Beslisnota Rijn-Noord en Nedereems

De Beslisnota Schoon en gezond water Nedereems en Rijn-Noord geeft de hoofdlijnen van doelen, maatregelen en kosten van de Europese Kaderrichtlijn Water weer. De Beslisnota is het eindproduct van een lang proces. De afgelopen jaren zijn er in Noord-Nederland een groot aantal KRW-gebiedsgroepen bezig geweest met discussies over waterkwaliteitsdoelen en mogelijke maatregelen om die te bereiken. In oktober 2007 heeft de Stuurgroep/RBO het advies van de gebiedsgroepen samengevat in de Adviesnota ‘Schoon en gezond water Nedereems en Rijn-Noord, en aangeboden aan de besturen van provincies, waterschappen en gemeenten in de deelstroomgebieden Rijn-Noord en Nedereems. Het RBO vroeg de besturen in te stemmen met de algemene lijn van de nota, en commentaar op specifieke onderdelen, afhankelijk van hun bevoegdheden. De beslisnota is vastgesteld.