Rijn-Oost: Organisatie

In Rijn-Oost werken provincies, waterschappen, gemeenten, waterbedrijven, Rijkswaterstaat en de ministeries van I&M en EL&I samen aan de uitvoering van de KRW, de voorbereiding van het 2e Stroomgebiedbeheerplan en andere onderwerpen op de Wateragenda. Om de samenwerking goed te laten verlopen is een overleg- en werkstructuur opgezet die bestaat uit:

Daarnaast is er afstemming met de overheden en overleggen die zich op landelijk niveau met deze onderwerpen bezig houden.
Het schema hieronder brengt deze organisatiestructuur in beeld. Klik op het schema om het beeld te vergroten.

Overzicht Rijn Oost in kolommen

Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO)

Het RBO bestaat uit bestuurders van de deelnemende overheden en is verantwoordelijk voor een consistente en transparante planvorming binnen Rijn-Oost. Daarnaast is het RBO verantwoordelijk voor consistentie van de Rijn-Oost aanpak met het landelijke beleid. Tot slot is het RBO verantwoordelijk voor het tijdig leveren van de gewenste resultaten aan de landelijke overheid.

Het RBO Rijn-Oost kan sturend, stimulerend en coördinerend optreden maar heeft geen formele bevoegdheden. RBO-besluiten hebben voor de deelnemende overheden de status van zwaarwegende adviezen.
De vertegenwoordigers van de verschillende partijen in RBO, RAO, werkgroepen en projectbureau treden op namens hun achterban en dragen zorg voor een goede communicatie tussen en binnen de verschillende organisaties. Dit is van belang om de succesvolle samenwerking te handhaven.

De samenstelling van het RBO vindt u hier.

Regionaal Ambtelijk Overleg (RAO)

Het RAO is verantwoordelijk voor het voorbereiden van de bestuurlijke overleggen, adviseert aan het RBO en bewaakt het uitvoeren van de besluiten van het RBO.
Naast de thema's die deel uitmaken van de wateragenda van Rijn-Oost houdt het RAO ook de vinger aan de pols bij de andere waterthema's om te beoordelen of hiervoor aandacht in het RBO Rijn-Oost nodig is.
Het RAO stuurt de voorbereiding van de verschillende gemeenschappelijke producten aan en is ook opdrachtgever aan werkgroepen voor nadere onderzoeken. Het RAO bestaat uit ambtenaren van de overheden die deelnemen aan het RBO.
Het RAO wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter die tegelijk Projectleider Rijn-Oost is.

De samenstelling van het RAO vindt u hier.

Klankbordgroep

De Klankbordgroep zorgde in het planvormingsproces voor het Stroomgebiedbeheerplan voor het betrekken van maatschappelijke organisaties en andere gebiedspartners (niet-overheden) bij dat proces. De Klankbordgroep besprak alle RBO-stukken en gaf adviezen aan het RBO. De onafhankelijke voorzitter van de Klankbordgroep woonde de RBO-vergaderingen bij en bracht de signalen van de Klankbordgroep daar in.
In de Klankbordgroep zijn vertegenwoordigd:

 • Landbouwsector
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Bedrijfsleven
 • Recreatiesector

De huidige samenstelling van de Klankbordgroep vindt u hier.

Projectleider en projectbureau

De algehele coördinatie van de samenwerking binnen Rijn-Oost ligt in handen van de projectleider Rijn-Oost. De projectleider is ook voorzitter van het RAO en secretaris van het RBO. Verder beheert de projectleider het gemeenschappelijk budget.
De projectleider geeft leiding aan het Projectbureau Rijn-Oost, dat de dagelijkse werkzaamheden organiseert en begeleidt. Het Projectbureau bestaat uit:

 • vertegenwoordiger namens de provincies
 • vertegenwoordiger namens de waterschappen
 • vertegenwoordiger namens Rijkswaterstaat
 • waterambassadeur
 • vertegenwoordiger namens het Rijk

De samenstelling van het Projectbureau vindt u hier.

Werkgroepen

De werkgroepen werken op basis van projectopdrachten aan gezamenlijke Rijn-Oost producten, gekoppeld aan de wateragenda. Opdrachten aan de werkgroepen worden uitgezet door het RAO. Producten worden gerapporteerd aan het RAO. Het projectbureau bewaakt de dagelijkse voortgang van de werkgroepen. De werkgroepen zijn:

 • Monitoring oppervlaktewater (toestand, effecten en voortgangsrapportage) (voorzitter Bert Moonen)
 • Grondwater Noord-Oost Nederland (voorzitter Rinke van Veen)
 • Planvorming (voorzitter: Bram Zandstra)
 • Ecologie (fuctioneert onder directe aansturing van werkgroep Planvorming)

Gemeentelijke vertegenwoordiging

Er zijn in Rijn-Oost zes gebieden waarin gemeenten een deelgebiedsoverleg "Water en riolering" hebben: Velt en Vecht, Reest en Wieden, Salland, Twente, Achterhoek en Nieuwgraaf. Deze deelgebieden nemen elk met tenminste één vertegenwoordiger deel aan RBO en RAO. De gemeentelijk coördinator Rijn-Oost verbindt de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers uit de verschillende deelgebieden, onder meer om de inbreng in RAO en RBO goed te laten verlopen. De gemeentelijke coördinator is lid van het projectbureau Rijn-Oost en voorzitter van het overleg van de gemeentelijke RAO-leden.

Contact: Gemeentelijke coördinator: Gerard Hoogerkamp, G.Hoogerkamp at emmen.nl, (0591) 689 059