AEWA

AEWA is een overeenkomst die is aangenomen in het kader van het Verdrag van Bonn. Het doel van de Overeenkomst is de bescherming van watervogels die ten minste een deel van het jaar zijn aangewezen op watergebieden (wetlands), een verspreidingsgebied hebben dat geheel of gedeeltelijk binnen het toepassingsgebied van de overeenkomst valt en zijn opgenomen in de lijst in Bijlage 2 bij de overeenkomst. In september 2008 zijn 20 soorten zeevogels aan de lijst toegevoegd.

Het toepassingsgebied van AEWA (gedefinieerd in Bijlage 1) omvat Afrika, Europa, en delen van Azië en Noord-Amerika. Het Verdrag is van toepassing in alle maritieme zones van Nederland.

Ten einde de doelstelling van AEWA te verwezenlijken zijn de partijen verplicht om binnen hun rechtsmacht maatregelen te nemen die zijn vervat in artikel 3 en de Bijlage bij AEWA. Bij de implementatie van deze maatregelen dienen de partijen het voorzorgsbeginsel in acht te nemen. Artikel 3 bevat een aantal algemene verplichtingen ter behoud van migrerende watervogels. Dit betreft onder andere de verplichtingen om de leefgebieden van de betrokken soorten te beschermen en het onttrekken van dieren aan een populatie te verbieden.

Een Actieplan bij AEWA geeft regels ten aanzien van een aantal specifieke zaken. Deze hebben enerzijds betrekking op maatregelen die genomen dienen te worden ten aanzien van alle soorten die vallen onder de overeenkomst. Het Actieplan voorziet onder andere in maatregelen gericht op gebiedsbescherming en het reguleren van menselijke activiteiten die gevolgen hebben voor de betrokken soorten. Daarnaast dienen staten specifieke actieplannen op te stellen voor individuele soorten. In september 2008 is het Actieplan aangevuld met bepalingen die specifiek zijn gericht op de bescherming van watervogels tegen de neveneffecten van visserij (bijvangst, voedselvoorziening) en verontreiniging.

(Bron: Noordzeeloket.nl)


Documenten Noordzeeloket