Ontwikkelingen in 2013

In 2013 starten de gebiedsprocessen voor het 2e Stroomgebiedbeheerplan en de waterplannen. In het eerste halfjaar is druk gewerkt aan de voorbereiding. Daarnaast is de uitvoering van de KRW-maatregelen volop doorgegaan en worden steeds meer resultaten zichtbaar. Op deze pagina vindt u een aantal van de belangrijkste ontwikkelingen in 2013:

Schoon Water in Beeld: uitvoering maatregelen laat goede voortgang zien

De voortgangsrapportage 2013 "Schoon water in Beeld is verschenen".
De uitvoering van maatregelen laat goede voortgang zien, al zijn er wat verschillen per categorie. De verwachting is dat verreweg het grootste deel van de maatregelen voor december 2015 zal zijn uitgevoerd.
Schoon water in beeld laat de voortgang van de uitvoering zien en bevat een beschouwing over de ontwikkeling van de waterkwaliteit in Rijn-West. Daarnaast biedt de rapportage informatie over enkele projecten en de activiteiten van het RBO.
Download Schoon Water in Beeld

Gebiedsprocessen

De gebiedsprocessen voor de 2e generatie KRW-plannen zijn inmiddels van start gegaan. In het eerste halfjaar is er hard gewerkt aan de voorbereiding van deze gebiedsprocessen. Meer informatie op de pagina gebiedsprocessen.

RBO neemt afscheid van wethouder Binnendijk

Het RBO heeft op 21 november afscheid genomen van wethouder Simon Binnendijk van Heerhugowaard. Simon Binnendijk was jarenlang het boegbeeld van de gemeentedelegatie en heeft veel bijgedragen aan de actieve gemeentelijke inbreng in Rijn-West. In zijn dankwoord benadrukte Binnendijk nogmaals dat het belang van moet blijven doorklinken in Rijn-West.

RBO-vergadering 21 november

Goede motivering fasering en onevenredige kosten

Het RBO heeft op 21 november de eerste versie besproken van de Redeneerlijn Fasering en Disproportionaliteit. Deze redeneerlijn is een hulpmiddel voor de afweging op welke gronden een KRW-maatregel kan worden gefaseerd naar het SGBP-3 in 2021 of vanwege onevenredig hoge kosten niet in het SGBP wordt opgenomen.
De redeneerlijn is van belang omdat de EU in haar commentaar op het 1e SGBP heeft aangegeven dat er op deze punten een betere motivatie nodig is.
Het RBO heeft ook ingestemd met de redeneerlijn "doelen overige wateren" voor het deelstroomgebied Rijn-West.

Gezamenlijk project vismigratie

Het RBO heeft ingestemd met een voorstel voor een gezamenlijk project vismigratie in Rijn-West. Dit is een vervolg op het project Stroomgebiedafstemming. Er zijn al flinke successen geboekt bij het verbeteren van de vispasseerbaarheid. Er zijn 120 knel­punten opgelost en er zijn er nog 220 te gaan. Rijn-West ligt hierbij op schema. In fase 2 zal de RBO Rijn-West visie op vismigratie worden uitgewerkt. Een goed afgestemde aanpak helpt om het uiteindelijke doel te bereiken. Meer informatie op de pagina vismigratie.

Planning voor SGBP-2

Het RBO stemt in met het spoorboekje 2013-2014, de planning en de producten. De RBO-leden hebben hun standpunt ingebracht over het voorstel voor de gezamenlijke inspraakperiode in 2015 en de procedure voor vaststelling van de factsheets voor grond- en oppervlaktewater. De inspraak op de plannen van waterschappen en provincies start op 6 januari 2015.
Een van de producten is de Adviesnota Rijn-West, die in het 2e kwartaal van 2014 moet verschijnen. Het RBO heeft hiervoor de inhoudsopgave vastgesteld.

