Geografisch gebied en waterplannen

Van Zevenaar tot Emmen: het deelstroomgebied

Het deelstroomgebied Rijn-Oost bestaat uit de provincie Flevoland en delen van de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe en een deel van de Duitse deelstaten Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen. Tot het deelstroomgebied behoren onder meer de IJssel, de Eem, het Zwarte Water, het IJsselmeer, de Overijsselse Vecht, het Twenthekanaal, de Regge en de Dinkel.

Het deelstroomgebied is in de huidige vorm ontstaan in september 2013, na samenvoegen van de voormalige deelstroomgebieden Rijn-Oost en Rijn-Midden.

Informatie over de waterplannen in het gebied.
Informatie over de plannen in het Duitse deel van het deelstroomgebied..

deelstroomgebieden v2b

Het Nederlandse deel van Rijn-Oost is ruim 10000 km2 groot en omvat de zuidelijke helft van Drenthe, Noordwest-Overijssel, het Vechtdal, de IJsseldelta, Salland, de Graafschap, Twente, de Achterhoek, de Liemers, de Veluwe, de Gelderse Vallei, de Noordoostpolder en Flevoland. Het Niedersachse deel is 1053 km2 groot en het Nordrhein-Westfalen-deel 2221 km2.

Er wonen in Rijn-Oost 3,4 miljoen mensen. Meer dan de helft van het oppervlak wordt gebruikt door de landbouw, met grondgebonden veehouderij als belangrijkste bedrijfstak. Daarnaast kent de regio fraaie natuurgebieden, waar net als elders water een belangrijke rol speelt.

kaart1_Overzicht_Waterbeheerders

Download een groter exemplaar van deze kaart. (pdf, 1.4 MB)

Waterbeheer en waterplannen in Rijn-Oost

Voor het waterbeheer in het Nederlandse deel zijn 6 waterschappen, 5 provincies, Rijkswaterstaat en circa 95 gemeenten verantwoordelijk. In het deelstroomgebied Rijn-Oost hebben zij samengewerkt bij het opstellen van doelen en maatregelen voor de KRW. Deze zijn opgenomen in het Stroomgebiedsbeheerplan Rijndelta en in de omgevingsplannen, waterplannen en beheerplannen. De plannen voor de periode 2016-2021 zijn vastgesteld in de 2e helft 2015. Hieronder vindt u links naar deze waterplannen en naar de krw-pagina's van de overheden die samenwerken in Rijn-Oost.

Waterschap Rijn en IJssel

Waterbeheerplan 2016-2021 - vastgesteld 3-11-2015
Factsheets op downloadpagina waterplan
Watervisie 2030
Pagina waterkwaliteit

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Het  Waterschap Drents Overijsselse Delta is in 2015 ontstaan uit de fusie van Waterschap Groot Salland en Waterschap Reest en Wieden.

Waterbeheerplan 2016-2021
Algemene pagina

Waterschap Vechtstromen

Waterbeheerplan 2016-2021 - vastgesteld 7-10-2015
Factsheets op downloadpagina waterplan
Algemene pagina

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterbeheerprogramma 2016-2021 - vastgesteld 30-9-2015
(niet op site Vallei en Veluwe, aan te vragen bij waterschap)

Pagina waterkwaliteit
Algemene pagina

Waterschap Zuiderzeeland

Waterbeheerplan 2016-2021 - vastgesteld 27-10-2015
(niet op site Zuiderzeeland, aan te vragen bij waterschap)
Pagina meetgegevens
Algemene pagina

Rijkswaterstaat

Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren - geldig vanaf 17-12-2015
Factsheets zijn opgenomen in plan
KRW-pagina

Provincie Gelderland

Actualisatieplan Omgevingsvisie, vastgesteld 11-11-2015
Factsheets oppervlakte- en grondwater zijn bijlage 1 resp. 2. bij de plantekst
Kaartenpagina KRW met o.a. monitoringgegevens

Provincie Utrecht

Bodem-, Water- en Milieuplan - vastgesteld 7-12-2015,
inclusief Uitvoeringsagenda Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021
Kies bij "Plannen selecteren" voor "Bodem, water en milieuplan"
Factsheets: verwijzing naar: www.waterkwaliteitsportaal.nl
Overzicht wateronderwerpen

Provincie Flevoland

Partiële herziening Omgevingsplan Water 2015 - vastgesteld 28-10-2015
Factsheets: verwijzing naar www.waterkwaliteitsportaal.nl
Ruimte,milieu en water

Provincie Overijssel

Omgevingsvisie. Partiële herziening Omgevingsvisie Overijssel voor Kaderrichtlijn Water en Richtlijn Overstromingsrisico’s - vastgesteld 7-10-2015
De KRW informatie, inclusief factsheets, staat in de waterbijlage, bijlage 4, vanaf pag 128
Overzicht wateronderwerpen

Provincie Drenthe

Omgevingsvisie. Besluit Europese Kaderrichtlijn Water - vastgesteld 23-9-2015
Factsheets: versie eind 2015 nog niet beschikbaar
Waterbeleid

Stroomgebiedbeheerplannen

Download Stroomgebiedbeheerplan en maatregelprogramma
Download Nationaal Waterplan (pdf, 20 MB)

Duitsland

Nordrhein-Westfalen

Algemene KRW-pagina: http://www.flussgebiete.nrw.de
Deelstroomgebied IJssel (Rijn-Oost)

Niedersachsen

KRW-pagina
Bijdrage Niedersachsen aan Rijn-Oost