Ontwikkelingen in 2012

Werken aan Schoon Water - voortgangsrapportage Rijn-Oost

In juni 2012 is de voortgangsrapportage "Werken aan schoon water" verschenen.De rapportage is ook gepresenteerd op het KRW-symposium op 21 juni.

Rijn-Oost werkte ook in 2011 stevig door aan een breed palet wateronderwerpen. De uitvoering van de KRW-maatregelen ligt goed op schema. Een flink aantal maatregelen is in uitvoering genomen en verschillende maatregelen zijn gereed gekomen, zoals herinrichtingsprojecten langs de Veengoot en vispasseerbare stuwen bij Wijhe. Voor veel typen maatregelen is meer dan 60% in uitvoering of gereed, het criterium dat het Rijk hanteert om de voortgang als “goed” te benoemen. Voor een aantal inrichtingsmaatregelen zoals vispassages is dit percentage nog niet gehaald. De verwachting is dat dit na 2011 snel zal veranderen en dat de planning zal worden gehaald. Een knelpunt is de herijking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In hoeverre maatregelen hierdoor vertraging zullen oplopen wordt in 2012 duidelijk.

Ook aan de verbrede wateragenda van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (RBO) is in 2011 flink doorgewerkt. De Regionale Analyse Zoetwatervoorziening bracht knelpunten op het gebied van klimaat en droogte in beeld en het rapport “Je ‘bent’ elkaar nodig” schetst perspectieven voor doelmatige en duurzame werkwijzen in de afvalwaterketen. Activiteiten die hun doorwerking zullen hebben naar de RBO-partners in de regio.

Werken aan schoon water downloaden

Gedrukte exemplaren kunt u aanvragen bij het projectbureau

RBO geeft kaders voor 2013

Vergadering RBO Rijn-Oost 6 dec 2012

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (RBO) heeft op 6 december 2012 gesproken over:

 • voortgang synergieprojecten en herijking Ecologische Hoofdstructuur
 • jaarprogramma 2013;
 • aanpak gebiedsprocessen;
 • stand van zaken project zoetwatervoorziening Oost-Nederland;
 • rapportage onderzoek afwenteling;
 • de EU-Blueprint.
Het RBO ziet de initiatieven vanuit LTO voor een Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer (DAW) als een positieve ontwikkeling. Het DAW krijgt een plek in de gebiedsprocessen, waar LTO net als anderen bij wordt betrokken.

Afwentelingsonderzoek

Tot nu toe was er maar beperkt zicht op de mate waarin probleemstoffen van het ene (bovenstroomse) water naar het andere werden afgewenteld. Het afwentelingsonderzoek Rijn-Oost is opgezet om dit beter in beeld te krijgen.

Eerst hebben de onderzoekers 38 knooppunten in het watersysteem bepaald. Daarna hebben zij gekeken welke probleemstoffen hier worden doorgegeven, in welke hoeveelheden (de vracht) en of dit tot problemen leidt.

De volgende probleemstoffen blijken aanwezig in meerdere knooppunten: Stikstof (N), Fosfaat (P), Ammonium (NH4), Zink (Zn), Koper (Cu), PAK’s, Lindaan (sHCH4), Barium (Ba) en Cobalt (Co).

In 25 knooppunten is sprake van problemen door afwenteling, verder zijn er nog enkele knelpunten voor vismigratie.

Waterbeheerders moeten nu analyseren uit welke bronnen de probleemstoffen afkomstig zijn en gaan afstemmen de met bovenstroomse waterbeheerder(s).

Speciale aandacht vragen bijvoorbeeld:

 • de Vecht, bij de overgang van Duitsland naar Velt&Vecht (stikstof)
 • de Vecht, Beneden Regge en Ommerkanaal tussen Groot Salland, Velt&Vecht en Regge&Dinkel (stikstof en fosfaat);
 • de Regge en Dinkel, bij de overgang van Duitsland (stikstof en fosfaat) in de Dinkel;
 • de IJssel tussen Groot Salland en RWS (zink en koper);
 • Zwarte Meer/Ketelmeer, overgang tussen RWS en de waterschappen (stikstof en fosfaat).

Het RBO heeft het rapport op 6 december besproken. Het RBO vraagt de waterbeheerders de uitkomsten te betrekken bij de gebiedsprocessen en eind 2013 aan te geven op welke wijze zij de gesignaleerde knelpunten willen aanpakken.

