Rijn-Oost

Welkom bij deelstroomgebied Rijn Oost

Water is de onmisbare drager van een gezonde, productieve en aangename leefomgeving. Kwaliteit van water bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving.

In het RBO Rijn-Oost werken overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samen aan een goede waterkwaliteit en aan andere wateropgaven, waaronder de zoetwatervoorziening.

Op deze site vindt u meer over de manier waarop de partners werken aan mooier, schoner en veiliger water in Rijn-Oost en over de resultaten die dat heeft opgeleverd:

Actueel:

Wat vindt u verder op deze site:

Accent op uitvoeringDSC_0156

Samen plannen maken is mooi, maar het gaat om de uitvoering. Op heel veel plaatsen in Rijn-Oost werken waterschappen, rijkswaterstaat, provincies en anderen hard aan concrete maatregelen. Bijvoorbeeld aan meer dan 130 vispassages en 375 km natuurvriendelijke oever, en ook 9 aanpassingen aan rioolwaterzuiveringen. Op deze pagina vindt u voorbeelden van projecten.

De uitvoering verloopt in het algemeen goed, en effecten op waterkwaliteit worden steeds meer zichtbaar. Dat blijkt ook uit de voortgangsrapportages.

We zijn er nog niet

Engbergen bij Gendringen 3In de waterplannen van waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat en in het Stroomgebiedbeheerplan zijn de ambities en activiteiten voor de periode tot 2015 vastgelegd. Het motto daarbij is “haalbaar en betaalbaar”. Dat betekent ook dat we er in 2015 nog niet zijn. Ook in de volgende jaren moet verder worden gewerkt aan de waterkwaiiteit en de zoetwatervoorziening. Eind 2015 moet de 2e versie van het stroomgebiedbeheerplan klaar zijn. Op dat moment moeten ook de waterplannen aangepast zijn. De voorbereiding daarvoor is al begonnen. Een belangrijke stimulans is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), die alle landen in de EU verplicht de waterkwaliteit op orde te brengen en daarvoor ook deadlines geeft.

Waarom werken aan waterkwaliteit?

Veengoot Zanddijk kl

In het kort: waterkwaliteit is onmisbaar voor een gezonde, productieve en aangename leefomgeving. Waterkwaliteit is een economische factor van belang en essentieel voor de leefbaarheid van mens, plant en dier. Maar de kwaliteit van het water en daarmee van de leefomgeving staat nog steeds onder druk, wat bijvoorbeeld te zien is aan algenbloei en de aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in beken, plassen en ook in het grondwater. Daarom blijft de opgave: zorgen voor schoon en gezond oppervlakte- en grondwater. Meer weten?

Water vraagt samenwerking

Aftrapbijeenkomst 2Water houdt zich niet aan grenzen van gemeenten, waterschappen of provincies. En zelfs niet aan onze nationale grenzen. Goed waterbeheer vraagt dus om samenwerking. Tussen overheden en ook met bedrijven, organisaties en burgers.
Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (RBOis een belangrijk platform voor deze samenwerking. In dit overleg zijn de 7 waterschappen, de 5 provincies, het Rijk en de gemeenten in Rijn-Oost vertegenwoordigd. De betrokkenheid van het RBO is overigens niet bij alle wateronderwerpen even groot. Effectiviteit staat centraal, niet het samenwerken als doel op zich.
Internationale samenwerking is er met de waterbeheerders in Duitsland waarvan het gebied grenst aan Rijn-Oost en in de Internationale Rijncommissie.

Brede wateragenda

Foto project 1 Junne

Werken aan waterkwaliteit is nauw verbonden mat andere wateronderwerpen. Bijvoorbeeld met de zoetwatervoorziening. Deze zal door de klimaatverandering steeds meet aandacht vragen. Maar ook andere wateronderwerpen vragen de aandacht in Rijn-Oost, zoals waterberging, beveiliging tegen overstromingsrisico’s en de afvalwaterketen.


KRW- en waterplannen in Rijn-Oost

Een verzicht van de KRW-plannen van alle waterbeheerders in Rijn-Oost vindt u op de pagina Gebied en waterplannen

Vergaderingen in 2016

RBO Rijn-Oost

17 maart
23 juni (met veldbezoek)
13 oktober
15 december