Nutriënten: van papier naar het veld

Het nutriëntenproject van Rijn-West heeft in 2013 grote stappen gezet (zie pagina nutriënten). Het gaat er nu om deze stappen te vertalen naar het veld. Het RBO heeft hierover op 21 november een aantal besluiten genomen.
Veel aandacht ging uit naar de financiering, met name het benutten van de mogelijkheden van EU-gelden (POP-3 en overheveling van pijler 1 naar pijler 3 van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid). Het RBO heeft zowel bij het Rijk als bij de agrarische sector aangedrongen op het optimaal benutten van deze mogelijkheden. Inmiddels zijn er enige resultaten zichtbaar.
Afgesproken is dat de bestaande projectgroep veenweiden de uitvoering van de bestuursovereenkomst veenweiden gaat bewaken. Alle 13 maatregelen uit het nutriëntenadvies moeten aan bod komen. De projectgroep is uitgebreid met vertegenwoordigers van agrarische natuurverenigingen.
De uitvoering van de overeenkomst voor het bollengebied is in handen van het Landelijk Milieu-overleg Bloembollen.
Voor de diepe polders wordt voorlopig nog geen uitvoeringovereenkomst afgesloten. Eerst zullen in het komende jaar 2 of 3 pilotprojecten starten.
De waterschappen werken aan het in kaart brengen van de achtergrondbelasting nutriënten. In enkele gevallen zal het niet lukken dit gereed te hebben in het concept van het SGBP-2. Dit zal later worden verwerkt.
Het ambassadeursoverleg van bestuurders uit het RBO Rijn-West en vanuit de agrarische sector zal worden voorgezet.

Reactie op adviezen Klankbordgroep

Het RBO heeft op 21 november een antwoord geformuleerd op de adviezen die de Klankbordgroep Rijn-West heeft gegeven naar aanleiding van de watertafels. Het RBO heeft grote waardering voor deze adviezen en kan op veel punten instemmen met de adviezen. De wens tot betere integratie van de verschillende plannen en procedures (zoals Deltaprogramma en zoetwatervoorziening) wordt door het RBO wel onderschreven, maar ziet een vergaande integratie echter niet als realistisch, omdat het gaat om al lang lopende en complexe processen.
Maatregelen voor het beperken van de problemen die worden veroorzaakt door microverontreinigingen en medicijnen zijn volgens het RBO gewenst, maar door het beperkte inzicht in effectiviteit en kosten van maatregelen is nog geen brede inzet mogelijk.
Zie ook de volledige brief van het RBO aan de Klankbordgroep (pdf, 233 kB).

Uitvoeringsprogramma Glastuinbouw Delfland

Wim Rosbergen van het Hoogheemraadschap Delfland gaf een presentatie over het Uitvoeringsprogramma Glastuinbouw. Door een goede samenwerking met de gemeenten en met de tuinders is inmiddels meer van 90% van de bedrijven goed aangesloten op de riolering. Handhaving van lozingen blijft een inspanning vragen. Ook belangrijk is optimaliseren van het gebruik van de riolering door gebruik van buffers.
Meer informatie

2e Kamer spreekt over waterkwaliteit

Op 18 november 2013 heeft de minister met de 2e Kamer gesproken over waterkwaliteit. De minister benadrukte de ambitie om de doelstelling te halen. Er zijn een paar belangrijke stappen gezet om de financiering van maatregelen voor SGBP-2 te regelen. Waterkwaliteit is nu onderdeel van het Deltafonds, naast veiligheid en zoetwater. Er wordt gewerkt aan een “meekoppelprogramma water en natuur”.
Het RBO benadrukt de noodzaak om voldoende ruimte te maken in het budget voor de POP-3 gelden voor medefinanciering van waterkwaliteitsmaatregelen. Ook de overheveling van gelden van pijler 1 van de EU-financiering naar pijler 2 is van belang.

