SGBP-2 van kracht

Op 22 december 2015 is het 2e Stroomgebiedbeheerplan (SGBP-2) van kracht geworden. Dat geldt ook voor de krw- en waterplannen van de regionale waterbeheerders en de factsheets waarin per waterlichaam de toestand, doelen en maatregelen zijn beschreven.

Een overzicht van alle plannen en besluiten in Rijn-Oost vindt op op de pagina Gebied en waterplannen.

Op deze pagina staat een overzicht van de basisdoscumenten die een rol hebben gespeeld bij het opstellen van de plannen.

KRW-Agenda Rijn-Oost 2016-2021

In maart 2013 heeft het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) een aantal uitgangspunten vastgesteld voor de gebiedsprocessen en de KRW-plannen voor de volgende periode. Om te zorgen voor goed afgestemde plannen heeft het RBO in maart 2014 een nieuwe versie van de KRW-agenda vastgesteld. Hierin komen de uitgangspunten, de resultaten van de gebiedsprocessen, de stroomgebiedsanalyse en van de discussie over doelen en maatregelen aan de orde.

Basisdocumenten


Kanaal Almelo Nordhorn