Rijn-West

Onze leefomgeving kan niet zonder schoon en gezond water

MeijegraslandenSchoon en gezond water is een onlosmakelijk onderdeel is van een gezonde, prettige en productieve leefomgeving voor mens en dier. Een natuurlijke omgeving heeft aantoonbare effecten voor gezondheid en welbevinden. Schoon en gezond water is ook een onmisbare bouwsteen bij opgaven als weerbaarheid bij klimaatsverandering (droogte, overlast), versterken biodiversiteit en aanpak van de stikstofproblematiek.

Werken aan waterkwaliteit draagt bij aan een:

  • aangename leefomgeving – welbevinden en plezier voor bewoners en recreanten;
  • veerkrachtige omgeving – weerbaar tegen wateroverlast, droogte en ander gevolgen van klimaatverandering;
  • natuurlijke omgeving – rijk geschakeerd planten- en dierenleven (biodiversiteit);
  • gezonde omgeving - zonder schadelijke stoffen zoals GenX en medicijnresten;
  • productieve omgeving – een bron voor drinkwater, industrie, land- en tuinbouw, drager voor recreatie (1/6 van onze economie is in meerdere of mindere mate afhankelijk van schoon water).

Platform voor samenwerking

Schoon en gezond water is niet vanzelfsprekend. We werken er al decennia aan en het zal inspanningen blijven vragen. Inspanningen van waterschappen, provincies, rijk en gemeenten, en ook van industrie, agrariërs bedrijven en bewoners. Samenwerking is daarbij een sleutelfactor. In het gebied van Rijn-West is het Regionaal Bestuurlijk Overleg het platform voor samenwerking. Op deze pagina’s leest u meer over de opgaven waar we voor staan, de huidige toestand en de manier waarop we de opgaven aanpakken.

Wat doen we?

Uiteindelijk gaat het bij het werken aan schoon en gezond water om de uitvoering - om het effect in het veld. Waterbeheerders en anderen hebben in Rijn-West al honderden grote en kleine maatregelen uitgevoerd. Zie de voorbeelden van projecten en de voortgangsrapportages Rijn-West. Op dit moment bereiden we de maatregelen voor de periode 2022-27 voor. Tegelijk werken we aan de overige wateren, die geen KRW-waterlichaam zijn.

Meer over uitvoering

Veelheid aan opgaven

GlasgebiedHet Nederlandse watersysteem staat voor een veelheid aan opgaven, waaronder:

• een teveel aan meststoffen in het water,
• te weinig natuurlijke inrichting en beheer,
• bedreigingen van grondwaterkwaliteit,
• chemische stoffen, waaronder medicijnresten in het water.

Ook opgaven op andere gebieden hangen vaak samen met de opgaven voor schoon en gezond water. Bijvoorbeeld bodemdaling, zoetwatervoorziening, klimaat, biodiversiteit, aanpak stikstof en verstedelijking. Dat kan de opgaven ingewikkeld maken maar biedt ook kansen doordat oplossingen meerdere doelen kunnen dienen.

Kortom, om onze sloten, meren, kanalen en grondwater schoon en gezond te krijgen én te houden is er werk aan de winkel!

Meer over de opgaven

Actueel

Op 22 maart 2021 start de inspraak op de KRW- en waterplannen van Rijk, provincies en waterschappen. Meer over de inspraak

Nieuwsbrief "Schoon water in Rijn-West"

Download meest recente nieuwsbrief (nr 4 - 2020)

Recente ontwikkelingen

Nu ook brochure "Lessen voor successen" over de succesvolle landbouwprojecten
Nieuwe serie over succesvolle landbouwprojecten
Rijn-West verkent haalbaarheid landbouwplatform
Meer ontwikkelingen

Agenda

RBO-werkconferentie: 14 september 2020
Klankbordgroep: 19 november 2020
RBO-vergadering: 25 november 2020

Hoe pakken we het aan?

Uitleg plan Kromme Rijn

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-West (RBO) is hét samenwerkingsplatform in ons deel van het stroomgebied. Informatie over de organisatiestructuur met RBO, RAO en Klankbordgroep, de samenstelling van de overleggen en activiteiten.

Meer informatie

Contact met Rijn-West

Hoe staan we ervoor?

De waterkwaliteit van onze meren, sloten, rivieren en kanalen is veel beter dan in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Dood, zuurstofloos en zwart water komt eigenlijk nergens meer voor. Het minder goede nieuws is dat er nog een aantal flinke problemen is dat aangepakt moet worden.

Er zijn in Rijn-West 252 KRW-oppervlaktewaterlichamen en 4 grondwaterlichamen. Van de oppervlaktewaterlichamen voldeed er in 2018 niet één aan alle KRW-doelen. Meer dan de helft voldoet wel aan een of meer subdoelen voor biologie. Voor chemische stoffen voldoet minder dan 1 op de 10 wateren aan alle normen. De chemische toestand van de grondwaterlichamen in Rijn-West is in het algemeen goed. Er zijn plaatselijk uitzonderingen, met name bij enkele natuurgebieden en drinkwaterwinningen.

Rijn-West heeft een feitenrapport uitgebracht, dat de toestand eind 2018 in beeld brengt. De Nationale Analyse van het PBL van mei 2020 levert ook veel informatie over hoe we ervoor staan en wat er nog moet gebeuren.

Meer informatie

KRW

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is voor Nederland een impuls voor het werken aan schoon en gezond water. Uitgangspunten van de KRW zijn onder andere een integrale aanpak, niet afwentelen, stroomgebiedsaanpak en een resultaatverplichting. De doelen voor de verschillende wateren en de maatregelen leggen lidstaten vast in Stroomgebiedbeheerplannen (SGBP). Op dit moment zijn we in de 2e periode van uitvoering: 2016-2021. De doelen moeten uiterlijk in 2027 zijn bereikt.

Meer informatie over de KRW

Projecten

Een selectie van projecten in Rijn-West

Meer projecten

“Je moet beginnen met een club die het leuk vindt, dan wordt het een succes, anderen zien dat succes en dan rolt het verder uit.”
Een serie interviews over succesvolle landbouwprojecten

Baggerspuit