Ontwikkelingen in 2017

Nieuwsbrief Waterbericht december 2017

De nieuwsbrief van december is uit, met onder andere: Natuurgebied Harderbroek, RBO-voorzitter Boerman over maatwerk, interview met wethouder Hans van Daalen van Barneveld en voortgang watersysteemanalyses.

Download de nieuwsbrief (pdf, 1.5 MB)

Nieuwsbrief Waterbericht juni 2017

In Waterbericht van juni 2017 kunt u meer lezen over de voorgang van het werk aan waterkwaliteit in 2016, de visie van Rijkswaterstaat op onder andere de grote wateren, metingen in het diepere grondwater en aandacht voor de bodem in projecten en veldbezoeken.

Download de nieuwsbrief

Bodembeheer is sleutelfactor

Foto 4 veldbezoek IMG_9133

Veldbezoek aan Gelderse Vallei

Op 8 juni gingen de leden van het RBO en de Klankbordgroep Rijn-Oost gezamenlijk het veld in. Bij het veehouderijbedrijf van Ben Apeldoorn in Woudenberg bekeken zij tot onder de graszoden hoe het met de bodem gesteld is. Het liet zien dat goed bodembeheer gunstig is voor de vochtvoorziening en een goede doorworteling, wat goed is voor water- en mineralenbenutting. Goed bodembeheer voorkomt ook plasvorming en zorgt voor een goede benutting van meststoffen en daarmee minder af- en uitspoeling van nutriënten. Al met al bleek ook nu weer dat bodembeheer en waterbeheer elkaar overlappen.

Foto 2 veldbezoek IMG_9139

Voorafgaand aan het veldbezoek gaven verschillende betrokkenen hun visie op de aanpak van de nutriëntenproblemen en de rol van bodembeheer daarbij. Dirk Siert Schoonman, heemraad waterschap Vallei en Veluwe, vertelde dat in het project Duurzaam Bodembeheer Gelderse Vallei aan de waterkwaliteit te meten is dat boeren met bodembeheer bezig zijn. Hij voegde daaraan toe dat er nog wel de nodige stappen te maken zijn en riep de ondernemers niet alleen op de koe te focussen, maar ook op de bodem. Hans Veurink, coördinator bij de Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee, benoemde de betrokkenheid van de voerleverancier als een belangrijke succesfactor in het project Duurzaam Bodembeheer Gelderse Vallei. Bert van Donselaar van LTO Noord vroeg de waterschappen vaker een adviesrol op zich te nemen en duidelijker aan te geven welk aandeel de landbouw levert in de knelpunten en daarmee in de oplossing. Hij pleitte onder andere voor het ontwikkelen van een erfcertificaat als onderdeel van een beloningsstructuur van het agrarisch bedrijf. Jacqueline Verbeek-Nijhof, gedeputeerde van de provincie Utrecht, noemde het belang van samenwerking van alle partijen voor een betere waterkwaliteit en gezonde bedrijfsvoering. Jan Willem Straatsma van zuivelbedrijf Friesland Campina gaf aan dat het de ambitie om op alle onderdelen in de keten duurzame principes te passen (‘van gras tot glas’). Het zuivelbedrijf wil in de toekomst waterkwaliteit toevoegen als een van de KPI’s van het programma biodiversiteit. Het bedrijf wil helpen gebiedsgericht aan de slag te gaan. “Gewoon gaan dóen”, aldus Straatsma.

Foto 3 veldbezoek IMG_9135

Herinrichting Oude Bornsche Beek

Variatie biedt kansen voor plant en dier

Meer stroming en meer variatie in oevers en begroeiing langs de beek waren leidende principes bij de herinrichting van de Oude Bornschebeek. Door natuurlijke obstakels zoals boomstronken, stobben en plukken begroeiing is er nu meer variatie in stroming, waardoor het dwarsprofiel afwisselender wordt en door turbulentie meer zuurstof aan het water wordt toegevoegd. Luwtes achter en tussen de obstakels zijn geschikt als paaiplaatsen voor vis. Dood hout en het organische materiaal vormen een belangrijke voedselbron. Ook variatie in de oevers met houtige gewassen zorgt voor variatie in structuur en ecosysteem, onder andere doordat schaduwwerking voor temperatuurverschillen zorgt. Wrrk aan Bornsebeek

Waterschap Vechtstromen is voorbereiding van het project in het voorjaar van 2015 gestart. Het omvat het deel van de beek tussen de Lodiek Landen (Hertme) en de instroom van de Oude Bornschebeek in de Lolee. In januari 2016 zijn de werkzaamheden gestart en eind juni 2016 is het project feestelijk opgeleverd.

Herinrichting was noodzakelijk om meer stroming en meer variatie in oevers en begroeiing langs de beek te creëren. De belangrijkste maatregelen waren het pleksgewijs versmallen van het stroomprofiel, het meanderen van de beek binnen het huidige eigendom van waterschap Vechtstromen (ca. 25 meter breed) en het optimaliseren van de twee vispassages. Dit gebeurde volgens de principes van Building with Nature.

Meer informatie: Iwan Brinkhuis, waterschap Vechtstromen

https://www.borneboeit.nl/40966/nieuws/actueel/werk-aan-oude-bornschebeek-gereed