Inspraak

Schoon water is essentieel voor de kwaliteit van uw leefomgeving. Schoon water is echter niet vanzelfsprekend: zo zijn er problemen met overmatige algenbloei, te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen in het water of vissen die hun paaigebieden niet kunnen bereiken.

Daarom liggen in de periode 12 maart – 21 september 2021 verschillende plannen van rijk, provincies en waterschappen om doe doelen voor schoon water te halen ter inzage. Het Nationaal Waterprogramma ligt deze hele periode ter inzage, de andere plannen een periode van meestal 6 weken binnen deze periode. Hieronder een overzicht van de soorten plannen en van de mogelijkheden hierop in te spreken

Waar moet ik inspreken?

Overzicht plannen en inspraaktermijnen

Plannen van verschillende overheden

 • Waterkwaliteit raakt iedereen, en dat betekent ook dat elke Nederlandse overheid (gemeente, waterschap, provincie, rijk) een eigen taak heeft op het gebied van waterkwaliteit.
 • Gevolg daarvan is dat er tussen 22 maart 2021 en 21 september 2021 inspraak mogelijk is op heel veel plannen met doelen en maatregelen om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren. Dat is mede het gevolg van de voorschriften uit Europese richtlijnen, met name de Kaderrichtlijn Water (KRW). Er is een goede afstemming geweest tussen al deze plannen.
 • Voor burgers en organisaties die willen inspreken kan het echter lastig zijn de weg te vinden in de hoeveelheid plannen. Deze leeswijzer is daarvoor een hulpmiddel.
 • De overheden hebben goede afspraken gemaakt over doorsturen en beantwoorden van de inspraakreacties. Als uw reactie (voor een deel) niet bij de juiste overheid binnenkomt, zal deze uw reactie doorsturen naar het juiste adres. U krijgt in elk geval antwoord.
 • Let er bij het insturen van uw reactie wel op dat deze binnen de juiste termijn binnenkomt.

Algemene informatie

Algemene informatie over waterkwaliteit, Kaderrichtlijn Water en de plannen in Rijn-west

Wilt u weten in welk waterschap u woont? Voer uw postcode in op http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap/

Waar moet ik inspreken?

In het algemeen:

 • Als u wilt reageren op regionale zaken, zoals doelen en maatregelen voor een specifiek oppervlaktewater of grondwater, dan moet u inspreken bij provincie of waterschap.
 • Als u wilt reageren op doelen of maatregelen voor een rijkswater (zoals grote rivier, IJsselmeer of Noordzee) dan moet u inspreken op het Nationaal Waterprogramma (NWP) voor 22 september 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
 • Als u wilt reageren op landelijke beleid of landelijke maatregelen, dan moet u inspreken op het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) en/of het Nationaal Waterprogramma (NWP) voor 22 september 2021 bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Welk onderwerp bij welk plan:

 • Doelen voor oppervlaktewateren, en begrenzing en status van waterlichamen: Regionaal Waterprogramma (RWP) of Waterprogramma van de provincie.
 • Maatregelen voor oppervlaktewateren: Waterbeheerprogramma of KRW-programma van het waterschap. Waterschappen rapporteren ook over de toestand van het oppervlaktewater , provincies leggen deze vast.
 • Doelen en maatregelen voor grondwater: Waterprogramma van de provincie.
 • Doelen en maatregelen voor grote rivieren, kustwateren, IJsselmeer, Noordzee, Waddenzee en andere rijkswateren: Nationaal Waterprogramma (NWP) van het ministerie van I&W.
 • Landelijk beleid, generieke maatregelen (waaronder uitvoering Europese richtlijnen en beleid voor nutriëntenbeleid en gewasbescherming): het Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) Rijn van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
 • Het landelijk waterbeleid, inclusief waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit: het Nationaal Waterprogramma (NWP) van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De SGBP-en zijn technisch gesproken een bijlage van het Nationaal Waterprogramma (NWP).

Overzicht plannen en inspraaktermijnen (met link)

Ministerie I&W en Rijkswaterstaat: Nationaal Waterprogramma: 22 maart - 21 september
Hieronder vallen ook het Stroomgebiedbeheerplan en het Beheerprogramma Rijkswateren

Provincie Gelderland: Waterprogramma: 10 mei - 21 juni

Provincie Utrecht: Bodem- en Waterprogramma: mei - juni

Provincie Noord-Holland: Waterprogramma: half mei - eind juni

Provincie Zuid-Holland: Waterprogramma: half juli - half september

Waterschap Rivierenland: Waterbeheerprogramma 2022-2027: 29 maart 10 mei

Hoogheemraadschap De Sichtse Rijnlanden: 10 mei - 21 juni

Hoogheemraadschap van Rijnland: KRW-nota: half april - juni

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: KRW-nota: half mei - eind juni

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht: Waterbeheerprogramma: juni - half juli

Waterschap Hollandse Delta: Waterbeheerprogramma juni - half juli

Hoogheemraadschap van Delfland: KRW-nota: juli - augustus

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard: KRW-nota: juli - augustus