Uitvoering van maatregelen in Rijn-Oost

Uitvoering van maatregelen en projecten

De uitvoering van maatregelen voor de KRW wordt steeds meer zichtbaar in het veld. Vaak worden KRW-maatregelen tegelijk uitgevoerd met andere maatregelen die bijdragen aan bijvoorbeeld schoon water, waterberging en waterveiligheid. Dat maakt de uitvoering efficient en betaalbaar. Hieronder vindt u voorbeelden van uitvoeringsprojecten, zoals:

Voortgang

RBO Rijn-Oost brengt jaarlijks een voortgangsrapportage "Werken aan Schoon Water" uit met informatie over de krw-maatregelen en andere onderwerpen op de wateragenda.

Overzicht voortgangsrapportages:

2016: In nieuwsbrief Waterbericht juni 2017
2015: Voortgang gehele KRW-periode 2009-2015
2014: In nieuwsbrief Waterbericht juni 2015
2013: in nieuwsbrief Waterbericht van mei 2014 (pdf, 800 kB).
Werken aan Schoon Water 2012 (verschenen juni 2013)
Werken aan Schoon Water 2011 (verschenen juni 2012)

Voor Rijn-Midden is in april 2013 een mid-term review uitgebracht. Rijn-Midden is sinds september samengevoegd met Rijn-Oost onder de naam Rijn-Oost.

Projecten

Natuurlijke inrichting Oude Diep

Vispassage Oude DiepHet plaatsen van een bank en een informatiebord bij de Molenhoeve op 29 november vormde een sluitstuk van de herinrichting van het Oude Diep tussen Echten en Hoogeveen. Het waterschap Drents Overijsselse Delta heeft hier bij 3 stuwen vispassages aangelegd. Ook heeft het waterschap natuurvriendelijke oevers aangelegd en de stroming in het Oude Diep verbeterd. Eén van de vissoorten die hiervan pro teert is de winde. Deze vis overwintert in diepe delen van
de Hoogeveense Vaart en zwemt in het voorjaar het Oude Diep op om te paaien. Jonge windes groeien op in de beek, waar ze veel voedsel vinden. In het najaar zwemmen ze naar dieper water om te overwinteren. Ook andere soorten zoals snoek en blankvoorn pro teren van de herinrichting. Eind 2017 is al waargenomen dat vissen van de nieuwe vispassage gebruik maken. In 2018 zal een monitorings- onderzoek plaatsvinden om na te gaan wat het effect is van de maatrege-
len. Na initiatief van bewoners uit de omgeving zijn ook enkele ijsvogel- wanden aangelegd. Hier blijken zich al oeverzwaluwen te hebben gevestigd.

Er zijn in samenwerking tussen water- schap, gemeente, recreatieschap en met nanciering de Europese Unie ook voorzieningen voor recreatie gereali- seerd.

Meer informatie:

Website WDODelta Oude Diep

Foto 7b paneel_vispassages_echten_05102017_contouren-page-001

De Vecht: een grenzeloze rivier

De Vecht wordt over de volle lengte weer zoveel mogelijk teruggebracht in een natuurlijke staat. Van de oorsprong in het Duitse Münsterland tot de monding in de buurt van Zwolle krijgt de Vecht het karakter van een robuuste, veilige, halfnatuurlijke laaglandrivier. Dat betekent nogal wat. De oevers worden anders, de bedding wordt ondieper, de rivier wordt breder, de loop verandert door het aansluiten van oude meanders en er is meer ruimte voor allerlei natuurlijke processen. In dit project werken Nederlandse de Duitse partners samen, waaronder Waterschap Velt en Vecht, Waterschap Groot-Salland en de Provincie Overijssel en de gemeente Hardenberg. Voor meer informatie: http://www.devecht.eu/.

Proeftuin Oost in Stegeren

Samenhang water, bodem en gewassen staat centraal
Half juni 2017 vond een eerste gezamenlijke gebiedsbijeenkomst plaats van de in het Programma ‘Lumbricus’ opgenomen proeftuin Oost. In het gebied Stegeren/Karshoek, gelegen langs de Vecht, gaan 15 boeren samen met Waterschap Vechtstromen experimenteren met maatregelen om de bodem te verbeteren en het gebied langs de Vecht op een meer natuurlijke manier te ontwikkelen. De focus ligt hierbij op de samenhang tussen water, bodem en gewassen. De verwachting is dat juist die combinatie van verschil- lende maatregelen gericht op bodem en water in een groter gebied tot de beste effecten zal leiden op het gebied van klimaatadaptatie.

Meer informatie

Vulplaats Wapse

In Wapse is een nieuwe vul- en wasplaats in aanleg. In deze
vul- en wasplaats voor landbouw- machines worden vanaf 2017 vet, olie, minerale meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen afgevangen met een aangepaste zuiveringstechniek. Daarmee ontstaat een voorziening die past binnen de moderne bedrijfs- voering, goed is voor de water- kwaliteit en ook nog eens past binnen de Drentse traditie van de boermarken. In dit DAW-project werken de provincie Drenthe samen met het waterschap Drents Overijsselse Delta en ini- tiatiefnemers LTO, de Boermarke Wapse en de werktuigbouw- vereniging “De Noeste Vlijt” in Wapse.

