Bonn Overeenkomst

De Bonn Overeenkomst regelt de samenwerking van de kuststaten van de Noordzee bij de opsporing, melding en bestrijding van verontreiniging van de Noordzee door olie en andere schadelijke stoffen. Het betreft hierbij dergelijke vervuiling afkomstig van schepen en installaties. De Bonn Overeenkomst is van toepassing zodra verontreiniging of dreigende verontreiniging van de zee door olie of andere schadelijke stoffen een ernstig of onmiddellijk gevaar betekent voor de kust of daarmee samenhangende belangen van een of meer van de partijen bij het verdrag. Tevens dient de Overeenkomst om te komen tot toezicht als middel om dergelijke verontreinigingen op te sporen en te bestrijden en de overtreding van milieuregels te voorkomen.

Ter uitvoering van de Bonn Overeenkomst is de Noordzee opgedeeld in zones. Voor Nederland is het toepassingsgebied van de Bonn Overeenkomst gedefinieerd door de volgende coördinatenparen: 51°32' N 3°18' E; 51° 32' N 2° 06' E; 52° 30' N 3° 10' E; 54°00' N 2° 39'.1 E; 54° 00' N 5° 30' E; 53° 34' N 6° 38' E. Dit toepassingsgebied valt niet samen met de grenzen van de territoriale zee, het continen-taal plat of de EEZ. Op 21 september 2001 is een wijziging van de Bonn Overeenkomst aangenomen. Deze wijziging houdt in dat het toepassingsgebied voor Nederland onder de Bonn Overeenkomst samenvalt met de grenzen van de territoriale zee, het continentaal plat en de EEZ. Deze wijziging is door Nederland geratificeerd. De wijziging is nog niet in werking getreden.

De partijen bij de Bonn Overeenkomst hebben gezamenlijke richtlijnen vastgesteld voor praktische, operationele en technische samenwerking.

(Bron: Noordzeeloket.nl)


Documenten Noordzeeloket