Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Ons klimaat verandert. Het wordt ‘s zomers warmer en droger. In de Regio Oost zullen beken en andere waterlopen droogvallen en grondwaterstanden kunnen gaan dalen. Het wordt niet alleen droger, ook zullen heftige (regen)buien in de zomer vaker gaan voorkomen. Die buien kunnen juist weer wateroverlast geven. Langere en heviger perioden van droogte kunnen leiden tot economische schade, bijvoorbeeld voor scheepvaart, landbouw en energievoorziening. En ook landschap- en natuurwaarden zullen schade leiden.

Ook bij het huidige klimaat zijn er situaties van droogte met schade tot gevolg. Zo waren 1976 en 2005 extreem droge jaren, waarin nauwelijks in de vraag naar zoetwater kon worden voorzien. Het is nu tijd om het zoetwatervraagstuk aan te pakken. Om de huidige watertekorten het hoofd te kunnen bieden en om tijdig in te kunnen spelen op effecten van de klimaatverandering is onderzoek nodig. Wat is de huidige situatie, wat zijn gevolgen van de klimaatverandering en welke maatregelen zijn nodig voor de korte (2015) en de lange termijn (2050)? Het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland gaat deze vragen beantwoorden. Het project levert daarmee ook de regionale inbreng voor het landelijke deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma. Het projectgebied beslaat het gebied van de waterschappen Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel. Zie de kaart op de projectpagina.

Werkprogramma zoetwatervoorziening

In mei 2015 heeft het RBO Rijn-Oost het werkprogramma Zoetwatervoorziening vastgesteld. ‘Wel goed water geven!’ beschrijft de maatregelen op de hoge zandgronden in de periode 2016 - 2021 om de zoetwatervoorziening klimaatbestendiger te maken.

Het werkprogramma geeft richting aan de uitvoering van de maatregelen. Het beschrijft voor de komende zes jaar wat de samenwerkende partijen met steun van het Rijk in de regio’s Zuid en Oost doen om de zoetwatervoorziening te verbeteren, welke maatregelen worden getroffen, hoe deze worden gefinancierd en hoe de aansturing en verantwoording plaatsvinden.

Het werkprogramma is voor regio Oost een uitwerking van de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON). In de periode juni – november 2015 hebben de partners in regio Oost een bestuursovereenkomst ondertekend, waarmee de uitvoering van de maatregelen, inclusief de financiering ervan, wordt bekrachtigd. De minister van Infrastructuur en Milieu heeft de bestuursovereenkomst op 7 september 2015 ondertekend. Hiermee is de bijdrage vanuit het Deltafonds van 27,1 miljoen euro voor de periode 2016 – 2021 vastgelegd.

De waterbeheerders hebben de inzet daarvoor in de planperiode 2016 – 2021 vastgelegd in het eigen waterplan.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering berust bij elke partij afzonderlijk. Het RBO Rijn-Oost zorgt wel voor een zekere mate van coördinatie

Belangrijke onderdelen van het werkprogramma zijn: het opstellen van een aanpak voor Waterbeschikbaarheid (WBS) voor regio Oost en het aanhaken bij het traject Slim Watermanagement (SWM) vanuit het landelijk deelprogramma Zoetwater. Het RBO heeft in juni 2015 voor elk van deze thema’s startdocumenten vastgesteld.

In het Strategisch Programma ligt de nadruk op het uitvoeren van de zoetwatermaatregelen en de activiteiten voor WBS en SWM.

Projectpagina

Meer informatie vindt u op de speciale projectpagina


Stuw veldsloot

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

projectleider Geert Groenewold, geertgroenewold at wdodelta.nl, 088 233 1474