Kaderrichtlijn Water 15 december 2008

RICHTLIJN 2000/60/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid.

Geconsolideerde versie van 21 december 2008

In december is de Richtlijn 2008/105/EG van 16 december 2008 vastgesteld.

In maart 2008 zijn een aantal artikelen in de oorspronkelijke Kaderrichtlijn Water richtlijn gewijzigd in verband met de invoering van de comitologieprocedure met toetsing. Dit is een nieuwe procedure op basis waarvan bepaalde besluiten van de Commissie, waarbij het regelgevende comité onder artikel 21 van de KRW een rol heeft, na behandeling door het comité weer voorgelegd moet worden aan de Raad en aan het Europees Parlement. De geconsolideerde versie van de KRW waarin alle wijzigingen zijn doorgevoerd, inclusief de Beschikking van 20 november 2001 (lijst van prioritaire stoffen, nieuwe bijlage X).

De recent gepubliceerde Richtlijn 2008/105/EG van 16 december 2008 inzake milieukwaliteitsnormen (PB L 348 van 24.12.2008, blz. 84-97) betekent opnieuw een wijziging van bijlage X. Deze laatste wijzigingen zijn nog niet in de geconsolideerde versie doorgevoerd; deze richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen kan als los bestand worden gedownload.