Hoe pakken we het aan?

Ontwikkelingen en actualiteiten

Verdere stap naar betere waterkwaliteit

Op de RBO-bijeenkomst van 12 december 2019 hebben Gedeputeerde van Zuid-Holland Jeanette Baljeu en bestuurders van waterschappen de overeenkomst ‘Ecologische doelen voor overige wateren’ ondertekend.

Samen werken aan mooie boerensloten

Zo’n 70 boeren en tuinders keken samen met waterschapsmensen naar praktische maatregelen die een positieve bijdrage kunnen leveren aan een betere waterkwaliteit op de recente Bodem- en Waterdag van Hoogheemraadschap van Rijnland.

Meer ontwikkelingen in 2020

Oudere ontwikkelingen

Organisatie

Realiseren van schoon en gezond water vraagt samenwerking. Samenwerking tussen waterbeheerders en met andere overheden. Maar ook samenwerking met agrariërs, drinkwaterbedrijven, stadsbewoners, beheerders van (natuur)terreinen, industrie en anderen.

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West (RBO) is hét samenwerkingsplatform in ons deel van het stroomgebied. Hierin werken 8 waterschappen, 4 provincies, Rijkswaterstaat, de ministeries van I&W en LNV, gemeenten en maatschappelijke organisaties samen. Naast het RBO is er een ambtelijke overleg (RAO), een klankbordgroep, een kernteam en zijn er verschillende werkgroepen.

Het gebied omvat de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en delen van de provincies Utrecht en Gelderland. Het eiland Texel hoort ook bij Rijn-West, de omringende Waddenzee is onderdeel van het deelstroomgebied Rijn-Noord. Ook het gebied Alm en Biesbosch in de provincie Noord-Brabant hoort bij Rijn-West.

In Rijn-West liggen onder meer het Noordzeekanaal, de Hollandse kustzone, de Nieuwe Waterweg, het Amsterdam-Rijnkanaal, de Nederrijn-Lek en de Waal.

Volgende vergaderingen:
RBO: 1 juli 2020
RAO: 18 juni 2020
Klankbordgroep: 26 juni 2020

Meer over organisatie en samenstelling overleggen

Terug naar beginpagina Rijn-West

Organisatie Rijn-West

Deelgebieden-Rijnwest

Stroomgebied Rijn-West

Het RBO heeft geen formeel juridische status, het is een hulpstructuur voor samenwerking en zorgt voor afstemming, kennisuitwisseling. Het RBO kan (zwaarwegende) adviezen geven en onderwerpen agenderen (ook bij andere overheden zoals het Rijk).

Meer informatie

Gebied

Stroomgebieden Rijn, Maas, Eems en Schelde

stroomgebieden

Internationaal

Hier komt informatie over internationale ontwikkelingen