Werkprogramma KRW voor SGBP 2022-2027

De Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht de lidstaten eens in de 6 jaar stroomgebiedbeheerplannen (SGBP-en) vast te stellen. In het SGBP worden de ontwikkelingen in de waterkwaliteit, evenals de resterende opgaven en bijbehorende maatregelen geschetst. De eerste lichting SGBP-en is vastgesteld eind 2009, de tweede eind 2015. In de stroomgebiedbeheerplannen van 2009 zijn waterlichamen begrensd, doelen aangegeven, zijn de toestand en de belastingen bepaald en is aangegeven welke maatregelen nodig zijn om de goede toestand te realiseren. Dit is geactualiseerd in de SGBP-en van 2015. Met de SGBP-en van 2021, die de inzet weergeven voor de periode 2022-2027, zal er nogmaals een actualisatie plaatsvinden.

Uitvoering in volle gang

De uitvoering van de maatregelen uit de SGBP-en van 2015 is in volle gang. De voortgang wordt gemonitord en eind 2018 wordt de Europese Commissie hierover geïnformeerd. Om doelbereik verder veilig te stellen en om aandacht te schenken aan nieuwe opgaven, wordt er vanaf 2015 gewerkt aan de Delta-aanpak Waterkwaliteit.

Het werkprogramma

Het Werkprogramma KRW richt zich op de Nederlandse delen van de stroomgebieden Eems, Rijn, Schelde en Maas. Het beschrijft op hoofdlijnen de planning en mijlpalen voor de periode tot en met 2021. Hiermee wordt de basis gelegd en de kaders gesteld voor de SGBP-en 2022-2027, en de daaraan ten grondslag liggende plannen van rijk en regio, die uiterlijk 22 december 2021 worden vastgesteld. Het document bevat tevens de “Belangrijke waterbeheerkwesties”, dat dient als vertrekpunt voor het bepalen van de resterende opgave.

Het Werkprogramma KRW is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld in overleg met regionale partijen en hun koepelorganisaties. Het ontwerp werkprogramma heeft, zoals de richtlijn voorschrijft, ter inzage gelegen. Ingediende zienswijzen zijn verwerkt. Eind oktober 2018 is dit werkprogramma KRW vastgesteld.


Werkprogramma SGBP 2022-2027