Zomernota 2006

De Zomernota 2006 Rijn-Noord, Nedereems en Eems-Dollard voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) vat de resultaten samen van een eerste verkenning van de waterkwaliteitsdoelen en mogelijk te nemen maatregelen, die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn. Deze nota heeft twee doelen:

  1. de besturen van de overheden in Noord-Nederland informeren over de stand van zaken rond de KRW
  2. vastleggen van de bijdrage aan de Decembernota 2006 aan de Tweede Kamer