Nationale Analyse Waterkwaliteit

Rijk en regio zijn druk bezig met het maken en uitvoeren van maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te verbeteren. De grote vraag is: wat leveren al deze plannen voor het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en de te behalen doelen? In dit project, Nationale Analyse Waterkwaliteit, proberen we hier zo goed mogelijk antwoord op te geven en geven we aan welke opgaven er (nog) over blijven.

De Nationale Analyse Waterkwaliteit informeert het Rijk, de Tweede kamer, regionale overheden, stakeholders en maatschappij over de voortgang en resultaten van het waterkwaliteitsbeleid. Hiervoor worden onder andere de regionale waterkwaliteitsanalyses voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit op nationaal niveau samengebracht en doorgerekend op doelbereik voor de Kaderrichtlijn Water. Samen met de inbreng van kennis en informatie door kennisinstituten is dit de kennisbasis voor het maken van bestuurlijke keuzes door rijk en regio.