Ontwikkelingen in 2019

DAW maakt tussensprint

Hoe kunnen we in de melkveehouderij in het westelijk veenweidengebied het werk van DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) verder versnellen? Ruim 20 mensen vanuit agrarische collectieven, DAW, overheden, LTO en agrarisch adviseurs gingen in een workshop op 30 januari 2019 aan de slag en kwamen tot een flink aantal acties en aanbevelingen. Zoals het geven van meer zicht op economische aantrekkelijkheid van diverse werkwijzen en nieuwe gebiedsaanpakken starten.

Versnelling DAW 1

Het werken aan waterkwaliteit gaat om meer dan mestproblematiek en nutriënten concentraties. Bij ons is naar verwachting meer winst te halen door het werken aan een goede inrichting en goed beheer en onderhoud.

Hoe kunnen we in de melkveehouderij in het westelijk veenweidengebied het werk van DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) verder versnellen? Ruim 20 mensen vanuit agrarische collectieven, DAW, overheden, LTO en agrarisch adviseurs gingen in een workshop op 30 januari 2019 aan de slag en kwamen tot een flink aantal acties en aanbevelingen. Zoals het geven van meer zicht op economische aantrekkelijkheid van diverse werkwijzen en nieuwe gebiedsaanpakken starten.

Aanleiding voor de workshop was de constatering dat DAW inmiddels een goede start geeft gemaakt, maar dat dit nog niet overal voldoende is om tot een goede waterkwaliteit en watervoorziening te komen. Er kan nog een tandje bij en de DAW-aanpak moet een nog bredere toepassing krijgen. Mede daarom hebben de waterschappen, provincies en andere partners in het stroomgebied Rijn-West aangeboden te helpen met het opschalen en versnellen van DAW.

Een eerste gezamenlijke activiteit van DAW en Rijn-West zijn vier workshops in 2019 over ‘versnellen’. Rijn-West en DAW zoeken met deze workshops naar antwoorden op vragen als waarom en hoe we DAW verder kunnen versnellen. De workshop melkveehouderij op 30 januari was hiervan de eerste.

Het definiëren van de opgave op lokaal niveau is van groot belang voor de motivering van boeren. Als een boer ergens heel hard zijn best voor moet doen en ondertussen is de boodschap dat we niet weten of het werkt en of het wel nodig is, heeft hij vast nog wel wat anders te doen.

Als eerste vraag kwam de urgentie (het ‘waarom’) van het DAW aan de orde. Op landelijk niveau maar vooral ook voor de individuele boer. Om de doelen voor waterkwaliteit in 2027 te halen moet er nog een tandje bij, zoveel is wel duidelijk. Maar niet álle gebieden hebben te maken met overschrijdingen van nutriënten in water of dezelfde verbeterpunten. Om het peloton van agrariërs te motiveren zich in te zetten voor waterkwaliteitsverbetering is het hard nodig dat zij de opgave en urgentie van de waterkwaliteit in hun invloedsfeer kennen. Waar ligt de finishlijn? Om die gebiedsspecifieke wateropgave duidelijk te maken moeten de waterschappen, samen met LTO, in 2019 nog flink aan de bak.

DAW wil boeren helpen verantwoordelijkheid te nemen, te professionaliseren en te ondernemen.

Hierna maakten de deelnemers een overzicht van kansrijke werkwijzen voor versnelling en gaven zij aan welke werkwijzen het meest versnellend kunnen werken.

Een kleine greep uit de geselecteerde acties:Versnelling DAW 2

  • waterkwaliteitsopgave per gebied in beeld brengen en visueel maken;
  • meer meten, inzetten op het samen (waterschap en boer) meten van ecologie;
  • creëer een financieel voordeel voor bedrijven die goed scoren, bijvoorbeeld door stapelen van voordelen, meer ontwikkelruimte, lagere rente bank, hogere prijs product;
  • communicatie naar burgers om te laten zien wat agrariërs doen voor betere waterkwaliteit;
  • ontwikkelen van projecten gericht op erfbetreders en opleiden van nieuwe bodemcoaches.

Aan het eind van de workshop is een aantal concrete acties benoemd en is aangegeven wie waarvoor aan de lat staat. Over drie maanden zal iedereen aangeven hoe het met de acties staat. En na de zomer komt er een vervolgworkshop waar de uitvoeringsafspraken worden besproken en waar nodig kracht worden bijgezet.

Binnenkort volgt ook een workshop voor het bollengebied. En daarna ook voor akkerbouw en glastuinbouw.

Meer informatie: Caroline van de Veerdonk (veerdonk@org-id.org | mobiel 06-53410156) of Marieke van Leeuwen (mvleeuwen@projectenltonoord.nl | mobiel 06-10364392).

Het vertrekpunt van DAW is goed water, maar de opgave is om andere zorgen van de boer mee te pakken. Waterkwaliteit en waterkwantiteit kunnen bijvoorbeeld niet zonder elkaar. Boeren die afgelopen droge zomer konden beregenen, hadden een goede oogst en hebben daardoor nu veel minder stikstof uitspoeling.