Ontwikkelingen in 2016

Nieuwsbrief Waterbericht van Rijn-Oost

December 2016: met discussie over aanpak medicijnresten, reacties op ondertekening Delta-aanpak, interview met heemraad Hans Pereboom en veel nieuws over projecten.

Download de nieuwsbrief

Werken aan Schoon Water geeft overzicht voortgang

In juni is de voortgangsrapportage Wereken aan Schoon Water Rijn-OOst 2009-2015 verschenen. Deze geeft een beeld van de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in de 1e uitvoeringsperiode, de toestand van de waterlichamen in Rijn-Oost en de opgave voor de komende periode 2016-2021.

Download de rapportage Werken aan schoon water 2009-2015

Routekaart vismigratie en habitat biedt veel informatie over trekvis en projecten

In opdracht van Rijkswaterstaat is een routekaart vismigratie gemaakt. Deze interactieve pdf laat zien welke wateren na het uitvoeren van de maatregelen uit de eerste krw-periode bereikbaar zijn voor trekvis en welke (nog) niet. De kaart brengt ook ruim 20 succesvolle projecten in beeld.
De routekaart is een vervolg op een eerdere kaart die gemaakt is voor het project vismigratie in Rijn-West. Nieuw is dat de nieuwe kaart ook een groot deel van het stroomgebied Rijn-Oost beslaat. Ook nieuw is dat de kaart het verband tussen routes en geschikte habitats laat zien en dat er bij de projecten verband wordt gelegd met de ecologische sleutelfactoren.

De interactieve kaart (pdf) kunt u hier downloaden. Deze kaart dient u te openen in Adobe Acrobat/Reader om van de interactieve mogelijkheden gebruik te kunnen maken. Er zijn ook printversies van de routekaart beschikbaar zonder interactiviteit (en daardoor met minder informatie).

Presentaties Internationaal SGBP en nutriënten

Op de bijeenkomst van de Klankbordgroep Rijn-Oost in april 2016 zijn presentatie gegeven over:

• Internationaal deel Stroomgebiedbeheerplan Rijn

• Belasting en emissies oppervlaktewater (o.a. meststoffen)

De sheets van de presentaties kunt u downloaden

Waterbericht januari 2016 verschenen

Het nummer van de nieuwsbrief Waterbericht gaat in op het Srategisch Programma Rijn-Oost dat in november is vastgesteld. Verder informatie over het project Grip op Medicijnresten, het landelijk Werkprogramma Schoon Water en actuele ontwikkelingen. In een interview gaat gedeputeerde Ard van der Tuuk van Drenthe in op de opgave die er nog ligt en op de rol van ketenpartijen.

Downloaden Nieuwsbrief Waterbericht januari 2016

Meanderende Berkel is trekpleister geworden

In de afgelopen jaren heeft de Berkel tussen Almen en Zutphen een ware metamorfose ondergaan. Van een watersnelweg is het een liefelijk kronkelende rivier geworden, die inmiddels een trekpleister is geworden voor wandelaars, kanoërs en toeristen.

Lees meer over dit project

RBO stelt Strategisch Programma Rijn-Oost vast

Op 10 december heeft het RBO heeft het Strategisch Programma 2016-2021 Rijn Oost besproken en vervolgens vastgesteld. In dit Strategisch Programma zet het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) de grote lijn uit voor het werken aan waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening in de komende 6 jaar.

Het Strategisch Programma heeft 5 hoofdpunten:

  1. uitvoeren wat gedaan moet worden voor KRW en ZON;
  2. voorbereiden op bekende en nieuwe vraagstukken en besluit- vorming daarover voor de periode 2021 - 2027;
  3. agenderen en beïnvloeden regionaal, nationaal en internationaal;
  4. naar het watersysteem als geheel kijken in plaats van sec naar de KRW-waterlichamen;
  5. in gesprek met spelers in de ‘keten’ om emissies terug te dringen.

Deze hoofdpunten zijn uitgewerkt in een twaalftal concrete acties, zoals het in beeld brengen van problemen met “nieuwe” stoffen en het ontwikkelen van een aanpak hiervoor, meer partners zoeken in de landbouwketen, bijstellen van de monitoring van grond- en oppervlaktewater en doelen opstellen voor niet-KRW-wateren. Voor de zoetwatervoorziening wordt het werkprogramma “Wel goed water geven” uitgevoerd.

Download Strategisch Programma 2016-2021 Rijn-Oost

Werksessie over EU-subsidies

Op 26 november 2015 hebben Rijn-Oost en Rijn-West een gezamenlijke werksessie gehouden over de mogelijkheden en voorwaarden van EU-subsidies voor projecten in het kader van de KRW en andere wateronderwerpen. Verslag en presentaties zijn hier beschikbaar.