(dec 2012)

Voortgang project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON):

 • 8 oktober was er een regionaal bestuurlijk debat over mogelijke strategieën
 • brochure “wel goed water geven” is uitgebracht
 • rapportage Verkenningen is afgerond
 • 7 december 2012 was er een nationale conferentie zoetwatervoorziening
 • in 2013 staat op het programma: inbreng in Deltaprogramma; bepalen voorkeursstrategie rijn-oost; vormgeven regionaal droogtebeleid, opzetten pilotprojecten.

Meer informatie: Zoetwatervoorziening Oost Nederland

(dec 2012)

Synergieprojecten in uitvoering

Er zijn in Rijn-Oost 11 synergieprojecten in het landelijk gebied en 2 in het stedelijk gebied. Ze zijn allemaal voor eind 2012 in uitvoering gegaan. Deze projecten kregen vanuit het Rijk een extra financiële impuls om de uitvoering te versnellen.

Decentralisering en herijking ILG-gelden maakten aanpassingen in de reeds afgesproken financiering nodig. Er worden nu Afrondingsovereenkomsten ILG ondertekend, waarmee de provincies geheel verantwoordelijk worden voor deze projecten en daarvoor het geld overgedragen krijgen.

(nov 2012)

EU Blueprint to safeguard Europe's Water Recources gepubliceerd

De EU Blueprint die het waterbeleid tot 2020 uiteenzet is gepubliceerd op de EU website:http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/index_en.htm . Hier staan ook achterliggende documenten en de beoordeling door de Commissie van de Stroomgebiedbeheerplannen (Nederland is rapport nr 22): http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/implrep2007/index_en.htm

(nov 2012)

Waterkwaliteit onmisbaar onderdeel van gebiedskwaliteit

Symposium Kaderrichtlijn Water – 21 juni Deventer

KRW_Symposium_Zandwetering

Schoon water en gebiedskwaliteit staan voorop, de Kaderrichtlijn Water is daarvoor een middel. Aldus Chris Kuijpers, directeur-generaal van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, op een symposium over de Kaderrichtlijn Water in Deventer.

De verschillende sprekers, Elaine Alwayn, Directeur Water en Bodem van ministerie van Infrastructuur en Milieu, Bert Boerman, gedeputeerde van de provincie Overijssel en Stefan Kuks, dijkgraaf Waterschap Regge en Dinkel benadrukten het belang van schoon water voor de kwaliteit van de leefomgeving en voor mens, dier en plant. Vergeet niet voor wie wij het doen, was één van de boodschappen op dit symposium, waar ongeveer 100 bestuurders van gemeenten, waterschappen, provincies en het rijk aan deelnamen. Voorafgaand aan het symposium opende Chris Kuijpers een vistrap in het project Zandweteringpark.

Voor meer informatie: verslag van het symposium en pdf-bestanden van de presentaties

(juli 2012)

Water op de Hoogte

Droogte en klimaatverandering in Hoog Nederland nopen tot investeringen.Tijdig ingrijpen is noodzakelijk. In Hoog Nederland liggen grote belangen voor de BV Nederland. De regio neemt het voortouw en vraagt anderen aan te haken.

Hoog Nederland is een veelzijdige regio met hoogwaardige economische activiteiten en een schat aan natuurgebieden. De beschikbaarheid van voldoende schoon water nu en in de toekomst is essentieel om deze rijkdom in stand te houden. Door klimaatveranderingen komt de beschikbaarheid van voldoende water in Hoog Nederland echter in gevaar. In droge jaren schiet deze nu al tekort. Als overheden, bedrijfs- leven en kennisinstellingen zijn we samen aan zet om knelpunten aan te pakken en kansen te benutten. De aantrekkelijkheid van Hoog Nederland als regio om te ondernemen, investeren, wonen en werken is in het geding.

Zo begint het manifest “Water op de hoogte” dat het RBO Rijn-Oost en het project Deltaplan Hoge Zandgronden in Juli 2012 hebben opgesteld.Het manifest vraagt aandacht voor droogte en klimaatverandering en roept op tot actie. Droogte en klimaatverandering in Hoog Nederland nopen tot investeringen. Tijdig ingrijpen is noodzakelijk. In Hoog Nederland liggen grote belangen voor de BV Nederland. De regio neemt het voortouw en vraagt anderen aan te haken.

