Gebiedsprocessen 2013

Op dit moment zijn de gebiedsprocessen in Rijn-West in volle gang.

De gebiedsprocessen zijn een stap naar het 2e Stroomgebiedbeheerplan voor de KRW en zullen in de meeste gevallen samenlopen met het opstellen van de nieuwe waterbeheerplannen van de waterschappen.

U vindt hier

Meer over gebiedsprocessen bij waterbeheerders

Als u wilt meepraten in een van de gebiedsprocessen of meer informatie wilt over een specifiek gebiedsproces: neem dan contact op met de waterbeheerder in dat gebied.

Slimme stappen naar kwaliteit

Gebiedsproces is basis waterplannen

Een goed gebiedsproces is de basis voor de waterplannen. We maken die plannen, de krw-plannen en de andere waterplannen, voor het gebied. Voor een gezonde, productieve en aangename omgeving waar de inwoners en bezoekers zich thuis voelen. Water is hiervoor een essentiële drager. Nationale kaders en richtlijnen uit Brussel zijn daarbij een hulpmiddel en zelfs een stimulans, maar de kern ligt in het gebied. Daarom moet een goed gebiedsproces de basis zijn voor het SGBP-2 en de daarmee verbonden waterplannen.

Water draagt bij aan gebiedskwaliteit

De uitdaging is, om in een tijd waarin de middelen beperkt zijn en tegelijk een aantal uitdagingen op ons af komt, de kansen te benutten om water verder te laten bijdragen aan die gewenste gebiedskwaliteit.

Compact en krachtig proces

Een tweede uitdaging is te zorgen voor een compact en krachtig gebiedsproces dat uitgaat van maatwerk en tegelijk bijdraagt aan samenhang en samenwerking.

Resultaat gebiedsproces:

een gedeeld beeld van de opgaven waar het gebied voor staat (waaronder het doelbereik voor de KRW), prioriteiten, de hoofdlijnen voor een gedragen pakket aan maatregelen/projecten en helderheid over een aantal bestuurlijke keuzes die in de volgende fase van het planproces moeten worden gemaakt.

Waar gaat het over?

Vragen voor het gebiedsproces komen uit het gebied zelf, vanuit Rijn-West, het Rijk en ook de EU:

 • Wat is er nodig en mogelijk voor een efficiënte nutriëntenaanpak? Waar moeten mogelijk streefwaarden worden aangepast?
 • Zijn er bovenstrooms maatregelen nodig om effecten in de Noordzee tegen te gaan?
 • Zijn er extra maatregelen nodig voor bescherming van drink- en industriewaterwinning?
 • Hoe pakken we het groeiende probleem van medicijnresten aan?
 • Wat is er nodig om de gevolgen van verdroging en klimaatverandering op te vangen?
 • Wanneer halen we het GEP/GET?
 • Hoe stimuleren we innovatie en op welke innovaties zetten we in?
 • Zijn er mogelijkheden voor innovaties bij kostenverdeling? Hoe gaan we op met beprijzing van waterdiensten?

Deze vragen zullen de komende tijd worden aangevuld, uitgewerkt en van prioriteiten voorzien.

Wie organiseren het gebiedsproces?

De waterschappen en Rijkswaterstaat organiseren het gebiedsproces voor oppervlaktewater. De provincies zijn verantwoordelijk voor het grondwater. Als u meer wilt weten over het gebiedsproces van een van de waterbeheerders kunt u het beste rechtstreeks contact opnemen: pagina met links naar waterbeheerders.

Hoe gaat het verder?

 • De gebiedsprocessen worden in het 1e kwartaal van 2014 afgerond. Sommige waterbeheerders zullen eerder gereed zijn.
 • De uitkomsten worden verwerkt in de waterplannen of KRW-plannen van de waterbeheerders. Een eerste concept van deze plannen is uiterlijk 1 juli 2014 gereed, een definitief concept in november 2014.
 • De uitkomsten worden ook opgenomen in factsheets. Er is voor elk waterlichaam een factsheet met informatie over de otestand, belastingen, doelen en maatregelen. Deze worden tegelijk met de waterplannen opgesteld.
 • Belangrijk voor de afstemming in Rijn-West is de Adviesnota Schoon Water. In maart 2014 zal het RBO het eerste concept hiervan bespreken. In mei 2014 moet er een definitieve versie zijn.
 • Alle KRW-maatregelen en -doelen worden opgenomen in het 2e Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta (SGBP-2). De minister van I&M stelt dit plan vast.
 • Vanaf 22 december 2014 tot 22 juni 2015 liggen SGBP-2 en de factsheets ter inzage en is inspraak mogelijk. Gedurende 6 weken binnen deze periode zullen ook de waterplannen of krw-plannen van de waterbeheerders ter inzage liggen.
 • Op 22 december 2015 moeten het SGBP-2 en de KRW-delen van de waterplannen definitief zijn vastgesteld door de besturen.

Basisdocumenten voor gebiedsprocessen Rijn-West

Achtergrond

RAO-atelier "Bouwstenen voor gebiedsprocessen"

Hieronder links naar de presentaties en het verslag van het RAO-atelier "Bouwstenen voor gebiedsprocessen" op 24 oktober 2012.

EU-Blueprint safeguard Europe’s Water Resources

Document van de Europese Commissie dat stand van zaken geeft van de implementatie van de KRW, een oordeel over de plannen van de lidstaten en de grote lijnen uitzet voor het waterbeleid in de komende periode. Is breder dan KRW alleen, er zal onder andere veel aandacht uitgaan naar de gevolgen van klimaatverandering en bestrijden van droogte.

De Blueprint, toelichting en alle achterliggende stukken zijn te vinden op :http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm

Blueprint direct downloaden (engelse versie, andere talen binnenkort beschikbaar):http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/COM-2012-673final_EN_ACT-cov.pdf

Pagina met stand van zaken van en oordeel over de stroomgebiedbeheerplannen (implementation reports) :http://ec.europa.eu/environment/archives/water/implrep2007/index_en.htm

Hier kunt u ook de opmerkingen van de Commissie per lidstaat downloaden, Nederland is rapport nr 22.

Review on Water Scarcity and Droughts: http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/COM-2012-672final-EN.pdf

Fitness check: http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/SWD-2012-393.pdf