Verschillendocument KRW maatlatten SGBP1 en SGBP2

In 2012 zijn aanpassingen aangebracht in de KRWmaatlatten voor natuurlijke watertypen. De aanpassingen betreffen enerzijds verbeteringen in de kwaliteit en robuustheid van de maatlatten naar aanleiding van de evaluatie. Anderzijds gaat het om stroomlijning met de resultaten van de internationale intercalibratie.

Voor de natuurlijke watertypen is het maatlatdocument "Referenties en maatlatten voor natuurlijke watertypen voor de Kaderrichtlijn Water" (Van der Molen & Pot, 2007; STOWArapportnr. 2007-32) vervangen door STOWA rapport 2012-32 met dezelfde verwijzing. Het oude rapport is alleen nog bruikbaar voor de beoordeling van de effecten van SGBP1 en het nieuwe rapport is te gebruiken voor de tweede planperiode: 2015-2021.

In 2012 is ook beoordeeld welke gevolgen de aanpassingen voor de kunstmatige typen zouden moeten betekenen. Voor sloten en kanalen is het rapport "Omschrijving MEP en maatlatten voor sloten en kanalen voor de kaderrichtlijn water" (Evers et al, 2007; STOWA rapport 2007-32b) vervangen door STOWA rapport 2012-34.

Sommige aanpassingen in de maatlatten hebben ook gevolgen voor de monitoring en de toetsing en beoordeling. Daarom komen in dit verschillendocument ook de afwijkingen voor deze aspecten aan bod van resp. het Handboek Hydrobiologie en het Protocol toetsen en beoordelen.

Eventuele afwijkingen in deze documenten zullen in de loop van 2013 in de betreffende documenten worden verwerkt. Met name de manier waarop aggregatie plaatsvindt zal worden beschreven in de update van het Protocol Toetsen en Beoordelen. De aanpassingen zoals deze in dit verschillendocument staan lopen daarop vooruit.

Ten slotte zijn de gevolgen voor de invoerbestanden van de toetsapplicatieQBWat in kaart gebracht en waar relevant en beschikbaar ook de betreffende Aquo coderingen.

Per combinatie van kwaliteitselement en clusters van watertypen met (ongeveer) dezelfde aanpassingen is een document opgesteld. Maatlatten zonder wijzigingen blijven buiten beschouwing. Het document pretendeert geenszins compleet te zijn in de beschrijving van de oude en de nieuwe maatlatten en monitorings- en toetsings methoden. Het gaat erom de verbeteringen en verschillen te benadrukken.