RAO-atelier: meer inzicht in factsheets en waardering maatregelen

Op het RAO-atelier van 3 oktober 2013 is gesproken over de factsheets, een aanpak van kosten-batenwaardering van krw-maatregelpakketten en de implementatie van het nutrientenadvies. Ook was er een presentatie van inzichten en projecten vanuit Watermozaiek, die bruikbaar zijn bij het formuleren van nieuwe maatregelen. Er werd niet alleen gepraat, de deelnemers gingen ook actief aan de slag met een aantal onderwerpen.

Download de presentaties van het atelier (verslag volgt zodra gereed)

Advies Klankbordgroep naar aanleiding van watertafels

Eind juni en begin juli heeft de Klankbordgroep Rijn-West 3 watertafels georganiseerd waar maatschappelijke organisaties en bedrijven informatie kregen over de gebiedsprocessen en ook wensen, aandachtspunten en ideeen konden inbrengen. Op basis van de inbreng van de deelnemers heeft de Klankbordgroep een advies uitgebracht voor het RBO en voor de waterbeheerders die gebeidsprocessen organiseren. Download advies. (pdf, 95 kB)

Veldbezoek aan het Westland: zichtbare resultaten

Op 27 juni brachten leden van het RBO en de Klankbordgroep Rijn-West een bezoek aan het Westland. Hier bekeken zij de projecten "Juist nu aansluiten" waarbij glastuinbouwbedrijven zijn aangesloten op de riolering, de vislift bij het Zweth en de aanleg van natuurvriendelijke oevers en paaiplaatsen in het glastuinbouwgebied. Ook in dit verglaasde gebied zijn zichtbare resultaten te boeken.
Download de impressie van het bezoek (pdf, 1.4 MB).

Minister optimistisch over halen KRW-doelen

Minister Melanie Schultz van Infrastructuur en Milieu wil uiterlijk in 2027 voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat bleek tijdens het Algemeen Overleg Waterkwaliteit van donderdag 4 juli in de Tweede Kamer. "De waterkwaliteit verbetert en het is mijn ambitie de doelen van de KRW te halen", aldus een zelfverzekerde minister. Haar optimisme was mede gebaseerd op gesprekken die zij vorige maand in Brussel voerde. Voor de financiering van het waterkwaliteitsbeleid wil ze in het najaar komen met structurele oplossingen.

In juli 2013 stuurde de Minister een brief aan de RBO-voorzitters waarin zij ingaat op een aantal KRW-onderwerpen en op de planning. Voor wat betreft de aanpak van nutrienten benadrukt de minister een combinatie van aanvullend generiek beleid en gebiedsgericht maatwerk. Verder gaat zij in op nieuwe probleemstoffen, het one-out-all-out proncipe en afwenteling. Download de brief (pdf, 8.2 MB).

Factsheet grondwater

In juni is een korte factsheet uitgebracht die een overzicht geeft van de hoofdpunten van de KRW-aanpak voor grondwater. De 3 hoofdonderwerpen zijn: grondwaterbeschermingsgebieden voor drinkwaterwinning, natuurgebieden (Natura 2000) en uitwisseling grondwater - oppervlaktewater.
De provincies in Rijn-West zijn eindverantwoordelijk voor deze onderwerpen.
Download factsheet (doc, 82 kB)

Overleg Europese Commissie met Nederlandse Delegatie

Op 4 juni 2013 was er een bilateraal overleg tussen de Commissie en Nederland. De Commissie gaf aan veel waardering te hebben voor de Nederlandse aanpak. Zij uitte echter ook haar zorgen over het tempo waarin verbeteringen plaatsvinden. De Commissie vraagt onder andere om het traject naar het bereiken van de KRW-doelen in 2027 duidelijker aan te geven. Met name nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen vragen volgens de Commissie aandacht.

