Andere opgaven

De opgaven voor schoon water zijn nauw verbonden met andere opgaven voor water, klimaat en ruimtelijke inrichting. Het “meekoppelen” van maatregelen en projecten biedt kansen, maar is vaak ook gewoon nodig om de aanpak haalbaar en betaalbaar te maken. Hieronder een overzicht.

Zoetwatervoorziening

Door de klimaatverandering zulle droge jaren zoals in 2018 vaker voorkomen. Dat vraagt aanpassingen aan het waterbeheer én van gebruikers. Voor Rijn-West is onder andere de klimaatbestendige wateraanvoer van het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek van belang. Zie website waterbeschikbaarheid.

Ruimtelijke Adaptatie

Aanpassen aan de klimaatverandering vraagt ook inzicht in effecten in stedelijk en buitengebied en maatregelen. Voorbeelden zijn het tegengaan van hittestress, vergroening en waterberging. Het doel van Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is onze dorpen, steden en het buitengebied zó in te richten dat we voorbereid zijn op het toekomstig klimaat.

Zie website https://ruimtelijkeadaptatie.nl/

Klimaateffectatlas

De atlas geeft een eerste indruk van de (toekomstige) dreigingen van overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte in verschillende gebieden.

Bodemdaling

Bodemdaling is het gevolg van oxidatie van veen, van klink en zetting van klei of van processen in de diepere ondergrond. Het doet zich voor in grote delen van Rijn-West, vooral in de veengebieden. Het leidt tot grote schade aan funderingen, leidingen, infrastructuur en daarnaast tot CO2 emissie en tot waterkwaliteitsproblemen openbare of private ruimte. Bovendien worden de overstromingsrisico’s groter. Waterbeheer, en speciaal peilbeher, heeft grote invloed op bodemdaling. Onderdeel bodemdaling op website Ruimtelijke Adaptatie

In de regiodeal Groene Hart wordt met ruim 20 innovatieve experimenten gewerkt aan oplossingen voor bodemdaling. https://bodemdalingdebaas.nl/

Biodiversiteit

Wereldwijd en ook in Nederland gaat het aantal soorten dieren en planten achteruit.. Biodiversiteit herstelt zich niet vanzelf. Een van de instrumenten is het Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Hierin werken verschillende partijen samen, waaronder waterschappen en andere overheden. De ambitie van het Deltaplan is biodiversiteitsverlies in Nederland om te buigen naar biodiversiteitsherstel. Zie website

Algemene informatie biodiversiteit

Voor waterbeheer speciaal van belang is de bodembiodiversiteit (tegengaan wateroverlast en droogte, positief effect op biodiversiteit, schoon water).

Natuurbeleid

Inrichting en beheer van natte én droge natuurgebieden zijn van belang voor het halen van de KRW-doelen. Omgekeerd dragen maatregelen voor schoon water bij aan de doelen voor natuur, zoals in Natura2000-gebieden.

https://www.natura2000.nl/

Landbouwbeleid

De landbouwpraktijk heeft grote invloed op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. Een landbouwbeleid dat gericht is op een overgang naar kringlooplandbouw kan een belangrijke bijdrage leveren aan schoon en gezond water. Dit krijgt onder andere vorm in het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid en het 7e Nitraat Actie Programma.

Website nieuw landbouwbeleid