Analyse KRW-doelen, maatregelen en kosten

Alle waterlichamen van Rijn-Noord en Nedereems zijn kunstmatig of sterk veranderd van karakter. In Nederland is afgesproken dat regionale waterbeheerders zelf voor deze waterlichamen ecologische doelen formuleren. De provincie Fryslân heeft als penvoerder voor de deelstroomgebieden Rijn-Noord en Nedereems ARCADIS opdracht gegeven om dit werk uit te voeren. Het gaat om een dubbele doelstelling: 1. Het afleiden van ecologische doelen per waterlichaam of cluster van waterlichamen1 2. Het formuleren van maatregelpakketten met bijbehorende kosten waarmee de haalbaarheid van de ecologische doelen inzichtelijk wordt gemaakt. Het gaat om zeven clusters van waterlichamen binnen het beheersgebied van Wetterskip Fryslân, 15 clusters van waterlichamen in het beheersgebied van het Waterschap Noorderzijlvest en 17 waterlichamen in het beheersgebied van het Waterschap Hunze en Aa’s. Deze voor u liggende rapportage vormt de input voor de ‘Zomernota Rijn-Noord en Nedereems 2006’. In deze genoemde Zomernota worden de regionale besturen geïnformeerd over de stand van zaken van het implementatieproces in de regio en de richtinggevende besluiten voor het vervolgproces.

  • Download hieronder de analyse.