Waterberging en natuur in de Modderbeek

De Modderbeek tussen Leusden en Achterveld is opnieuw ingericht. Hierdoor ontstaat meer stroming en variatie van stroming in de beek. Er
is langs de beek ruimte gemaakt om water vast te houden als er teveel neerslag valt. De ruimte langs de Modderbeek wordt bij hevige regenval als waterberging gebruikt. Deze 40 meter brede beekzone kon worden aangelegd nadat een aaneengesloten strook grond van 20 hectare beschikbaar kwam. Dat gebeurde na een vrijwillige kavelruil met mede- werking van veel grondeigenaren.
Met meer dan zestig deelnemers is de verkavelingsstructuur aangepast met als doel verdere natuurontwikkeling in de Modderbeek mogelijk te maken.
De Modderbeek is over een lengte van 5.700 meter smaller en minder diep gemaakt. Er zijn bochten aangelegd en stuwen zijn verwijderd. De invloed van de natuur op de Modderbeek wordt door de maatregelen groter. Dat is gunstig voor waterdieren en -planten omdat voor hen een aantrekkelijker leefgebied ontstaat. Op de zuidkant van deze zone ontwikkelt zich bos.

Deze begroeiing zorgt er voor dat de zon minder op het beekwater schijnt. Dit heeft een gunstig effect op de waterkwaliteit en gaat plantengroei in de beek tegen. De oplevering van de Modderbeek is een belangrijke mijlpaal in het beekherstelprogramma van de Gelderse Vallei, waarin Waterschap Vallei en Veluwe, Gebiedscoöperatie O-gen en provincie Utrecht nauw samenwerken. Het herstelprogramma is een meerjarenprogramma voor verschillende beken, waarvan de Modderbeek er één is.

Meer informatie: Waterschap Vallei en Veluwe

Beekherstel Schoonebeekerdiep

Het Schoonebeekerdiep vormt in Zuidoost-Drenthe de landsgrens tussen Nederland en Duitsland. In nauw overleg - aan beide zijden van de grens - met omwonenden, grondeigenaren, andere belanghebbenden én overheden is een plan opgesteld voor een herinrichting van de beek. De nu nog smalle gekanaliseerde beek met stuwen en steile oevers, verandert de komende jaren in een kronkelende waterloop, met een veel bredere beekbedding, zonder stuwen en met flauwe oevers. Inmiddels is begonnen met de herinrichting in het traject Blik-Klaassen. Waterschap Velt en Vecht voert het project uit. Voor meer informatie.

Duurzame oevers Zuiderzeeland

In de periode 2012-2015 legt Waterschap Zuiderzeeland 184 kilometer duurzame en natuurvriendelijke oevers in Flevoland aan. Duurzame oevers komen voornamelijk voor in het agrarisch gebied. Voor het aanleggen van een duurzame oever wordt de traditionele berm verruimd tot een plasberm van 1,5 tot 2 meter die zo'n 30 centimeter diep is. Door deze verbreding krijgt het agrarisch gebied bij een hoger waterpeil minder snel ‘natte voeten'. Daarnaast biedt de oever zo meer ruimte aan planten en dieren. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit.
Het overgrote deel van het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland bestaat van oorsprong uit lijnvormige wateren, zoals vaarten en tochten. Een belangrijk knelpunt voor het ecologisch functioneren van deze wateren zijn de verharde oevers met steile onderwatertaluds. Dat beperkt de mogelijkheden voor de groei van water- en oeverplanten, en dat werkt weer belemmerend op de ontwikkelingsmogelijkheden van zowel de macrofauna- als de vislevensgemeenschappen.
Om de ecologische toestand te verbeteren legt Waterschap Zuiderzeeland duurzame of natuurvriendelijke oevers aan langs 40 procent van de oevers van de tochten. Duurzame oevers worden langs de tochten in agrarisch gebied aangelegd, natuurvriendelijke oevers langs de tochten die grenzen aan gronden in eigendom van natuurpartners of golfterreineigenaren.
Meer informatie: waterschap Zuiderzeeland

Waterplanten in het Eemmeer

Voor schoon helder water zijn waterplanten onmisbaar. Ze vormen een belangrijke voedselbron voor vogels en een kraamkamer voor vissen. Ook gaan ze de groei van blauwalg tegen. Rijkswaterstaat zorgt daarom voor de groei van voldoende en de juiste waterplanten in het Eemmeer.
Rijkswaterstaat zorgt voor het aanplanten van kranswieren en bodembedekkende waterplanten die voor helder water zorgen en de groei van blauwalgen tegengaan.
Verder wordt een tijdelijke damwand geplaatst die voor luwte zorgt. Hierachter legt Rijkswaterstaat grond waarin veel sporen van Kranswieren voorkomen.
Het project is gereed in 2015.
Meer informatie: Rijkswaterstaat Midden Nederland

