Ontwikkelingen in 2014

In 2014 worden de gebiedsprocessen afgerond, daarna worden de ontwerp plannen opgesteld. De stand van zaken bij de gebiedsprocessen vindt u op een aparte pagina. Ondertussen gaat de uitvoering van de krw-maatregelen gestaag door.

Op deze pagina vindt u informatie over:

Nieuwsbrief Waterbericht mei 2014

Nieuwsbrief Waterbericht december 2014

Redeneerlijnen factsheets en waterplannen beschikbaar

Rijn-Oost heeft een handreiking opgesteld voor een transparante en eenduidige onderbouwing van de factheets en de daarbij behorende plannen (Waterbeheerplannen, Waterplannen, en het Stroomgebiedbeheerplan 2016-2021). Hierbij is gebruik gemaakt van de “collegiale toets” van de factsheets door CSN van mei 2014 en de daaruit afgeleide “best practices”. Ook is gebruik gemaakt van een vergelijkbaar document van deelstroomgebied Rijn-West en aangevuld met reeds bestaande “eigen” teksten. Het RBO Rijn-oost heeft in een schriftelijke ronde met de handreiking ingestemd.

Onderwerpen zijn onder andere de mogelijke motivatie van status van waterlichamen, schijnbare achteruitgang van de toestand en toe[assing van uitzonderingen.

Download de handreiking

Intentieverklaring zoetwatervoorziening ondertekend

Op 27 juni hebben 19 partijen in Rijn-Oost de Intentieverklaring voor het uitwerken van een Uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden ondertekend.

Hierin spreken partijen af om aan het werk te gaan met de plannen en maatregelen die zij eerder hebben opgenomen in het regionale Bod aan de Deltacommissaris en in de Strategie en Uitvoeringsprogramma Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden.

Zij zullen de strategie en de ambities opnemen in hun eigen plannen, werken aan het in de praktijk brengen van de maatregelen en zich inzetten voor het beschikbaar stellen van de benodigde middelen. Ook zullen zij starten met het beschrijven van het voorzieningenniveau zoetwater en een werkprogramma.

Bij de ondertekenaars zijn 5 waterschappen in Rijn-Oost, 3 provincies, de gemeenten, waterleidingbedrijven en maatschappelijke organisaties zoals de LTO-Noord, de Mileufederaties en terreinbeheerders.

Download volledige Intentieverklaring

Meer informatie op www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl

Voortgang uitvoering KRW

Eind 2013 was het overgrote deel van de maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren in Rijn-Oost in uitvoering of gereed. Er is het afgelopen jaar duidelijk voortgang geboekt bij de inrichtingsmaatregelen, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers en vispassages. Dit zijn conclusies uit de voortgangsrapportage Rijn-Oost over 2013. Deze is opgenomen in het meinummer van de nieuwsbrief Waterbericht (pdf, 800 kB). De voortgangsrapportage geeft ook enkele knelpunten aan, informatie over projecten en over de werkzaamheden van het RBO Rijn-Oost in 2013.

RBO presenteert KRW Agenda 2016-2021

Op 24 april 2014 heeft het RBO Rijn-Oost de KRW Agenda 2014-2021 vastgesteld. Deze nota geeft een overzicht van het werken aan schoon water in Rijn-Oost in de afgelopen periode, de stand van zaken, de opgave voor de komende periode en de manier waarop de partners in Rijn-Oost daaraan willen werken. De KRW Agenda zal doorwerken in het Stroomgebiedbeheerplan 2016-2021 en in de waterplannen van de Rijn-Oost partners voor die periode.

Meer informatie op de pagina over de KRW Agenda

Essay De Blauwe Economie

Het economisch perspectief op schoon water gaat verder dan de kosten en baten van maatregelen. De RAO-voorzitters hebben Stefan Nijwening (Rebel) en Teun Morselt (Blueconomy) opdracht gegeven dit in een essay uit te werken. In “De Blauwe Economie” geven zij inzicht in de bredere economische waarden en spin-offs van investeringen in waterkwaliteit. Ze laten zien dat schoon water niet alleen ons erfgoed of een opgave is, maar ook kansen biedt om te ondernemen.

Het essay dient ter inspiratie en achtergrond bij het denken over investeringen in waterkwaliteit. Gebruik van materiaal uit dit essay is toegestaan onder vermelding van de auteur/opsteller.

Download essay "De Blauwe Economie"
(schermversie, voor printversie zie www.rebelgroup.com)


Vergaderingen

RBO Rijn-Oost

14 februari 2014
24 april 2014
20 juni 2014
10 oktober 2014
12 december 2014

Klankbordgroep

23 september 2014