Aanpak nutriënten Rijn-West

Deze pagina geeft informatie over de 1e fase van het programma Nutriënten Rijn-West. Inmiddels is er een vervolg, dat heeft geleid tot een Besluit tot samenwerking en uitvoeringsovereenkomsten. Meer informatie over de actuele stand van zaken.


Uitgangspunten

Advies Werkgroep Nutriënten 2010
Organisatie
Planning
Meer informatie

Terug naar vorige pagina

Knelpunt voor landbouw en ecologie

De nutriëntenbelasting blijft op veel plaatsen in het Rijnstroomgebied een knelpunt, ook na het uitvoeren van de maatregelen uit het SGBP-1. De knelpunten betreffen zowel voor een levensvatbare landbouw als voor een goede ecologie. De overheden in Rijn-West en de land- en tuinbouwsector voelen zich er gezamenlijk voor verantwoordelijk om te zoeken naar oplossingen voor de nutriëntenproblematiek.
Zowel de waterbeheerders als de land- en tuinbouwsector staan een gecombineerde aanpak van het nutriëntenvraagstuk voor. Basis voor de gecombineerdeSamen werken aan bemesting aanpak is het generieke beleid van het rijk, aangevuld met gebiedsspecifieke maatregelen.

Uitgangspunt: ‘nee, tenzij'

Deze benadering sluit aan bij het ‘nee, tenzij' principe dat de samenwerkende partijen in Rijn-West hanteren voor het bereiken van de KRW doelen. Dit principe zegt kortweg dat de ecologische doelen van de KRW niet kunnen worden bereikt, tenzij een extra inspanning wordt gedaan bestaande uit aanvullend generiek beleid van het Rijk, extra regionale maatregelen en maatregelen uit het synergie- en innovatieprogramma.

Werkgroep Nutriënten met overheden en land- en tuinbouw

Daarom heeft het RBO Rijn-West in 2009 een Werkgroep Nutriënten ingesteld. Deze had een brede samenstelling met vertegenwoordigers van de verschillende overheden (waterschappen, provincies, rijk en gemeenten) en de land- en tuinbouwsector (LTO-Noord, Veelzijdig Boerenland). De werkgroep heeft in maart 2010 een advies uitgebracht, waarmee het RBO Rijn-West in april heeft ingestemd.

Advies met drie pijlers

Voorop staat een gezamenlijke, kosteneffectieve aanpak bij het (al dan niet gefaseerd) bereiken van doelen en uitvoeren van maatregelen. Om dit te bereiken adviseert de werkgroep om te werken aan de hand van drie pijlers:

  1. Beter doen wat werkt
  2. Werken aan onbekenden
  3. Doorwerken en verankeren

Voor een goede aanpak is maatwerk per gebied noodzakelijk. De werkgroep adviseert te werken in drie deelgebieden:

  • veenweiden
  • bollengebieden
  • diepe polders

Een vierde deelgebied, de glastuinbouw, is niet verder uitgewerkt omdat de werkgroep veronderstelt dat via onder andere de Glami-aanpak al voldoende afspraken worden gemaakt voor de aanpak van de nutriëntenemissies vanuit de glastuinbouw, waarbij de intentie is dat deze op termijn nagenoeg nihil worden.

Downloaden:
Samenvatting van het advies van de Werkgroep Nutriënten (april 2010, Kb)
Het volledig rapport van de Werkgroep Nutriënten (april 2010, Kb)


In april 2010 heeft het RBO Rijn-West het advies van de Werkgroep Nutriënten vastgesteld. Daarna zijn afspraken gemaakt over het vervolg als Programma Nutriënten.

Werken in deelgebieden

Voor elk van de 3 deelgebieden werkt een werkgroep aan name de pijlers 1 en 2. Waar mogelijk is aangesloten bij bestaande structuren.

Programmamanager

Programmamanager Nutriënten Rijn-West is Leo Joosten. Hij zorgt voor de samenhang tussen het werk in de deelgebieden en richt zich op de doorwerking en verankering van de resultaten.
De inzichten (kennis) worden zo stapsgewijs in praktijk gebracht (doen) en vertaald naar hogere beleidsniveau's en mogelijk regelgeving (verankeren). Het verband met de discussie op Europees niveau over het 5e Actieprogramma Nitraatrichtlijn en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid krijgt hierbij nadrukkelijk aandacht.

Bestuurlijke ambassadeurs

Het RBO heeft uit haar midden drie bestuurlijke ambassadeurs benoemd, die zorgen voor de bestuurlijke aansturing van het programma, de aanpak bestuurlijk uitdragen en overleggen met de land- en tuinbouwsector.
De ambassadeurs zijn dhr. J.G.M. Schouffoer (waterschappen), dhr. A. Bragt (gemeenten) en R. de Vries namens de provincies.

Meer weten:

Leo Joosten
Joosten bij org-id punt org (vervang 'bij' en 'punt' door de betreffende symbolen)

Terug naar vorige pagina