KRW toestandsoordeel grondwaterkwantiteit:

Door Deltares zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor alle KRW-grondwaterlichamenwaterbalansen opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het landsdekkend grond- en oppervlaktewatermodel van Nederland, het NHI (Nationaal Hydrologisch Instrumentarium).

De KRW vereist dat alle grondwaterlichamen worden beoordeeld op de toestand van de langjarige beschikbare grondwatervoorraad (KRW, art 2, lid 27).

De resultaten van alle berekeningen uitgesplitst per waterlichaamcode zijn te vinden in de Excelsheet. In de bijgevoegde Powerpointpresentatie is een toelichting te vinden over de gevolgde werkwijze.