Rijn-West: Overige onderwerpen 2010-2015

Terug naar vorige pagina

Doelen overige wateren

Er is, mede vanwege de vergunningverlening, een methodiek nodig om doelen te bepalen voor wateren die niet als KRW-waterlichamen zijn getypeerd. Hiervoor is een landelijke werkgroep ingesteld onder leiding van IPO en Unie van Waterschappen. Verschillende partners in Rijn-West zijn hier inhoudelijk bij betrokken.

 • Voor chemie wordt gestreefd naar een juridische verankering, concept beschikbaar begin 2012, verankering moet zijn geregeld in 2014.
 • Voor ecologie komt er een handreiking, gereed eind 2012. Deze kan in 2014 worden gebruikt in waterplannen.

Dit geldt ook voor geïsoleerde wateren, waarvoor oude KRW-typen zullen worden gebruikt.

Monitoring

Voor de periode 2010-2015 is er in Rijn-West door de verschillende waterbeheerders een KRW monitoringsprogramma opgesteld. Op basis van deze monitoringsprogramma's (en daaraan voorafgaande meetrondes) is er in het SGBP een toestandsbeschrijving gemaakt van de waterlichamen. De monitoring wordt ook in 2010-2015 voortgezet, waarbij ontwikkelingen op het gebied van doelstellingen, meetprotocollen, toets- en beoordelingssystematiek gevolgd moeten worden.

Grondwater

Voor het dossier grondwater is er in de komende periode een aantal relevante structuurontwikkelingen aan de orde:

• relatie provincie-waterschap in het kader van de taakverschuiving ondiep grondwater;
• wie voert de KRW stappen straks uit, bijvoorbeeld de herkarakterisering en at risk bepaling?
• wie rapporteert over de voortgang?
• wie is de bevoegde autoriteit in termen van de KRW?
• wie maakt het beleid, stelt een visie op?
• wie doet de uitvoering en het beheer?
Vanwege de omvang en samenhang van de grondwaterlichamen is er een gezamenlijke werkgroep grondwater van Rijn-West en Rijn-Midden. De werkgroep Grondwater RW/RM bereidt de producten m.b.t. de ‘grote beurt' monitoringsprogramma grondwater voor en draagt zorg voor inbreng m.b.t. interactie grondwater en oppervlaktewater en stemt daarover af met het werkproces "stroomgebiedafstemming". In 2011 word in overleg met de waterschappen bezien hoe zij, gezien hun nieuwe taken, bij dit werkproces betrokken moeten worden.

Overige onderwerpen Rijn-West (2010)

(deze onderwerpen komen in prioriteit na de drie onderwerpen nutriënten, stroomgebiedsafstemming en doelen overige wateren)

 • Doorwerking generiek beleid op het regionale watersysteem
 • Stikstof- en Fosfaatnormen voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen
 • Prioritaire stoffen / nieuwe probleemstoffen (bijvoorbeeld geneesmiddelen en hormonen)
 • KRW opgave in relatie tot klimaatverandering en de gezamenlijke inzet van waterbeheerders t.a.v. waterkwantiteit en waterkwaliteit
  Gebiedsdossiers drinkwaterwinning uit oppervlaktewater
 • Het actualiseren van doelen voor sterk veranderde en kunstmatige waterlichamen nav kwantificeren effecten van maatregelen (incl. onderzoeksmaatregelen) en leerpunten uit de uitvoering
  Monitoring beschermde gebieden / Monitoring nader onderzoek
 • Relaties tussen grondwater en regionale oppervlaktewateren
 • Wateraanvoer in relatie tot KRW-doelen
 • Afstemming Kaderrichtlijn Marien / OSPAR
 • Normen voor stoffen die buiten de invloedssfeer van de KRW liggen
 • Relaties tussen waterbodem en oppervlaktewater
 • Kwaliteit van het ondiepe grondwater
 • Toepassing Vrijstellingsartikel 4.7 van de KRW (nieuwe projecten)

Prioritaire onderwerpen Rijk (2011)

In het proces voor het eerste SGBP kon een aantal complexe zaken niet goed worden uitgewerkt (zoals afwenteling, maatregelen nutriënten, relatie grond- en oppervlaktewater). Deze zijn aanvankelijk benoemd als "open einden". Na prioriteitsstelling worden nu landelijk 10 onderwerpen opgepakt en voor eind 2012 afgerond.

Overzicht prioritaire onderwerpen

(prioriteit 1 en 2, inclusief trekker
Algemene coördinatie: Roy Smits (CSN)
1. Afwenteling / relaties tussen waterlichamen - Waterdienst
2. Maatregel effect relaties - Stowa
3. Relatie grondwater - oppervlaktewater - RAG
4. Kwaliteitseisen Kleine wateren - IPO
5. Normen voor andere stoffen (Eu en NL) - DGW / DGM
6. Verbetering ecologische maatlatten - Stowa
7. Doorwerking generiek beleid (vooral nutriënten) - EL&I
8. Toepassing art 4.7 KRW - DGW
9. Effecten klimaat op KRW - Stowa, DGW
10. Plan-Mer plicht voor KRW plannen - HDJZ / CSN

Communicatie

Communicatie blijft ook in de komende fasen van het proces een belangrijke succesfactor. Het accent ligt daarbij op de communicatie tussen de Rijn-West partners, de interne communicatie en communicatie met maatschappelijke organisaties en andere stakeholders.

Terug naar vorige pagina