M.e.r. -richtlijn

De M.e.r.-richtlijn ziet op het uitvoeren van een milieueffectbeoordeling op bepaalde publieke en private werken. De richtlijn verplicht de lidstaten om voorafgaande aan de toelating van bepaalde soorten activiteiten met mogelijkerwijs aanzienlijke milieugevolgen een milieueffectrapport te eisen. Uit een dergelijk rapport moeten de milieugevolgen van de voorgenomen activiteit blijken zodat bij de beslissing omtrent toelating en eventuele voorwaarden daarbij rekening kan worden gehouden met deze gevolgen. De m.e.r.(beoordelings)plicht geldt voor bepaalde soorten activiteiten die met regelmaat in de Noordzee worden uitgevoerd (bijvoorbeeld winning van olie en gas, het leggen van grote pijpleidingen).

De M.e.r.-richtlijn is in 2001 aangevuld door de Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (strategische milieubeoordelingsrichtlijn).

De M.e.r.-richtlijn en de strategische milieubeoordelingsrichtlijn zijn door Nederland geïmplementeerd middels de Wet Milieubeheer en het Besluit m.e.r.

(Bron: Noordzeeloket.nl)


Documenten Noordzeeloket