Rijn-West: Uitvoering

Uiteindelijk gaat het bij de KRW om de uitvoering - om het effect in het veld. Op deze pagina vindt u daar algemene informatie over. Op volgende pagina vindt u enkele voorbeelden van projecten en de voortgangsrapportages Rijn-West.

Stevig en haalbaar pakket maatregelen

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) betekent voor Nederland een impuls om te komen tot een stevig, samenhangend en betaalbaar maatregelenpakket dat de waterkwaliteit flink zal verbeteren. Een pakket dat goed is voor de eigen bewoners, bestuurlijk stevig verankerd. Een pakket ook waarmee we in de EU goed voor de dag kunnen komen.
Het pakket maatregelen omvat onder meer de aanleg van natuurvriendelijke oevers, maatregelen voor herstel van verdroging, het saneren van bodemverontreiniging bij drinkwaterwinning en het saneren van ongezuiverde lozingen.

Waterkwaliteit neemt toe

Het aantal oppervlaktewaterlichamen met een slechte of ontoereikende ecologische waterkwaliteit zal afnemen van 80% in 2008 tot 49% in 2015 en slechts 4% in 2027.

Doelen oppervlaktewater


Uiterlijk in 2027 - zo is de inschatting nu - heeft tenminste 41% van de 261 waterlichamen een goede ecologische waterkwaliteit. Dat is een voorzichtige schatting.

Het gaat om de uitvoering

Doelstellingen zijn mooi, maar de uitvoering bepaalt uiteindelijk het succes.
In Rijn-West zijn tot en met 2015 meer dan 2000 maatregelen vastgelegd in de plannen. Het is een uitdaging deze allemaal gerealiseerd te krijgen.
De voortgangsrapportages van Rijn-West "Schoon Water in Beeld" laten zien wat er is gerealiseerd. Een overzicht van aansprekende projecten die tit en met 2015 zijn gerealiseerd vindt in in de brochure "Aan de slag met schoon en gezond water".
Meer over de voortgangsrapportages.

Effect in het veld

In het veld zijn op verschillende plaatsen projecten en effecten zichtbaar. Op deze pagina vindt u een paar korte beschrijvingen en verwijzingen.

Een aantal maatregelen wordt met een extra stimuleringsbijdrage uitgevoerd als synergieprojecten.

Samenwerking is sleutel

De uitvoering van deze maatregelen is niet vrijblijvend, de maatregelpakketten zijn vastgelegd in de plannen van de betrokken overheden, inclusief de financiering. En de EU zal ons aan die afspraken houden.
Door de krappere financiële kaders zal samenwerking tussen overheden nog meer dan voorheen een succesfactor zijn (werk met werk maken). Ook uitwisseling van kennis en ervaringen maakt de uitvoering efficiënter én kosteneffectiever. Een strakke bewaking van de voortgang en het tijdig signaleren van eventuele knelpunten zijn noodzakelijke randvoorwaarden.

Monitoring

Om de effecten op de waterkwaliteit in beeld te brengen schrijft de KW een monitoringprogramma voor. De waterbeheerders in Rijn-West doen naast dit KRW monitoringsprogramma eigen metingen om de ontwikkelingen goed te volgen.