RAO atelier 25 april

Op het RAO-atelier van 25 april 2013 is uitgebreid gesproken over het Nationaal Kader voor het 2e Stroomgebiedbeheerplan, de doelen voor niet-KRW-wateren, het Rijn-West nutriëntenadvies en de komende gebiedsprocessen. Een verslag vindt u in het virtueel kantoor.

RBO bezoekt Brussel

Op 16 mei heeft een delegatie van RBO en Klankbordgroep in een bezoek aan Brussel kennis en inzichten uitgewisseld over de implementatie van de KRW in Nederland en het opstellen van de 2e generatie stroomgebiedbeheerplannen.
Er is gesproken met vertegenwoordigers van de Europese Commissie, het Europees Parlement en het Huis van de Nederlandse Provincies.
Een meer uitgebreid verslag volgt nog.

RBO vergadering 28 maart

RBO Rijn-West stelt nutriëntenadvies vast

Het RBO heeft op haar vergadering van 28 maart 2013 de samenvatting en het hoofdrapport van het nutriëntenadvies vastgesteld. De leden van het RBO waren zeer te spreken over het resultaat dat samen met de agrarische sector is bereikt. Tegelijk benadrukte zij, dat het nu aankomt op de realisatie in het veld. Er zal nog veel inzet en commitment nodig zijn van alle partijen. Het RBO maakte enkele afspraken over vervolgstappen, zoals het opstellen van het Besluit tot samenwerken en de samenwerkingsovereenkomsten voor de deelgebieden. Voor het nutriëntenadvies, de overeenkomsten en andere documenten zie de pagina nutriënten.

Uitgangspunten gebiedsprocessen

Op 28 maart stelde het RBO ook het inputdocument voor de gebiedsprocessen vast. De RBO-leden benadrukte de KRW-doelen te willen handhaven, behalve daar waar dat door natuurlijke omstandigheden niet mogelijk blijkt. Bij de aanpak in de komende periode is gebiedsgericht maatwerk gewenst, waarbij het in het algemeen de voorkeur heeft te focussen op kansrijke deelgebieden of thema's. Het is op veel plaatsen goed mogelijk ecologische doelen te combineren met andere functies, zoals recreatie en waterberging.
Zie ook de pagina gebiedsprocessen.

F. van Gaalen van het Planbureau voor de Leefomgeving gaf een korte presentatie van het rapport dat het Planbureau eind 2012 heeft uitgebracht (link). In essentie voldoet het water voor drinkwater, landbouw, zwemmen en andere recreatie grotendeels aan de doelen, maar de ecologie blijft behoorlijk achter. Het beperkte doelbereik heeft vooral te maken met hydromorfologie, nutriënten en vismigratie. De ecologische doelen zijn vaak niet te combineren met de wensen en eisen van andere functies, in het bijzonder van de landbouw. Het is dan ook nodig om keuzes te maken en om te komen tot gebiedsgericht maatwerk in een brede samenhang.

Stroomgebiedsafstemming

De resultaten die door RWS en de waterschappen zijn gerealiseerd op het gebied van stroomgebied-afstemming zijn toegelicht. Inmiddels ligt er een 90%-versie van het eindrapport. Het RBO stemt in met de volgende beslispunten:

  • er is een opgave bij stroomgebiedsafstemming in het Rijn¬stroomgebied voor de stoffen N, P, Cu, Zn en Pak. Nederland staat hiervoor samen met bovenstrooms gelegen lidstaten aan de lat.
  • "bottom-up" aanpak van deze probleemstoffen in Rijn-west. De belangrijkste nutriëntenbronnen zijn de landbouw en rioolwaterzuiveringen.
  • het RBO verzoekt het ministerie van I&M om in het nationale beleid in te blijven zetten op een brongerichte aanpak van de probleemstoffen en om afwenteling en maatregelen te agenderen bij andere lidstaten.

Meer informatie

Tenslotte is in het RBO de voorlopige versie van de voortgangsrapportage Rijn-West gepresenteerd. De definitieve versie "Schoon water in beeld" is inmiddels gereed.