Schoon Water in Beeld 2013

Schoon Water in Beeld, de voortgangsrapportage van Rijn-West, geeft een handzaam overzicht van de ontwikkelingen. Het geeft een overzicht van de uitvoering van de KRW-maatregelen (KRW: Kaderrichtlijn Water). Schoon Water in Beeld geeft een kwantitatief overzicht van de stand van zaken op 31 december 2012 en daarnaast een beschouwing over de voortgang bij de waterbeheerders: achtereenvolgens de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat. Er wordt kort ingegaan op de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Rijn-West.

Verder beschrijft de publicatie de belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen bij het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn-West, de voortgang van de projecten Nutriënten en Stroomgebiedsafstemming en signaleert het een aantal ontwikkelingen op landelijk en internationaal niveau die voor Rijn-West van belang kunnen zijn.