Rijn

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn.

De ICBR in het kort

In de Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR) werken de Rijnoeverstaten Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Nederland evenals Luxemburg en de Europese Gemeenschap samen op basis van een volkenrechtelijke overeenkomst voor de bescherming van de Rijn. Een internationaal bezet secretariaat dat is gevestigd in Koblenz (Duitsland) staat de voorzitter en de overleggroepen van de ICBR terzijde en ondersteunt de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) en de Europese Richtlijn over overstromingsrisico's (2007/60/EG). In het kader van de tenuitvoerlegging van deze Europese richtlijnen werd de grensoverschrijdende samenwerking uitgebreid met Oostenrijk, Liechtenstein en het Waals gewest. De werktalen van de ICBR zijn Nederlands, Duits en Frans.

Meer informatie over de ICBR vindt u op de website van de ICBR onder http://www.iksr.org/

Doel van de samenwerking in de Internationale Rijncommissie (ICBR)

 • Duurzame ontwikkeling van het ecosysteem van de Rijn;
  - Veilig Rijnwater voor de drinkwatervoorziening;
  - Verbetering kwaliteit van bodem: veilig verspreiden van baggerspecie;
  - Voorkomen van overstromingen (incl. ecologische randvoorwaarden);
  - Verbetering kwaliteit van de Noordzee (door een 'schonere' Rijn).

Welke landen doen mee?
Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en de Europese Gemeenschap. Sinds het van kracht worden van de Kaderrichtlijn Water in 2000 ook afstemming met Oostenrijk, Liechtenstein en Wallonië/ België.

Resultaten

Waterkwaliteit

 • Verbeterde zuurstofhuishouding: 96% van huishoudens en bedrijven is nu aangesloten op een rioolwaterzuivering;
 • Reductie van lozing van chemicaliën (door o.m. zuivering bij de industrieën);

Ecosysteem

 • Herstel van de uiterwaarden, aanleg van natuurvriendelijke oevers en nevengeulen;
 • De aanleg van vistrappen (bij stuwen en waterkrachtcentrales);

Hoogwater

 • Minder kans op overstromingen: door berging, rivierverruiming en de aanleg van retentie bekkens (=tijdelijke opslag);
 • erbetering van het systeem om het hoogwater te voorspellen;

Wat moet er nog gebeuren?

Verbetering waterkwaliteit: sanering van verontreinigde waterbodems en aanpak van vervuiling vanuit de landbouw. Voorkomen van verontreiniging door medicijnen;
Verbetering ecologie: verdere verbetering van de vispasseerbaarheid en doorgaan met herstel uiterwaarden en aanleg van natuurvriendelijke oevers;
Actieplan Hoogwater: (mede i.v.m. klimaatveranderingen): bepalen gevolgen voor de ecologie en gebruiksfuncties. Hoe met de veranderingen om te gaan?


Links