Rijn-West: Bestuurlijke agenda

De agenda voor:

Voorlopige punten voor vergadering RBO Rijn-West november 2011

 • Stand van zaken bezuinigingen op KRW maatregelpakket;
 • Tussenresultaten uitwerking RBO Nutriëntenadvies;
 • Tussenresultaten Stroomgebiedafstemming;
 • Voorlopige resultaten KRW Innovatie/Onderzoeksprogramma;
 • Actualisatie Werkprogramma (2012-2015) en bestuurlijke agenda 2012;
 • Begroting 2012.

Planningsschema 2010-2015 en Bestuurlijke Agenda

Het schema hieronder geeft de hoofdlijnen van de planning tot het vaststellen van het 2e Stroomgebiedbeheerplan en de daarmee samenhangende waterplannen. Daaronder vindt u een agenda met de belangrijkste producten en beslispunten per jaar.

Ieder jaar:

 • Er wordt voor de komende jaren uitgegaan van een vergadercyclus met 2 RBO-vergaderingen per jaar en 1 RBO veldbezoek samen met leden van de Klankbordgroep Rijn-West.
 • Elk jaar verschijnt een voortgangsrapportage, deze wordt vastgesteld in de voorjaarsvergadering van het RBO. De eerste rapportage "Schoon Water in Beeld" is verschenen in mei 2011.
 • Het Ministerie van I&M maakt jaarlijks een rapportage aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid, waaronder de voortgang van de KRW.

werkplan2010-15

2012

 • Mid-term review: rapportage voortgang aan de Europese Commissie, hierbij ook regionale check
 • Inbreng in landelijke en EU-discussie nitraatbeleid en landbouwbeleid
 • Nationaal kader gebiedsprocessen (in de vorm van dummy SGBP-2)
 • Regionaal kader voor gebiedsprocessen (evt. begin 2013). Deze nota beschrijft de inhoudelijke uitgangspunten voor de ontwikkeling van SGBP-2 en de uitgangspunten voor het planproces.

Eind 2012 zijn gereed:

Rijn-West:

Landelijk:

 • Dummy SGBP-2 / nationaal kader
 • Eindrapportage prioritaire onderwerpen (zie lijst)
 • Verbeterde ecologische maatlatten en aanpassing GEPs
 • Blueprint Waterpolicy (document van Europese Commissie)
 • Evaluatie Mestbeleid
 • Puntensysteem groen/blauwe diensten (onderdeel van nationaal kader)
 • Aquokit (april 2012)
 • Landelijke studie scenario's mestbeleid
 • KRW-Verkenner
 • Inhoudelijke reactie van Europese Commissie op SGBP-1 (medio 2012)
 • Concept chemische doelen overige wateren (begin 2012)
 • Handreiking ecologische doelen overige wateren

Aandachtspunt: verkiezingen waterschappen (nov)

2013

 • Actualisatie stroomgebiedanalyse (artikel 5-rapportage aan Brussel) - eerste helft 2013
 • Gebiedsprocessen: In de eerste helft van de gebiedsprocessen in 2013 ligt de nadruk op de stand van zake betreffende de uitvoering, de belastingen en de effecten op waterlichamen.
  In de tweede helft van 2013 ligt de nadruk op doelen en maatregelen. De verdere planning en vormgeving van de gebiedsprocessen wordt overgelaten aan de samenwerkende partners in Rijn-West. Het product is een actualisatie van de KRW-factsheets.

2014

 • In de eerste helft van 2014 bespreekt het RBO Rijn-West de uitkomsten van de gebiedsprocessen zoals vastgelegd in de KRW-factsheets.
 • Rijn-West Adviesnota Schoon Water SGBP-2, de eerste helft 2014. Geeft de stand van zaken in 2014, doelen en maatregelen voor de 2e fase (2015-2021). De nota levert de Rijn-West input voor SGBP-2, vormt de Rijn-West inbreng bij het Rijk en geeft een kader voor de concept-waterplannen in Rijn-West. Het RBO stelt de adviesnota op.
  Dit vormt het startsein voor de actualisatie van de waterplannen, waarvan het ontwerp in de tweede helft van 2014 door de bestuurslagen wordt vastgesteld.

Aandachtspunt: verkiezingen gemeenten (maart), Europees parlement (juni)

2015

 • Inspraak ontwerp-waterplannen
 • Bijwerking factsheets (voor nieuwe toestandbepaling)
 • Vaststellen waterplannen (uiterlijk 22 december 2015)

Aandachtspunt: verkiezingen provincies (maart), 2e Kamer

Terug naar vorige pagina