorkomt dat verschillende partijen hetzelfde wiel opnieuw uitvinden. Bovendien kunnen dan heldere keuzen worden gemaakt wat eind 2012 beschikbaar moet zijn, en wat ervoor nodig is om dat te realiseren.
In 12 presentaties over uiteenlopende onderwerpen is een breed scala aan ontwikkelingen geschetst.
Een paar belangrijke conclusies van het atelier:

 • 2012 wordt een druk jaar: er is veel werk in uitvoering dat eind 2012 moet zijn afgerond;
 • op een aantal punten is er zorg over het tijdig gereed zijn van producten, hierover zijn betere afspraken nodig;
 • het delen van kennis en informatie vraagt aandacht, niet alleen tussen organisaties maar ook binnen de eigen organisatie;
 • je kan elkaar ook helpen bij de onderbouwing van keuzes (argumentatie, onderzoeken, formuleringen) in de waterplannen.

Een beknopt verslag van het atelier kunt u hier downloaden.

Links naar relevante kennissites:
http://www.watermozaiek.nl/
http://www.monitoringstroomgebieden.nl/

(30062011)---

RBO Rijn-West 30 maart 2011: tevreden over voortgang, zorgen over bezuinigingen

Het RBO Rijn-West heeft op haar vergadering van 30 maart 2011 gesproken over:

 • Het verhaalsrecht.Het Rijk heeft in een brief aangegeven in welke omstandigheden zij eventuele boetes van de EU vanwege het niet uitvoeren van KRW-verplichtingen zal verhalen op andere waterbeheerders. Vanwege de bezuinigingen een actueel punt.

 • Wijziging van de Wet Gewasbeschermingsmiddelen.De nieuwe toetsingseisen in deze wet kunnen mogelijk een probleem opleveren voor de KRW-doelstellingen en ook voor het drinkwater. Het RBO zal het Ministerie van I&M en brief sturen op aandacht te vestigen op dit punt.

 • Bezuinigingen.Deze zullen invloed hebben op de KRW. De waterschappen houden vast aan de KRW-doelstellingen, maar zullen mogelijk een aantal maatregelen pas na 2015 realiseren. Voor verschillende maatregelen is onduidelijk wat de gevolgen zullen zijn van de bezuinigingen op ILG en EHS. In het najaar is hierover meer helderheid. Vooral voor de provincies is voorlopig onduidelijk wat de gevolgen zijn van de bezuinigingen uit het regeerakkoord en van de nieuwe provinciale coalitie-akkoorden. De bezuinigingen van Rijkswaterstaat zijn wel ingevuld, waarbij verschillende maatregelen zijn verschoven tot na 2015. Hierover is goed overleg geweest met de andere waterbeheerders, zodat de samenhang in het pakket is behouden. Er wordt niet gekort op de synergieprojecten. Het RBO heeft enige zorgen over de bezuinigingen, omat het SGBP een samenhangend pakket maatregelen bevat en bezuinigingen van de ene overheid ook gevolgen kunnen hebben voor een andere. Goede samenwerking en afstemming is juist nu nodig. De aanpak van Rijkswaterstaat lat zien dat dit ook efficiënt mogelijk is.

 • Schoon Water in Beeld.De voortgangsrapportage 2010 is met enkele aanvullingen vastgesteld.

 • Aanpak programma nutriënten:een presentatie van het landelijk beleid voor nutriënten en de planning voor aanpassing van het nationaal en europees beleid in 2012/3, en daarnaast een presentatie van de verdere aanpak van het Rijn-West programma nutriënten.

 • Het werkprogramma Rijn-West 2011 en het Landelijk Werkprogramma.

Het RAO Rijn-West heeft in 2010 ateliers gehouden over stroomgebiedsafstemming, kiezen van prioritaire onderwerpen, doelen overige wateren en opzet voortgangrapportage.

(15052011)---

Oudere berichten

Oudere nog relevante berichten over Rijn-West vindt u op deze pagina.

Onderwerpen zijn onder meer:

 • Adviesnota Schoon Water
 • Inspraak waterplannen 2009
 • Synergieprojecten
 • Studiereis Nordrheinland Westfalen
 • Studiereis Bovenrijn

RBO maakte studiereis naar de bovenstroomse buren

Het trittstein-concept was een van de onderwerpen die aan de orde kwamen op de studiereis van een delegatie van het RBO Rijn-West naar Nordrhein-Westfalen (NRW) op 9 oktober 2009. Het is voor Rijn-West een interessant gebied, omdat het de directe bovenstroomse buren zijn, omdat veel problemen en maatregelen vergelijkbaar zijn met die in Rijn-West en er ook directe grensoverschrijdende samenwerking is. De RBO-delegatie bezocht het Umweltministerium in Dusseldorf en projecten in het Schwalmgebied en bij Kranenburg. Ga hier naar een uitgebreider impressie.nrw_schwalm13a