Geïntegreerde preventie en bestrijding van chemische verontreiniging van oppervlaktewater

De in 2000 vastgestelde kaderrichtlijn water (KRW)1 voorziet in een nieuwe regeling voor preventie en bestrijding van chemische verontreiniging van oppervlakte- en grondwater. De KRW legt de Commissie ook de verplichting op met specifieke voorstellen inzake prioritaire stoffen in oppervlaktewater te komen. In deze mededeling, die vergezeld gaat van een een voorstel voor een richtlijn inzake milieukwaliteitsnormen voor het waterbeleid, worden het bredere conceptuele kader en de gedachtengang uiteengezet die ten grondslag liggen aan de door de Commisie gekozen beleidsaanpak.