Rijn-Oost: Het Duitse deel van het stroomgebied

Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta beschikbaar

Niet alleen in Nederland is veel werk verzet rond de planvorming en de afronding van de waterplannen. Ook in internationaal verband is dat gedaan. Het Stroomgebiedplan (SGBP) Rijndelta is daarvan een voorbeeld. Het Stroomgebiedbeheerplan Rijndelta is afgerond, maar is vooralsnog alleen in het Duits beschikbaar. Leden van het RAO deelstroomgebied Rijn-Oost in het algemeen en de werkgroep Duitsland in het bijzonder hebben hier duidelijk aan bijgedragen. Lees meer over de voortgang van het stroomgebied Rijn.

Samenwerking krijgt steeds meer vorm

Er zijn Nederlands-Duitse werkgroepen monitoring, vismigratie en hoogwater/water¬overlast en er komt een formeel werkprogramma ‘Regionale samenwerking Rijndelta-Oost 2012-1015'. 
Het werkprogramma is in maart 2012 in de Arbeitsgruppe Deltarhein besproken. De werkgroepen zijn hierin een belangrijk onderdeel.
Het belang van het afstemmen en uitwisseling van monitoringgegevens is voor alle partners vanzelfsprekend, maar een formele uitwerking en een gezamenlijke rapportage zijn lastig vanwege de verschillen in wettelijke normen en regels. Daarom kiezen de partners voor een praktische werkwijze bij het uitwisselen en afstemmen van monitoringgegevens, het afleiden van de GEPs en kennis over maatregel-effectrelaties. In Niedersachsen kan het nieuwe beeld door nieuwe normen (o.a. voor prioritaire stoffen) aanzienlijk afwijken van het eerdere beeld. Ook in Nederland is er een nieuw monitoringbesluit, waardoor er sprake is van (deels) andere normen.

Platform voor grensoverschrijdend waterbeheer

Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen hebben in 2011  een ‘Grensoverschrijdend platform voor regionaal waterbeheer' opgericht.
Het platform richt zich vooral op afstemming en samenwerking bij de uitvoering. Daarbij gaat het zowel om maatregelen voor de KRW, maar ook op regionale hoogwaterproblematiek en calamiteitenbestrijding. Het regionaal platform organiseert ook met enige regelmaat een bijeenkomsten  over verschillende thema's op het gebied van grensoverschrijdend waterbeheer.
Meer informatie

Links naar waterplannen Duitse deel van het stroomgebied

Nordrhein-Westfalen

Algemene KRW-pagina: http://www.flussgebiete.nrw.de
Deelstroomgebied IJssel (Rijn-Oost)

Niedersachsen

KRW-pagina
Bijdrage Niedersachsen aan Rijn-Oost