Voorsterbeek: vispassage verbetert ecologie

De Voorsterbeek mondt samen met de wetering Lage Leiding bij het gemaal Middelbeek uit in de IJssel. In bovenstroomse richting loopt de Voorsterbeek helemaal door tot aan het sprengengebied van het oostelijk deel van de Veluwe. Een deel van de beek is in de afgelopen jaren grondig aangepakt. De loop is meer slingerend gemaakt, oude meanders zijn hersteld, de stroomsnelheid is verhoogd. Waar stuwen een hindernis voor vis vormden zijn vispassages aangelegd.
Het gemaal Middelbeek is vispasseerbaar gemaakt. Dat gemaal is deel van de primaire waterkering, daarom kon daar geen vispassage doorheen worden gelegd. Via een ingenieus stelsel van kleppen in een aparte gang kunnen vissen het gemaal passeren zonder in aanraking te komen met de pompen. In 2012 is de bediening van die kleppen geautomatiseerd. Als dit systeem goed blijkt te werken, wordt het ook toegepast op andere gemalen.
Meer informatie: Vallei en Veluwe

Cultuurhistorie, zorg, waterberging en natuur komen samen in Loozensche Linie

Ter hoogte van het Overijsselse plaatsje Loozen liggen aan de Vecht de restanten van de Loozensche Linie. Deze verdedigingslinie dateert uit de tijd van Napoleon. Hier is een Vechtmeander aangekoppeld. Water heeft de ruimte gekregen, de natuur is erop vooruitgegaan, zorgboerderij De Zwieseborg heeft er zijn plek gevonden en het gebied is aantrekkelijk geworden voor recreanten en passanten. De verdedigingslinie is in de plannen ingepast. Voor meer informatie:
https://www.vechtstromen.nl/buurt/gemeenten/hardenberg/loozensche-linie/.

Herinrichting Zandwetering Deventer-Diepenveen

De herinrichting van de Zandwetering is één van de projecten waar het toenmalig Waterschap Groot Salland  KRW-maatregelen heeft uitgevoerd. OP 9 september 2010 is de eerste fase van dit project afgerond. De Zandwetering kreeg tussen de Boxbergerweg in Deventer en de Randerstraat in Diepenveen meer ruimte. Het profiel is aangepast en er zijn twee waterbergingsgebieden aangelegd: één bij het Vlierspad en één op het particuliere landgoed Roobrug. Ook is er een natuurvriendelijke zone ingericht.

Het waterschap heeft veel KRW-maatregelen opgenomen in het project "Ruimte om te leven met water". Dit omvat een groot aantal deelprojecten om West-Overijssel ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden.
Overzicht met projecten van WDODelta.

Mölnmarsch: toeristische waterberging

In de Mölnmarsch is een nieuwe balans gezocht tussen rivierbeheer, natuur en landbouw. Het gebied heeft een oppervlakte van 70 hectare en wordt begrensd door de rivier de Vecht. Een belangrijk deel van de natuur wordt beheerd door privé-personen. Verder kan een ooibos ontstaan. Het is de enige plaats langs de Vecht waar dit mogelijk is. Voor meer informatie: Waterschap Vechtstromen: https://www.vechtstromen.nl/buurt/gemeenten/hardenberg/molnmarsch/

Groenlose Slinge wordt een dynamische beek

De Groenlose Slinge wordt opnieuw ingericht: de beek gaat weer slingeren en er worden vispassages en natuurvriendelijke oevers aangelegd. Zo ontstaat een dynamische beek waar vissen, maar ook vogels als het ijsvogeltje zich thuis voelen. Ook worden de mogelijkheden bekeken om regenwater niet te snel af te voeren, maar in het gebied te bergen.
Het waterschap is gestart met de inrichting van het laatste deel van de Groenlose Slinge, het traject Beierhorst- Beekvliet. Het deel bovenstrooms daarvan is in 2006 al ingericht. De bocht en de vistrap in de Groenlose Singe bij Lebbenbrugge worden aangepast omdat hier in erg natte perioden teveel wateroverlast blijft optreden. Het definitieve inrichtingsplan hiervoor moet begin 2012 gereed zijn, de werkzaamheden zijn in 2014 afgerond.

Stapstenen langs de Oude IJssel

Waterschap Rijn en IJssel legt op verschillende plekken langs de Oude IJssel poelen (natte stapstenen) aan. Op het traject tussen Terborg en Ulft komen er vier. Hiervoor worden enkele terreinen direct aangrenzend aan de Oude IJssel heringericht. Een stapsteen is een mini-natuurgebied dat ingericht is als rust- en voortplantingsplaats voor bepaalde diersoorten. Veel diersoorten trekken door verschillende leef- of natuurgebieden, bijvoorbeeld op zoek naar voedsel of een geschikte broed- of paaiplaats. Stapstenen vormen de verbinding tussen deze gebieden. Stapstenen dragen bij het realiseren van de Ecologische verbindingszone langs de Oude IJssel. Het ontwerp voor de stapstenen lag vanaf 9 januari 2012 zes weken ter inzage. Het project moet eind 2013 zijn afgerond.
Meer informatie


Foto project 1 Junne

Meander in de Vecht bij Junne


Meer informatie