Stroomgebiedsafstemming

Er is een opgave in de stroomgebiedafstemming in het Rijn¬stroomgebied voor de stoffen N, P, Cu, Zn en Pak. Nederland staat samen met bovenstrooms gelegen lidstaten aan de lat om emissies te reduceren van hierboven genoemde stoffen.
De aanpak van deze probleemstoffen vraagt een "bottum-up" aanpak in Rijn-west. De belangrijkste nutriëntenbronnen zijn de landbouw en rioolwaterzuiveringen. Voor maatregelen in de landbouw is de nutriëntenaanpak Rijn-West leidend (zie Nutriëntenadvies Rijn-West) en deze maatregelen worden dus mede getroffen vanuit de motivatie om afwenteling te voorkomen.

Dit zijn enkele conclusies uit het onderzoeksproject Stroomgebiedsafstemming in Rijn-West, die ook door het RBO Zijn onderschreven. Het onderzoeksrapport geeft een overzicht van de afwenteling, ook naar de Noordzee, en van de belangrijkste bronnen van probleemstoffen.