Blijven werken aan schoon water

KRW Agenda Rijn-Oost 2016-2021 geeft richting

KRW Agenda 2016-2021 is het richting gevende document voor het werken aan waterkwaliteit in de periode 2016-2021. Hieronder vindt u de documenten over deze KRW-agenda.

Hoofdpunten KRW Agenda

Download “Blijven werken aan schoon water”, de KRW Agenda 2016-2021, losse bijlagen en kaarten.

Nieuwsbrief Waterbericht mei 2014 over KRW Agenda en voortgang uitvoering

Reacties van maatschappelijke partners

Doel KRW Agenda

De KRW Agenda Rijn-Oost is bedoeld om inzicht te geven in de vertrekpunten voor de KRW-delen van de waterplannen, af te stemmen waar sprake is van een waterhuishoudkundige relatie en een eerste inbreng te leveren voor het Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta.
De bestuurlijke samenvatting “Blijven werken aan schoon water” geeft in het kort een antwoord op deze vragen. De achtergrondnota “KRW Agenda 2016- 2021” geeft een beschrijving van de voortgang, de toestand, uitgangspunten en maatregelen. De nota is een weergave van de stand van zaken in april 2014. Doelen en maatregelen worden in 2015 vastgelegd in de waterplannen en in het Stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.

Hoofdpunten

Hoofdpunten uit de KRW Agenda Rijn- Oost 2016-2021:

  • Schoon water is een gebiedskwaliteit én economisch van grote betekenis.
  • Er is een flinke slag gemaakt met de uitvoering van het 1e pakket maatregelen. Veel knelpunten zijn aangepakt.
  • Samenwerking tussen de overheden in Rijn-Oost én met maatschappelijke partners is ook in de praktijk een succesfactor gebleken. In de komende periode zal die samen- werking nog nadrukkelijker worden gezocht.
  • In veel beken en andere wateren zijn door de uitvoering van maat- regelen goede omstandigheden geschapen voor ecologisch herstel. Dat uit zich nog niet in het KRW- oordeel voor ecologie als geheel. Ecologisch herstel vraagt tijd en veel maatregelen zijn pas recent gereed. Toch is op verschillende plaatsen herstel al zichtbaar door verbetering in één of meer van de ecologische categorieën (vissen, waterflora, macrofauna, fytoplankton).
  • Er ligt ook voor de komende periode nog een flinke opgave. Belangrijke onderwerpen zijn onder andere de aanpak van de resterende knel- punten bij inrichting en beheer van watergangen, terugdringen van de nutriëntenbelasting en van gewasbeschermingsmiddelen, in beeld krijgen van de effecten van een aantal ‘nieuwe’ stoffen zoals medicijnresten en aanpak van de verdrogingsproblemen.
  • De partners in Rijn-Oost handhaven de ambities die zij zes jaar geleden hebben geformuleerd. De doelen blijven op hetzelfde niveau. Nieuwe inzichten leiden wel tot aanpassingen in het maatregelenpakket.
  • Inrichtingsmaatregelen zoals natuurvriendelijke oevers en vis- passages worden gerichter ingezet. Daarbij wordt nadrukkelijker gekeken naar de nieuwe inzichten in effectiviteit en naar het water- systeem als geheel.
  • Meer aandacht voor maatregelen die de hydrologie verbeteren (stroming, wateraanvoer en -afvoer).
  • Maatregelen die synergie opleverenmet de zoetwatervoorziening krijgenprioriteit.
  • Initiatieven vanuit maatschappelijke organisaties en bedrijven worden ondersteund.