Schelde

Overleg in de Internationale Scheldecommissie (ISC)
Het secretariaat van Internationale Scheldecommissie is in Antwerpen (België) gevestigd. Het huidige samenwerkingsverdrag (dat bekent staat als Scheldeverdrag, maar evenwel als het Verdrag van Gent) dateert uit 2002. Dit verdrag is gebaseerd op het samenwerkingsverdrag uit 1994.

Doel van het overleg

Het versterken van samenwerking tussen de oeverstaten en -gewesten van de Schelde. Zo wil men een duurzaam en integraal waterbeheer van het internationaal stroomgebiedsdistruct van de Schelde bereiken. Het gaat Nederland dan vooral om; de goede waterkwaliteit, voldoende water bij droogte en in geval van hoogwater om de veiligheid en schadebeperking bij overstromingen.

De ISC wil deze doelstelling realiseren door

 • De uitvoering door de oeverstaten en -gewesten van hun verplichtingen, voortkomend uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), onderling af te stemmen.
 • Eén enkel beheerplan voor het internationaal stroomgebiedsdistrict van de Schelde, overeenkomstig de KRW, op te stellen.
 • Maatregelen die de effecten van overstromingen en droogtes verzachten op elkaar af te stemmen.
 • De maatregelen ter voorkoming en bestrijding van calamiteuze waterverontreinigingen onderling af te stemmen.

Welke landen doen mee?

Frankrijk, België (Wallonië, Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en Nederland.

Resultaten

Waterkwaliteit

 • Verbeterde waterkwaliteit: Dankzij grensoverschrijdende samenwerking is de waterkwaliteit aanzienlijk verbeterd.
 • De informatie over de waterkwaliteit wordt uitgewisseld en de monitoring hiervan wordt afgestemd. De afstemming heeft betrekking op de keuze van de meetpunten, op de monstername, op het meten zelf en op de analyse van de verkregen resultaten.
 • Er is een digitaal Waarschuwingen en Alarmering Systeem Schelde (WASS) in gebruik genomen. Hiermee waarschuwen de landen en gewesten elkaar wanneer de ecologie bedreigd wordt, of wanneer het onveilig is om drinkwater te maken van Scheldewater. Momenteel wordt het WASS getest.
 • Er is een overkoepelend beheersplan gemaakt waarin de beheersplannen (Kaderrichtlijn Water) van de afzonderlijke landen en gewesten zijn afgestemd.
 • Er wordt samengewerkt in het INTERREG IVB project ScaldWIN. Dit project werk aan een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebiedsdistrict (ISGD) van de Schelde.

Hoogwater

 • Er is een actieplan opgesteld om te starten met de Internationale uitvoering van de Richtlijn Overstromingsrisico's (2007/60/EG).
Wat moet er in de Schelde nog gebeuren?
 • Als laatste maar zeker niet als minste zal de klimaatsverandering ook gevolgen hebben voor de Schelde. De Schelde commissie wordt door Nederland gezien als een belangrijk platform voor overleg en initiatieven op dit gebied. Momenteel wordt nagedacht over de invloed van het Witboek Klimaatadaptatie op het werk van de ISC.
 • De waterkwaliteit is nog niet voldoende op orde. Zoals gezegd is op vele punten goede voortgang geboekt maar de doelen die door de Europese richtlijnen worden gesteld zijn nog niet gehaald (maar o.a. door het project ScaldWIN wel voor een aanzienlijk deel binnen bereik).
 • Nederland heeft veel geïnvesteerd in "droge voeten" en in het risico management bij overstromingen. Door beter en intensiever samen te werken met de buren en af te stemmen wat vereist is vanuit de Richtlijn 2007/60/EG kunnen hier nog verdere resultaten worden geboekt. Hieronder valt onder andere het afstemmen van de overstromingsrisico en -gevaarkaarten die in 2013 klaar moeten zijn.
• Het Waarschuwings en Alarmeringssysteem voor de Schelde (WASS) dient verder getest te worden en moet uiteindelijk leiden tot een effectievere en transparantere methode van waarschuwing bij verontreiniging van de Schelde.

Voorzitterschap ISC

Binnen de ISC wordt gewerkt met een roulerend voorzitterschap. Om beurten is een land, cq gewest voor 2 jaar voorzitter. Momenteel levert Vlaanderen de voorzitter. In december 2010 is het voorzitterschap tijdens de Plenaire vergadering in Middelburg, overgedragen aan Nederland.