MKBA Rijn-Noord en Nedereems: een quick-scan voor Noord-Nederland

Het RAO Nedereems en het RAO Rijn-Noord hebben gevraagd om een onderzoek naar positieve en negatieve effecten van de voorgenomen ecologische maatregelen. Om inzicht te krijgen in deze effecten is een onderzoeksmethodiek opgesteld. Belangrijk onderdeel van deze methodiek is het afnemen van interviews. Eind april 2006 zijn 23 direct betrokkenen benaderd om mee te werken aan het onderzoek. Het onderzoek resulteert in een kwalitatieve maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) voor de regio. Naast deze mkba wordt er tevens in een later stadium een kosteneffectiviteitsanalyse (KEA) uitgevoerd. In een KEA wordt per maatregel in beeld gebracht welke ecologische effecten resulteren naar aanleiding van een economische investering. In deze mkba voor de stroomgebieden Nedereems en Rijn-Noord zijn de maatschappelijke kosten en baten inzichtelijk gemaakt en dus niet de financiële kosten en baten.

  • Download het rapport hieronder.