Ontwikkelingen in 2015

Meanderende Berkel is trekpleister geworden

In de afgelopen jaren heeft de Berkel tussen Almen en Zutphen een ware metamorfose ondergaan. Van een watersnelweg is het een liefelijk kronkelende rivier geworden, die inmiddels een trekpleister is geworden voor wandelaars, kanoërs en toeristen.

Lees meer over dit project

Waterbericht juli 2015 verschenen

Het julinummer van de nieuwsbrief Waterbericht geeft een overzicht van de voortgang van het werken aan waterkwaliteit in Rijn-Oost. Het tempo van uitvoering van maatregelen is goed, al is er in 2015 nog het nodige werk te verzetten. Verder bevat de nieuwsbrief korte berichten over de aanleg van vispassages in de Buurserbeek en over 2 projecten gericht op bescherming van drinkwaterwiningen. In een interview benadrukt heemraad Lidy Schelwald-Van der Kley van Waterschap Zuiderzeeland de waarde van stedelijk water en de noodzaak van een focus op chemische stoffen.

Downloaden Nieuwsbrief (pdf, 465 kB)

Voortgang uitvoering KRW-maatregelen in 2014

De uitvoering van de KRW-maatregelen in Rijn-Oost gaat in een goed tempo voort. In een aantal waterschappen zijn zelfs meer natuurvriendelijke oevers en vispassages gerealiseerd dan voorzien in de oorspronkelijke plannen. Toch is er ook in 2015 nog flink wat werk te doen en zijn enkele maatregelen uitgesteld tot de volgende periode.

Een handzaam overzicht vindt u in Waterbericht van juli 2015.

De ambtelijke notitie zoals besproken in het RBO kunt u hier downloaden.

RBO-vergaderingen in 2015

Op 19 april besprak het RBO onder andere de afspraken over besluitvorming voor het Stroomgebiedbeheerplan en de andere waterplannen. Deze moeten eind 2015 allemaal zijn vastgesteld. Verder besprak het RBO het werkprogramma KRW 2015 van het Ministerie van I&M en de mogelijkheid van een redeneerlijn voor het reserveren van grondwatervoorraden. Doel hiervan zou moeten zijn het beschermen van drinkwatervoorziening in extreme omstandigheden. Het RBO wenst eerst een feitenonderzoek naar de noodzaak van zo’n redeneerlijn.

Op 23 april besprak het RBO de voortgangsrapportage Rijn-Oost (zie de Nieuwsbrief van juli 2015), de rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (zie http://www.pbl.nl/publicaties/water- kwaliteit-nu-en-in-de-toekomst), het opnemen van een prognose voor 2027 in de factsheets en de inbreng vanuit Rijn-Oost op de landelijke conferentie op 27 mei 2015. RBO-leden benadrukten onder meer het vasthouden van de ambities en de noodzaak van extra aandacht voor de uitstoot van nutriënten (N en P) en gewasbeschermingsmiddelen.

Op 27 mei heeft het RBO de concept-teksten van de Bestuursovereenkomst en het Werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland vastgesteld. Na een laatste check zal de Bestuursovereenkomst kort na de zomer officieel worden ondertekend.

Klankbordgroep vraagt aandacht voor grondwater en medicijnresten

De Klankbordgroep deed op 9 april een aantal suggesties voor de strategische agenda Rijn-Oost. Zij vraagt onder andere aandacht voor de kwaliteit van het grondwater, voor medicijnresten en voo rrecrreatief medegebruik. Verder bepleit de klankbordgroep een betere verbinding met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en het benutten van kansen voor meekoppelen. Behalve over de KRW strak de klankbordgroep uitgebreid over de Zoetwatervoorziening Oost-Nederland

Jaarprogramma Rijn-Oost 2015

De hoofdonderwerpen in het jaarprogramma 2015 zijn:

  • Uitvoering KRW-maatregelen 1e Stroomgebiedbeheerpan 2010-2015
  • Planvorming en besluitvorming 2e Stroomgebiedbeheerplan en waterplannen 2016-2021
  • Ontwikkelen van een Strategisch bestuurlijk programma 2016 – 2021
  • Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Dit is voor een aantal partijen in Rijn-Oost relevant. De provincies Flevoland en Utrecht en Waterschap Zuiderzeeland bespreken dit onderwerp in een andere regio.
  • Communicatie
  • Internationale afstemming

Het RBO heeft dit jaarprogramma in december 2015 vastgesteld.