Rijn-West

Schoon water in plassen, meren, rivieren en kustwater, maar ook in de bodem is onverbrekelijk verbonden met de kwaliteit van de leefomgeving. Een goede waterkwaliteit in sloten en grachten draagt bij aan een prettige woonomgeving, schoon water is essentieel recreatieve activiteiten zoals zwemmen en watersport, maar ook voor het behoud van groen en natuur. Een goede kwaliteit van grond- en oppervlaktewater is van belang voor het kosteneffectief bereiden van drinkwater, maar ook voor de haven van Rotterdam waar het verwijderen van (vervuild) sediment een nauwe relatie heeft met de waterkwaliteit. Schoon water raakt tal van economische en maatschappelijke belangen.

Nieuw:

Schoon Water in Beeld 2016: overzicht uitvoering maatregelen in Rijn-West  2009-2015, toestand waterkwaliteit, leerpunten en vooruitblik

5 Interviews over werken aan waterkwaliteit in de afgelopen jaren en de opgaven die er nog liggen

Nieuwe versie Routekaart Vismigratie

Downloadpagina met alle basisinformatie over Rijn-West (waaronder kerncijfers)

Downloadpagina met alle Water- en KRW-plannen vor de periode 2016-2021

"Aan de slag voor schoon en gezond water" (pdf, 1 MB): aan de hand van 12 projecten geeft deze brochure een beeld van het werk aan waterkwaliteit in de periode van het 1e Stroomgebiedbeheerplan 2010-2015: wat is er bereikt en wat is er te zien in het veld?

Rijn-West ondertekent Paris Pact on Water

Het RBO heeft op 29 oktober de Agenda Waterkwaliteit 2016 - 2021 vastgesteld.

Adviesnota Schoon Water Rijn-West 2016-2021: Samenvatting, nota en bijlagen zijn in definitieve vorm beschikbaar. Naar de downloadpagina.

Werken aan schoon water: projecten van Rijn-West partners en interessante filmpjes en publicaties

Rijn-West videofilm "De weg naar gezond water" (of direct op youtube)

Engelse versie "De weg naar gezond water"

Essay De Blauwe Economie schetst een economisch perspectief van schoon water.

Lees verder

tiel

Extra impuls door KRW

Waterbeheerders zoals waterschappen en Rijkswaterstaat werken al tientallen jaren aan schoon water. Dit werk kreeg een extra impuls door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Nieuw hierbij waren onder andere de brede, integrale aanpak en de resultaatverplichting. Dat maakte samenwerking per stroomgebied noodzakelijk, want water houdt zich niet aan grenzen van waterschappen of provincies. Zo is de samenwerking in Rijn-West ontstaan. Aanvankelijk leek het een onmogelijke opgave: plannen maken samen met 4 provincies, 8 waterschappen, zo'n 200 gemeenten en verschillende rijksinstanties. Maar het is gelukt.

Haalbaar en betaalbaar

Eind 2009 is het 1e Stroomgebiedbeheerplan (SGBP) vastgesteld en ook de waterplannen van provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat. Ook zijn afspraken gemaakt met gemeenten over hun aandeel in de maatregelen. De partners in Rijn-West die samenwerken in het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) hebben aangetoond dat zij, ondanks de grootte van het deelstroomgebied, in staat zijn geweest de afgelopen jaren een complex en internationaal beleidsdossier concreet te vertalen naar een haalbaar en betaalbaar pakket aan maatregelen.

Aan de slag

De uitvoering van de maatregelen is voortvarend van start gegaan, eind 2010 was bij meer dan een kwart van de maartregelen de uitvoering daadwerkelijk gestart en zijn de eerste maatregelen gereed. Ook hier blijkt de samenwerking in Rijn-West bij de dragen aan een daadkrachtige en efficiënte aanpak.

Er ligt nog een opgave

Met de maatregelen uit het 1e SGBP zijn we er nog niet: niet voor niets volgen er een 2e en later een 3e SGBP. De voorbereiding van het 2e SGBP zijn al in volle gang. Want er is een aantal onderwerpen dat extra aandacht en mogelijk ook nieuwe maatregelen vraagt, zoals de aanpak van de nutriëntenproblemen en de stroomgebiedafstemming.

Op deze pagina's

Deze pagina's vertellen u meer over de aanpak van de KRW in Rijn-West. Over de uitvoering, de voorbereiding op het SGBP-2, kwesties als nutriënten en afwenteling en andere thema's. Ook vindt u hier informatie over de organisatie rond het RBO, de samenstelling van de overleggen (zoals RBO en RAO), de voorgeschiedenis, publicaties en verwijzingen naar de plannen van de waterbeheerders in Rijn-West. In het virtueel kantoor zijn -als u een inlogcode heeft- de stukken van RBO en RAO beschikbaar.


Vergaderingen

RBO - vergaderingen 2017
15 maart (themabijeenkomst)
29 juni
9 november

RBO en KBG veldbezoek: 18 september

Vergaderingen Klankbordgroep
22 juni
2 november

Vergaderingen RAO
23 februari (atelier)
20 april (atelier)
1 juni
12 oktober
7 december (atelier)