Volledig exemplaar van het manifest (pdf):http://www.overijssel.nl/publish/pages/122916/manifest_hoog_nederland_250712_def.pdf

(juni 2012)

Afwentelingsonderzoek

Probleemstoffen zoals meststoffen, koper of PAK’s kunnen met het water meestromen en komen zo van het ene in het andere waterlichaam en van het ene in het andere beheergebied. Met het oog op de gebiedsprocessen in 2013 is het zaak deze stromen goed in beeld te brengen, zodat er zicht is op de afwenteling van deze stoffen tussen beheergebieden. Dat kan tussen waterschappen onderling, tussen het gebied van een waterschap en rijkswater en ook internationaal.

Daarom is in Rijn-Oost een afwentelingsonderzoek gestart. Daarin wordt niet alleen naar probleemstoffen gekeken, maar ook naar vismigratie. Inmiddels zijn 34 knooppunten bepaald, punten waar het water overgaat van regionaal naar rijkswater (of omgekeerd) of waar het water de grens van een beheergebied overschrijdt. Op deze punten worden monitoringgegevens verzameld van de belangrijkste probleemstoffen, zoals nitraat (N), fosfaat (P), PAK’s, koper en zink. Vervolgens worden stofvrachten berekend. Daarnaast worden knelpunten voor vismigratie geïnventariseerd.

De resultaten van het afwentelingsonderzoek moeten inzicht geven in de vraag waar eventueel maatregelen nodig zijn om afwenteling van problemen uit het ene gebied op het andere gebied tegen te gaan. Het onderzoek is in de zomer gestart en moet zijn afgerond voor het RAO van 8 november.

(mei 2012)

EU-Blueprint verschijnt in november

In November verschijnt de Blueprint to safeguard Europe’s Waters, een document van de Europese Commissie dat de lijnen uitzet voor de 2e generatie KRW-plannen en voor andere wateronderwerpen. De Blueprint zal het oordeel bevatten over de stroomgebiedbeheerplannen die de lidstaten hebben opgesteld in 2009 en geeft de onderwerpen en uitdagingen voor de komende jaren. Droogte en de gevolgen van klimaatverandering zullen daarbij centrale onderwerpen zijn maar niet de enige. Voorbereiding en discussie over de Blueprint zijn al in volle gang. Voor meer informatie zie de informatie over de Blueprint van de Europese Commissie

(mei 2012)

RBO vergadering juni

Stand van zaken Deelakkoord Natuur en herijking EHS

Het onderhandelingsakkoord Natuur tussen Rijk en provincies over is in februari 2012 definitief geworden. De volgende stap is het verdelen van de (verminderde) hoeveelheid beschikbare gelden over de provincies en het opnieuw vaststellen van de EHS (Ecologische Hoofdstructuur). Het IPO (Interprovinciaal Overleg) heeft een commissie van wijzen ingesteld die hierover in de 2e helft van 2012 een zwaarwegend advies gaat uitbrengen.

De provincies Gelderland, Overijssel en Drenthe hebben in overleg met terreinbeheerders, waterschappen, gemeenten en maatschappelijke organisaties voorstellen ontwikkeld voor een afgeslankte EHS. In Gelderland is dit gebeurd onder de naam “Manifest Partijen”, in Drenthe als “Groenmanifest”.Medio 2013 moet de nieuwe EHS zijn vastgesteld.

Verder besprak het RBO op deze vergadering de voortgang van het project Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) en “Rijn-Oost werkt aan Schoon Water”, de voortgangsrapportage van Rijn-Oost.

(mei 2012)

RBO vergadering 23 februari

Aandacht voor zoetwatervoorziening

Op de vergadering van 23 februari heeft het RBO Rijn-Oost gesproken over:

• Voortgang van het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Het RBO kreeg een presentatie van de concept regionale rapportage en besprak onder andere de bestuurlijke boodschappen. Verder besprak het RBO het procesvoorstel voor ZON. Zie voor meer informatie deprojectpagina Het RBO benadrukte het belang van de zoetwater- en droogteproblematiek en wees op het verband met de Europese Blueprint for Water Policy.

• Voorbereiding van het bestuurlijk symposium in juni.

• Stand van zaken Deelakkoord Natuur en herijking EHS.

• Voortgangsrapportage Rijn-Oost.

(maat 2012)

Jaarprogramma 2012

In november 2011 heeft het RBO het jaarprogramma Rijn-Oost 2012 vastgesteld.
De basis van dit jaarprogramma is de Wateragenda Rijn-Oost 2010-2015.
Het jaarprogramma heeft 4 hoofdpunten:

Uitvoering stroomgebiedbeheerplan 2010-2015

Het RBO volgt de voortgang van de uitvoering van maatregelen in het Stroomgebiedbeheerplan 2010-2015 en bespreekt waar nodig knelpunten. Verder levert Rijn-Oost haar bijdrage aan de uitvoering van het Landelijk Werkprogramma KRW 2011-2015. Onderdeel is de bijdrage aan de voortgangsrapportage aan de Tweede Kamer. De bezuiniging op gelden voor de EHS en ILG zal effecten hebben voor de uitvoering van KRW-maatregelen, in de loop van 2012 zal hierover meer duidelijkheid ontstaan.
Halverwege 2012 zal de EU een reactie geven op het 1e Stroomgebiedbeheerplan Rijn. Op dit moment is nog niet te voorzien welke gevolgen dit zal hebben voor Rijn-Oost.

Monitoring

Monitoring is een doorlopende activiteit in de hele periode. In 2012 vindt een Toestand- en effectmonitoring plaats en wordt de huidige toestand grond- en oppervlaktewater 2012 gerapporteerd (Vaststellen huidige toestand in KRW-termen).
Verder wordt in 2012 de afwenteling concreter in beeld gebracht. Inzicht in de afwenteling vanuit Duitsland, tussen waterbeheerders en richting het Zwarte Water/Meer, Ketelmeer, IJssel en en IJsselmeer geeft informatie over het voorkomen van stoffen én biologische elementen (vooral vis is hierbij van belang) in de watersystemen van Rijn-Oost. Deze informatie is van belang voor de gebiedsprocessen van 2013 (welke maatregelen zijn nog nodig voor volgende periode). Doel is inzicht te krijgen of de huidige -vooral emissiebeperkende- maatregelen voldoende zijn of dat er toch aanvullende maatregelen nodig zijn.
Ook wordt nagegaan in hoeverre een aanpassing van het monitoringprogramma nodig is als gevolg van de wijzigingen in de Richtlijn Prioritaire stoffen.

Planvorming Stroomgebiedbeheerplan 2015-2021

In 2013 vindt een belangrijke stap in de planvorming plaats met de gebiedsprocessen. In 2012 bereidt het RBO deze gebiedsprocessen voor, onder andere door inbreng te leveren aan het nationaal kader gebiedsprocessen.
Een tweede belangrijke stap is de ‘Mid-term' review, de tussentijdse voortgangsrapportage aan de EU in Brussel.
Andere bouwstenen zijn het onderzoek naar afwenteling in Rijn-Oost (zie monitoring) en een overzicht van de kennis over maatregel-effectrelaties. Stappen in de planvorming.

Overige onderwerpen

Het RBO bespreekt deze onderwerpen als er relevante ontwikkelingen zijn voor Rijn-Oost. Naar verwachting komen in 2012 aan de orde:

 • Waterveiligheid: In het kader van de ROR zal in 2012 het Overstromingsrisicobeheerplan worden afgerond. Verder verschijnen een notitie over het bereik van de ROR en worden de Overstromingskaarten opgeleverd.Voor een aantal dijkringen (9 en 10) en regionale waterkeringen liggen de kaartbeelden er. Voor dijkringen 11 en 53 worden nog berekningen gemaakt. Zie ook www.risicokaart.nl.
 • Zoetwatervoorziening: zie de aparte pagina hierover
 • Natura 2000
 • Waterketen
 • Informatiehuis water: dit coördineert de informatiestromen over waterkwaliteit en de uitvoering van de maatregelen. Dit gebeurt in nauw overleg met de beheerders en regionale partijen. Rijn-Oost zal hierbij haar inbreng leveren.

Communicatie is een doorlopende activiteit binnen Rijn-Oost.

(jan 2012)

Berichten uit 2011